Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1650
Title: Організаційно-технологічні аспекти формування програм результативності будівельних підприємств
Other Titles: Организационно-технологические аспекты формирования программ результативности строительных предприятий
Organizational and Technological Aspects of The Program of the Construction Companies
Authors: Радкевич, Анатолій Валентинович
Ткач, Т. В.
Keywords: результативність
комплексний укрупнений сітьовий графік
інвестування
капітальні вкладення
проект
планування
управління
чистий дисконтований дохід
результат
лінійне програмування
алгоритм
результативность
комплексный укрупненный сетевой график
инвестирование
капиталовложение
проект
планирование
управление
чистый дисконтированный доход
результат
линейное программирование
алгоритм
performance
an integrated network schedule enlarged
investing
investment
project planning
management
net present value
the result of the linear programming
algorithm
КБВ
Issue Date: 2012
Publisher: Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Радкевич, А. В. Організаційно-технологічні аспекти формування програм результативності будівельних підприємств / А. В. Радкевич, Т. В. Ткач // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. т-ту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 42. – С. 234–241. – DOI: 10.15802/stp2012/9404.
Abstract: UK: Запропонований підхід до визначення термінів освоєння інвестицій з урахуванням формалізації в економіко-математичному моделюванні вартісних і тимчасових умов дозволяє системно підійти до проблеми реалізації інвестиційних програм і на цій основі вирішити задачу, що враховує особливості комплексів, обумовлені можливості організаційно-технологічних рішень і загальними обмеженнями зовнішнього середовища(інвестора) по введенню потужностей програми.
RU: Предложенный подход копределению сроков освоения инвестиций с учетом формализации в экономико - математическом моделировании стоимостных и временных условий позволяет системно подойти кпроблеме реализации инвестиционных программ и на этой основе решить задачу, что учитывает особенности комплексов, обусловленные возможности организационно-технологических решений и общими ограничениями внешней среды (инвестора) по введению мощностей программы.
EN: The proposed approach to determining the timing of development of investment, taking into account the formalization of economic-mathematical modeling of cost and time conditions allows a systematic approach to the problem of realization of investment programs and on this basis to solve a problem that takes into account the complex due to the possibility of organizational and technological solutions and the general limitations of the environment (investor) to impose power program.
Description: А. Радкевич: ORCID 0000-0001-6325-8517
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1650
http://stp.diit.edu.ua/article/view/9404
http://stp.diit.edu.ua/article/view/9404/8163
ISSN: 2307-3489 (Print)
2307-6666 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/stp2012/9404
Appears in Collections:Статті КБВ
Випуск 42

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
803rad.pdf627,21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.