Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1715
Title: Еволюція комунікаційних моделей діяльності бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації
Other Titles: Эволюция коммуникационных моделей деятельности библиотек вузов в условиях информатизации
Communication Models Evolution of University Libraries Activity under the Conditions of Informatization
Authors: Колесникова, Тетяна Олександрівна
Keywords: бібліотека вищої школи
комунікаційна модель діяльності бібліотеки
інформатизація
інтеграція
комунікаційне середовище
мас-медійна комунікація
библиотека высшей школы
коммуникационная модель деятельности библиотеки
информатизация
интеграция
коммуникационная среда
масс-медийная коммуникация
high school library
communication model of library activity
informatization
integration
communicational medium
mass media communication
НТБ
Issue Date: 2013
Publisher: Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, м. Київ
Citation: Колесникова, Т. О. Еволюція комунікаційних моделей діяльності бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації / Т. О. Колесникова // Бібліотечний вісник. – 2013. – № 2. – С. 17–24.
Abstract: UK: Метою дослідження є визначення тенденцій розвитку комунікаційних моделей діяльності бібліотек (КМДБ) ВНЗ України в умовах інформатизації та їх інтеграції до єдиного комунікаційного простору інформаційного суспільства. КМДБ ВНЗ розглядається як сукупність цілеспрямованих процесів обміну основними комунікаційними засобами (документами, інформацією, знаннями) у відповідних формах, що передаються по комунікаційних каналах, відтворюються у відповідних схемах руху комунікаційних потоків та визначаються певними комунікаційними зв’язками в межах існуючих комунікаційних середовищ (згідно зі станом розвитку бібліотек ВНЗ). Визначено, що лінійна КМДБ притаманна документально-комунікційному рівню функціонування бібліотеки, нелінійна інтеракційна – інформаційно-комунікаційному рівню та нелінійна інтеграційна – когнітивно-комунікаційному рівню функціонування бібліотеки. Головним фактором зміни в бібліотеках лінійної моделі комунікації на нелінійну стала інформатизація. Надано характеристику лінійній, інтеракційній та інтеграційній КМДБ ВНЗ. Зроблено висновки, що в процесі еволюції бібліотеки ВНЗ України рухаються від інтеракційної до інтеграційної КМДБ. Основними напрямами комунікаційної діяльності бібліотек ВНЗ в умовах інформатизації є: 1 – формування внутрішнього комунікаційного середовища як системи, що вбирає внутрішні інформаційні потоки й зв’язки, створені в процесі взаємодії комунікантів на основі використання інформаційних ресурсів, технологій і каналів комунікації; 2– інтеграція до зовнішнього комунікаційного середовища, яким виступає єдиний інформаційний освітньо-науковий Інтернет-простір.
RU: Целью исследования является определение тенденций развития коммуникационных моделей деятельности библиотек (КМДБ) вузов Украины в условиях информатизации и их интеграции в единое коммуникационное пространство информационного общества. КМДБ вузов рассматривается как совокупность целенаправленных процессов обмена основными коммуникационными средствами (документами, информацией, знаниями) в формах, которые передаются по коммуникационным каналам, воспроизводятся в соответствующих схемах движения коммуникационных потоков и определяются коммуникационными связями в рамках существующих коммуникационных сред (согласно состоянию развития вузовских библиотек). Определено, что линейная КМДБ присуща документально коммуникационному уровню функционирования библиотеки, нелинейная интеракционная - информационно-коммуникационному уровню и нелинейная интеграционная - когнитивно-коммуникационному уровню функционирования библиотеки. Главным фактором изменения в библиотеках линейной модели коммуникации на нелинейную стала информатизация. Даны характеристики линейной, интеракционной и интеграционной КМДБ вузов. Сделаны выводы, что в процессе эволюции библиотеки вузов Украины движутся от интеракционной к интеграционной КМДБ. Основными направлениями коммуникационной деятельности библиотек вузов в условиях информатизации являются: 1 - формирование внутренней коммуникационной среды как системы, включающей внутренние информационные потоки и связи, созданные в процессе взаимодействия коммуникантов на основе использования информационных ресурсов, технологий и каналов коммуникации, 2 - интеграция во внешнюю коммуникационную среду, которое представляет собой единое информационное научно-образовательное Интернет-пространство.
EN: The research aims to identify the main trends of development of the communication models of university libraries activity (CMULA) of Ukraine under the conditions of library informatization and integration into a single communication space of information society. CMULA are considered as a complex of target–oriented processes of the basic communication facilities exchange (documents, information, knowledge) in the corresponding forms, which are transmitted over communication channels, reproduced in the corresponding schemes of communication flows movement and determined by certain communication links within existing communication medium (according to the state of university library development). It was determined that the linear CMULA is typical for documental and communicational level of library functioning, the nonlinear interactional CMULA – for information and communication level and nonlinear integration one – for cognitive and communication level of library functioning. The main factor of the change of linear communication model for nonlinear one became informatization in libraries. The linear, interactional and integration CMULA were characterized. It was concluded that evolving the libraries of Ukrainian higher education institutions move from interactional CMULA to integration one. The main directions of the university library communication activity under conditions of informatization are as follows: 1 – forming of the internal communication medium as system that incorporates internal information flows and links created during the process of communicators interaction based on the use of the information resources, technologies and communication channels; 2 - integration into external communication medium, which is a single informational educational and scientific Internet space.
Description: T. Колесникова: ORCID 0000-0002-4603-4375
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1715
Appears in Collections:Статті НТБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Evoliuzia.pdfpreprint272,54 kBAdobe PDFView/Open
Kolesnykova_2013_2_5.pdf2,81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.