Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1643
Title: Удосконалення технології обробки вагонопотоків на станціях стикування колій різної ширини
Other Titles: Усовершенствование технологии обработки вагонопотоков на станциях стыкования колеи разной ширины
Improvement of treatment technologies of wagon traffic at stations of splicing track of different width
Authors: Кузьменко, Альбіна Ігорівна
Keywords: прикордонні станції стикування колій різної ширини
перевантажування
зміна візків
SUW – 2000
математичне моделювання
залізничні станції
пограничные станции стыкования колей разной ширины
перегрузка
смена тележек
математическое моделирование
железнодорожные станции
border stations of a splicing track of different width
an overload
change of carts
mathematical modeling
railway station
Issue Date: May-2013
Publisher: Видавництво Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Abstract: UK: АНОТАЦІЯ Дисертація присвячена питанням удосконалення технологій обслуговування вагонопотоків на прикордонних станціях стикування колій ширини 1435 мм та 1520 мм на основі вибору раціональних вартісних та часових параметрів логістичного ланцюга доставки вантажів у міжнародному сполученні. У роботі проведено аналіз існуючих технологій обслуговування вагонопотоків на станціях стикування колій різної ширини та виявлено їх недоліки, на підставі чого розроблено комплекс моделей для удосконалення технології роботи цих станцій, спрямований на скорочення часових і вартісних витрат під час здійснення міжнародних вантажних перевезень. Виконано математичне моделювання різних технологій передавання вагонопотоків з колії 1435 мм на колію 1520 мм та у зворотному напрямку з використанням методу фаз та векторної оптимізації. Проаналізовано часові та вартісні витрати на реалізацію операцій з перевантажування вагонів, зміни візків вантажних вагонів та зміни відстані між гребенями коліс розсувних колісних пар за окремими технологічними фазами. Сформований комплекс моделей дозволяє реалізувати автоматизовані логістичні технології передавання вагонів у середовищі інформаційно-керуючої системи прикордонної станції. Запропоновано технічні заходи для ефективного використання системи SUW-2000 для вантажних перевезень та обґрунтовано економічну доцільність впровадження логістичної технології в процеси попуску вагонопотоків через станції стикування колій різної ширини з визначенням раціонального часу знаходження вагонів на прикордонних станціях.
RU: АННОТАЦИЯ Диссертация посвящена вопросам усовершенствования технологий обслуживания вагонопотоков на пограничных станциях стыкования железных дорог с разной шириной колеи (1435 мм и 1520 мм) на основе выбора рациональных стоимостных и временных параметров логистической цепи доставки грузов в международном сообщении. Решение данных вопросов позволит минимизировать время пребывания вагонов на пограничных станциях и улучшить эксплуатационные показатели их работы. Дальнейшей развитие этих станций и усовершенствование технологии их работы на логистических началах, а также обновление подвижного состава за счет специализированных вагонов для организации безперегрузочных перевозок, обеспечат эффективное функционирование национальной транспортной инфраструктуры в системе международных транспортных коридоров. В работе проведен анализ существующих технологий обслуживания вагонопотоков на станциях стыкования железных дорог с разной шириной колеи и выявлены их недостатки, на основании чего разработан комплекс моделей для усовершенствования технологии работы этих станций, направленный на сокращение временных и стоимостных затрат во время осуществления международных грузовых перевозок. Сформирована математическая модель процессов декомпозиции неоднородного входного потока вагонов, которая позволяет минимизировать эксплуатационные затраты и время пребывания вагонов на пограничных станциях. Рассчитаны основные характеристики данной модели. Выполнено математическое моделирование разных технологий передачи вагонопотоков с колеи 1435 мм на колею 1520 мм и в обратном направлении с использованием метода фаз и векторной оптимизации. Проанализирована достоверность математических моделей функционирования пограничных станций при реализации безперегрузочных перевозок (смена тележек у грузовых вагонов и использования вагонов с раздвижными колесными парами). Выполнен анализ временных и стоимостных затрат на реализацию операций по перегрузке вагонов, смене тележек грузовых вагонов или изменению расстояния между гребнями колес раздвижных колесных пар по отдельным технологическим фазам. В результате построены графики зависимости затрат средств от затрат времени, анализ которых позволяет утвердить решение относительно выбора эффективной технологии обслуживания вагонопотоков на станциях стыкования железных дорог с разной шириной колеи. Усовершенствована функциональная схема организации информационного обмена данными между автоматизированными системами железнодорожного транспорта разных уровней в локальной информационно-управляющей системе пограничной станции, которая отличается возможностью выбора рациональной технологии передачи вагонопотоков с помощью устройств автоматизированных рабочих мест оперативных работников станции. Предложены технические меры для эффективного использования системы SUW-2000 для грузовых перевозок. Разработана конструкция устройства для очистки фиксаторов раздвижных колесных пар от снега, льда и грязи. Данное устройство размещается на подходах к системе SUW–2000 и обеспечивает безотказное срабатывание фиксаторов. Проведенные экономические расчеты позволили сделать вывод о целесообразности использования вагонов с раздвижными колесными парами для грузового движения. Исследовано влияние эксплуатационных факторов на экономические показатели работы станций стыкования железных дорог с разной шириной колеи. Определено рациональное время нахождения вагонов на пограничных станциях. Обоснована экономическая целесообразность внедрения логистической технологии в процессы обслуживания вагонопотоков на этих станциях.
EN: THE SUMMARY Dissertation is devoted to improvement of services technologies of wagon traffic at the border stations splicing railways with different track width (1435 mm and 1520 mm), based on the rational choice of cost and time parameters of the logistic chain of delivery of freights in the international traffic. It was conducted an analysis of existing services technologies of wagon traffic at the border stations splicing railways with different track width and determined its disadvantages, therefore it was developed the complex of models for improvement of work’s technologies of these stations, which directed on reduction of time and cost expenditure during implementation of the international freight transportation in the dissertation. Mathematical modeling of different technologies of transfer of wagon traffics from a track of 1435 mm on a track of 1520 mm and in the opposite direction with using a method of phases and vector optimization was executed. The analysis of time and cost expenditure on realization of operations on an overload of wagons, changing carts of freight wagons or changing distance between crests of wheels of sliding wheel couples on separate technological phases was made. The created complex of models allows to realize the automated logistic technologies of transfer of wagons in the environment of management information system of border station. Technical measures for effective use of SUW–2000 system for freight transportation are offered an economic feasibility of introduction of logistic technology in processes of service of wagon traffics at stations of splicing the railways with a different track width with definition of rational time of finding of wagons at border stations was proved.
Description: Кузьменко, А. І. Удосконалення технології обробки вагонопотоків на станціях стикування колій різної ширини : авт. дис. к. т. н.: 05.22.01 / А. І. Кузьменко ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2013. ГРНТИ 73.29.21 УДК 656.213.073.23(043.3) Захист - 6 червня 2013 р.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1643
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Kuzmenko.pdf675,38 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.