Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1565
Title: Формування транспортно-логістичних систем в умовах реформування залізничної галузі
Other Titles: Формирование транспортно-логистических систем в условиях реформирования железнодорожной отрасли
Formation of Transport-Logistical Systems in the Conditions of Reforming Railway Branch
Authors: Копитко, Василь Іванович
Keywords: транспортно-логістичні системи
логістичні структури
транспортна складова вартості
транспортно-логистические системы
логистические структуры
транспортная составляющая стоимости
transport-logistical systems
logistical structures
transport component of cost
КГП (ЛФ)
Issue Date: 2012
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Копитко, В. І. Формування транспортно-логістичних систем в умовах реформування залізничної галузі / В. І. Копитко // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 40. – С. 281–284. – DOI: 10.15802/stp2012/7175.
Abstract: UK: Розглядаються напрями формування транспортно-логістичних систем в умовах реформування залізничної галузі України, враховуючи досвід роботи логістичних структур автомобільного транспорту, потреби регіональних органів місцевого самоврядування, особливості транскордонного співробітництва, технології просування вантажів на основі змішаного підходу та концепцій створення логістичних кластерів. Пропонується формування логістичних систем перевезення використовуючи технологічні та конкурентні складові, провівши класифікацію посередників, і на основі цих вищезгаданих факторів зменшення транспортної складової, що сприятиме зацікавленості власників вантажів у перевезеннях та виборі виду транспорту.
RU: Рассматриваются направления формирования транспортно-логистических систем в условиях реформирования железнодорожного транспорта Украины, учитывая опыт работы логистических структур автомобильного транспорта, интересы региональных органов местного самоуправления, особенности трансграничного сотрудничества, технологии продвижения грузов на основании смешанного подхода и концепций создания логистических кластеров. Предлагается формирование логистических систем перевозок, используя технологические и конкурентные составляющие, проведя классификацию посредников, и на основании этих вышеупомянутых факторов снижение транспортной составляющей, что будет способствовать заинтересованности грузовладельцев в перевозках и выборе вида транспорта.
EN: The trends of transport-logistic systems formation in conditions of the railway transport reformation in Ukraine, taking into consideration the work experience of the logistic structures of the motor transport, demands of the regional bodies of local government, peculiarities of cross-border cooperation, goods advancement technologies on the basis of mixed approach and concepts of creating the logistic clusters are examined. The formation of logistic transportation systems using technological and competitive components, having conducted a classification of mediators, and on the basis of the above mentioned factors the reduction of transport component that will promote the increased interest of the goods owners in transportation and choice of the kind of transport is offered.
Description: В. Копитко: ORCID 0000-0003-2457-1505
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1565
http://stp.diit.edu.ua/article/view/7175
http://stp.diit.edu.ua/article/view/7175/6178
ISSN: 2307-3489 (Print)
2307-6666 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/stp2012/7175
Appears in Collections:Статті КЕГПФЗТ (ЛІ) (Раніше КГСЕП (ЛФ))
Випуск 40

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
908kopit.pdf323,88 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.