Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1743
Title: Електрокристалізація мідних плівок у зовнішньому постійному магнітному полі
Other Titles: Электрокристаллизация медных пленок во внешнем постоянном магнитом поле
Electrocrystallization of Copper Films in Exterior Constant a Magnet a Field
Authors: Заблудовський, Володимир Олександрович
Заблудовский, Владимир Александрович
Zabludovsky, Vladimir A.
Zabludovskyi, Vladimir A.
Борщук, Дмитро Іванович
Борщук, Дмитрий Иванович
Borshuk, Dmitriy Ivanovich
Keywords: електроосадження
магнітне поле
морфологія поверхні
мікротвердість
потенціостатичний режим
электроосаждение
магнитное поле
морфология поверхности
микротвердость
потенциостатический режим
electrodeposition
magnetic field
surface morphology
microhardness
potentialstatic mode
Issue Date: 2012
Publisher: ООО "Интерконтакт Наука"
Abstract: UK: Одним із методів отримання тонких металевих плівок з певною структурою і властивостями є накладання зовнішнього постійного магнітного поля в процесі електроосадження. Метою даної роботи є дослідження впливу постійного зовнішнього магнітного поля на процес електроосадження, структуру та деякі фізичні властивості мідних плівок. При накладанні постійного магнітного поля в процесі електроосадження відбувається виникнення конвективних потоків (перемішування), що змінює кінетику протікання електродних процесів, при цьому спостерігається зміна морфології поверхні мідних покриттів, збільшується мікротвердість для всіх досліджених зразків.
RU: Одним из методов получения тонких металлических пленок с определенной структурой и свойствами является наложение внешнего постоянного магнитного поля в процессе электроосаждения. Целью данной работы является исследование влияния постоянного внешнего магнитного поля на процесс электроосаждения,структуру и некоторые физические свойства медных пленок. При наложении постоянного магнитного поля в процессе электроосаждения возникают конвективные потоки (перемешивание), что изменяет кинетику протекания электродных процессов, при этом наблюдаеться изменение морфологии поверхности медных покрытий, увеличивается микротвердость для всех исследованых образцов.
EN: One of the methods of getting thin metal films that have definite structure and characteristics is using the external static magnetic field in the process of electrolytic deposition. The aim of the study is to analyze the influence of the external constant magnetic field on the process of electrolytic deposition, the structure and some physical characteristics of copper films. Convective streams (mixing) appear when the static magnetic field is used in the process of electric deposition. This changes the kinetics of electrode processes and copper coating surface morphology, and the microhardness of all studied samples increases.
Description: Заблудовський, В. О. Електрокристалізація мідних плівок у зовнішньому постійному магнітному полі / В. О. Заблудовський, Д.І. Борщук // Фізика і хімія твердого тіла. – 2012. - Т.13, №3. – С. 112-116.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1743
Appears in Collections:Статті КФ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zablud_borsh.pdf235,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.