Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1888
Title: Вибір раціональних варіантів пропуску поїздопотоку по паралельних залізничних лініях за економічним критерієм
Other Titles: Выбор рациональных вариантов пропуска поездопотока по параллельным железнодорожным линиям по экономическому критерию
Choosing the Rational Variants of the Trainflow Running by the Parallel Railway Lines with the Use of Economic Criteria
Authors: Чибісов, Юрій Віталійович
Keywords: вантажні поїздопотоки
розподіл поїздопотоків
залізнична мережа
векторна оптимізація
економічний критерій
грузовые поездопотоки
распределение поездопотоков
железнодорожная сеть
векторная оптимизация
экономический критерий
freight trainflows
trainflow distribution
railway network
economic criteria
КСВ
Issue Date: 2012
Publisher: Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"
Citation: Чибісов, Ю. В. Вибір раціональних варіантів пропуску поїздопотоку по паралельних залізничних лініях за економічним критерієм : [препринт] / Ю. В. Чибісов // Вісник Національного технічного університету Харківського політехнічного інституту. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків, 2012. – Вип. № 68 (974). – С. 151–155.
Чибісов Ю. В. Вибір раціональних варіантів пропуску поїздопотоку по паралельних залізничних лініях за економічним критерієм. Вісник Національного технічного університету Харківського політехнічного інституту. Серія: Нові рішення в сучасних технологіях. Харків, 2012. Вип. № 68 (974). С. 151–155.
Abstract: UK: Розглянуто динаміку зміни величини експлуатаційних витрат на пропуск поїздів на залізничній лінії в залежності від інтенсивності вхідного потоку. Запропоновано виконувати розподіл поїздопотоку за економічним критерієм, тобто серед множини варіантів розподілу поїздопотоку по паралельних залізничних лініях обирати такі варіанти, які забезпечують мінімум сумарної вартості на пропуск усього поїздопотоку. Наведено приклад такого розподілу для Дніпропетровського залізничного вузла, в якому існують дві паралельні залізничні лінії.
RU: Рассмотрена динамика изменения величины эксплуатационных расходов на пропуск поездов на железнодорожной линии в зависимости от интенсивности входящего потока. Предложено выполнять распределение поездопотока по экономическому критерию, то есть из множества вариантов распределения поездопотока по параллельным линиям выбирать такие варианты, которые обеспечивают минимум суммарной стоимости на пропуск всего поездопотока. Приведен пример такого распределения для Днепропетровского железнодорожного узла, в котором существуют две параллельные железнодорожные линии.
EN: In this article there was researched the dynamics of the change in the maintenance cost value concerning the trainflow running by the railway line depending on the arrival density. There was suggested to make the trainflow distribution basing on the economic criteria. That means it is reasonable among the multitude of the variants of the trainflow distribution to choose the variants that provide minimum of the total cost of the whole trainflow running. There was given the example of this kind of distribution for the terms of Dnepropetrovsk railway junction which consists of two parallel railway lines.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1888
http://library.kpi.kharkov.ua/files/Vestniki/2012_68.pdf
Appears in Collections:Статті КТВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pre print 16.pdfпрепринт368,14 kBAdobe PDFView/Open
Chibisov2.pdf336,7 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.