Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1675
Title: Визначення методу фільтрації сигналу нерівномірності частоти обертання колінчастого вала дизеля
Other Titles: Определение метода фильтрации сигнала неравномерности частоты вращения коленчатого вала дизеля
Definition of Method Signal Filtering Irregularity Crankshaft Speed of Diesel
Authors: Боднар, Борис Євгенович
Очкасов, Олександр Борисович
Черняєв, Дмитро Вікторович
Keywords: нерівномірність частоти обертання
нерозбірне діагностування дизеля
цифрова фільтрація сигналу
спектральний аналіз
фазовий зсув
неравномерность частоты вращения
неразборное диагностирования дизеля
цифровая фильтрация сигнала
спектральный анализ
фазовое смещение
uneven speed
folding diesel diagnostics
digital filtration signal
spectral analysis
phase shift
КЛ
Issue Date: 2013
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Боднар, Б. Є. Визначення методу фільтрації сигналу нерівномірності частоти обертання колінчастого вала дизеля / Б. Є. Боднар, О. Б. Очкасов, Д. В. Черняєв // Наука та прогрес транспорту. – 2013. – № 1. – С. 113–118. – Бібліогр. в кінці ст. – doi: 10.15802/stp2013/9583.
Abstract: UK: Мета. Визначення методики обробки сигналу нерівномірності кутової швидкості колінчастого валу тепловозного дизеля для вивільнення корисного сигналу від шумів. Методика. Однією з реалізацій стратегії розробки та впровадження систем нерозбірного діагностування тепловозних двигунів у процесі експлуатації є метод нерозбірного діагностування та контролю технічного стану тепловозного дизеля за нерівномірністю частоти обертання колінчастого валу. Проаналізовано недоліки методу усереднення даних і запропоновано методику оцінки невідтворності робочих циклів дизеля. Результати. Отримання сигналу нерівномірності частоти обертання виконується за допомогою датчика кутової швидкості, в якості якого використовується інкрементальний енкодер. Наведено структурну схему пристрою та параметри отриманого сигналу. Наведено типові графічні інтерпретації сигналу кутової швидкості. Запропоновано використання КІХ-фільтру та визначено його параметри. Виконано аналіз спектрограм сигналів на обох режимах вимірювання сигналу частоти обертання та обрано частоти зрізу фільтра. Наведено рішення проблеми фазового зсуву результату фільтрації. Наукова новизна. Обґрунтовано важливість виконання цифрової фільтрації. Розроблено підхід, що дозволяє використовувати показник невідтворності циклів як додатковий показник сталої роботи дизеля. Практична значимість. Вирішення задачі обробки сигналу дозволяє отримати корисний сигнал без врахування шумового впливу, що спотворює відображення дійсної картини фізичного процесу.
RU: Цель. Определение методики обработки сигнала неравномерности угловой скорости коленчатого вала тепловозного дизеля для отделения полезного сигнала от шумов. Методика. Одной из реализаций стратегии разработки и внедрения систем неразборного диагностирования тепловозных двигателей в процессе эксплуатации является метод неразборного диагностирования и контроля технического состояния тепловозного дизеля по неравномерности частоты вращения коленчатого вала. Проанализированы недостатки метода усреднения данных и предложена методика оценки невоспроизводимости рабочих циклов дизеля. Результаты. Получение сигнала неравномерности частоты вращения осуществляется с помощью датчика угловой скорости, в качестве которого используется инкрементальный энкодер. Приведена структурная схема устройства и параметры полученного сигнала. Приведены типовые графические интерпретации сигнала угловой скорости. Предложено использование КИХ-фильтра и определены его параметры. Научная новизна. Выполнен анализ спектрограмм сигналов на обоих режимах измерения сигнала частоты вращения и выбраны частоты среза фильтра. Приведено решение проблемы фазового сдвига результатов фильтрации. Практическая значимость. Обоснована важность выполнения цифровой фильтрации. Разработан подход, который позволяет использовать показатель невоспроизводимости циклов как дополнительный показатель работы дизеля.
EN: Purpose. Determination of signal processing techniques uneven angular velocity of the crankshaft of diesel locomotive for the release of the signal from the noise. Methodology. One of the implementations of strategy development and implementation of folding diagnosing diesel engines in service is a method of folding diagnostics and condition monitoring of diesel locomotive for uneven speed of the crankshaft. The disadvantages of the method of averaging the data and the technique of non-repeatable evaluation cycles diesel are analyzed. Findings. Signal receiving of uneven speed is achieved by using angular velocity sensor, which is used as an incremental encoder. The block diagram of the device and the parameters of the received signal have been shown. Typical graphic interpretations of the angular velocity signal are presented. Using of FIR filter was proposed and its parameters were dimensioned. Originality. The analysis of the spectrograms of the signals in both measurement modes speed signal was carried out and the filter cut-off frequency was selected. The solution of the problem of the phase shift filtering results is presented. Practical value. The importance of the digital filter is substantiated. The approach, which allows the use of non-repeatable indicator cycles as an additional indicator of the diesel engine is developed.
Description: B. Bodnar: ORCID 0000-0002-3591-4772; O. Ochkasov: ORCID 0000-0002-7719-7214
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1675
http://stp.diit.edu.ua/article/view/9583
http://stp.diit.edu.ua/article/view/9583/9812
ISSN: 2307–3489 (Print)
2307 –6666 (Online)
Other Identifiers: doi: 10.15802/stp2013/9583
Appears in Collections:№ 1 (43)
Статті КЛ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
402bodn.pdf1,01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.