Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1628
Title: Аналіз залізничної інфраструктури з паралельними ходами напрямку Знам’янка–Одеса
Other Titles: Анализ железнодорожной инфраструктуры с параллельными ходами направления Знаменка–Одесса
Analysis of Railway Infrastructure with Parallel Courses for Direction Znamyanka–Odessa
Authors: Вернигора, Роман Віталійович
Папахов, Олександр Юрійович
Логвінова, Наталія Олександрівна
Keywords: перевезення
пропускна спроможність
розміри руху поїздів
перевозки
пропускная способность
размеры движения поездов
transportation
carrying capacity
train traffic amounts
КУЕР
КСВ
Issue Date: 2012
Publisher: Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Вернигора, Р. В. Аналіз залізничної інфраструктури з паралельними ходами напрямку Знам’янка–Одеса / Р. В. Вернигора, О. Ю. Папахов, Н. О. Логвінова // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. т-ту ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 42. – С. 74–79. – DOI: 10.15802/stp2012/9285.
Abstract: UK: Вступ: Обгрунтування оптимізації перевізної роботи на напрямку Знам'янка - Одеса пов'язане з розподілом процесу перевезень по паралельним ходам та впровадженням технологій енергозбереження. Аналіз динаміки змін вантажопотоків та поїздопотоків на адресу портів Одеського регіону: Аналіз основних номенклатурних вантажів, які відправляються з портів Одеського регіону на експорт. Організація вагонопотоків у вантажні поїзда визначає рівень завантаження технічних засобів транспорту, розподіл сортувальної та маневрової роботи між станціями і пунктами відправлення. Організація пропуску вагонопотоків характеризується нерівномірним співвідношенням пробігу порожніх вагонів до загального вантажного руху. Аналіз густоти вагонопотоків. Аналіз залізничної інфраструктурі на напрямку з паралельним ходам Знам’янка–Одеса: Інфраструктура залізничного напрямку Знам’янка–Одеса дозволяє організовувати рух поїздів сумісно по ділянці Знам’янка–Помічна з подальшим розділенням на два паралельних напрямках: Помічна–Колосівка–Одеса-Сортувальна та Помічна–Котовськ–Роздільна–Одеса-Застава-1. Проведений аналіз розмірів руху пасажирських та вантажних поїздів по паралельним ходам напрямку за період з 2000 по 2011 роки. Висновок: Виявлена необхідність перерозподілу поїздопотоків з основного напрямку на допоміжний, що дозволить виділити резерв пропускної спроможності для організації руху швидкісних пасажирських поїздів.
RU: Введение: Обоснование оптимизации перевозочной работы на направлении Знаменка – Одесса связано с распределением процесса перевозок по параллельным ходам и внедрением технологии энергосбережения. Анализ динамики изменений грузопотоков и поездопотоков в адрес портов Одесского региона: Анализ основных номенклатурных грузов, которые отправляются из портов Одесского региона на экспорт. Организация вагонопотоков в грузовых поездах определяет уровень загрузки технических средств транспорта, распределение сортировальной и маневровой работы между станцией и пунктами отправления. Организация пропуска вагонопотоков характеризуется неравномерным соотношением пробега порожних вагонов к общему грузовому пробегу. Анализ густоты вагонопотоков. Анализ железнодорожной инфраструктуры на направлении с параллельным ходом Знаменка–Одесса: Инфраструктура железнодорожного направления Знаменка–Одесса позволяет организовывать движение поездов совместно по участку Знаменка–Помошная с последующим разделением на два параллельных направления: Помошная–Колосовка–Одесса-Сортировочная и Помошная–Котовск–Раздельная–Одесса-Застава-1. Проведен анализ размеров движения пассажирских и грузовых поездов по параллельным ходам направления за период с 2000 по 2011 годы. Вывод: Обоснована необходимость перераспределения поездопотоков из основного направления на вспомогательное, что позволит выделить резерв пропускной способности для организации движения скоростных пассажирских поездов.
EN: Introduction. A ground for optimization of vehicular work on direction Znamyanka–Odessa is related to distributing the transportation process over parallel courses and introducing the energy saving technology. Analysis of dynamics of changes in flows of goods and trains directed to ports of the Odessa region: Analysis of basic toplevel loads which leave ports of the Odessa region for export. Organization of car traffic volumes in freight trains determined by the level of load of transport technical means, distributing the sorting and marshalling work among the station and points of departure. Organization of passing the car traffic volumes is characterized by uneven correlation of run of empty cars to the general freight run. Analysis of density of car traffic volumes. Analysis of railway infrastructure on direction with parallel courses Znamyanka–Odessa: Infrastructure of railway direction Znamya–Odessa allows organizing the traffic of trains jointly on the track section Znamyanka–Pomoshnaya with the subsequent dividing into two parallel directions: Pomoshnaya–Kolosovka–Odessa-sorting and Pomoshnaya–Kotovsk–Razdelnaya–Odessa-Zastava-1. The analysis of traffic amounts of passenger and freight trains is conducted on parallel courses of direction for period 2000–2011. Conclusion: The necessity of redistribution of train traffic volumes from the basic direction to auxiliary one is grounded that will allow selecting the reserve of carrying capacity for organization of motion of high-speed passenger trains.
Description: Р. Вернигора: ORCID 0000-0001-7618-4617; О. Папахов: ORCID 0000-0003-2357-8158; Н. Логвінова: ORCID 0000-0002-0730-247Х
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1628
http://stp.diit.edu.ua/article/view/9285
http://stp.diit.edu.ua/article/view/9285/8046
ISSN: 2307–3489 (Print)
2307–6666 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/stp2012/9285
Appears in Collections:Статті КТВ
Статті КУЕР
Випуск 42

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
203vern.pdf405,63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.