Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1517
Title: Забезпечення антикорозійного захисту і декоративного забарвлення деталям з титанових сплавів при хіміко-термічній обробці у контрольованому азотокисневмісному середовищі
Other Titles: Providing Details from Titanium Alloys of Anticorrosion Protection and Decorative Paint During Chemico-Thermal Processing into Verified Nitrogen and Oxygen Atmosphere
Обеспечение антикоррозионной защиты и декоративной окраски деталям из титановых сплавов при химико-термической обработке в контролируемом
Authors: Погрелюк, І. М.
Ткачук, О. В.
Сірик, Зіновій Орестович
Keywords: оксинітридний шар
титановий сплав
нітридне покриття
оксинитридный слой
титановый сплав
нитридное покрытие
oxynitride layer
titanium alloy
nitride coating
КФД (ЛФ)
Issue Date: 2011
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Погрелюк, І. М. Забезпечення антикорозійного захисту і декоративного забарвлення деталям з титанових сплавів при хіміко-термічній обробці у контрольованому азотокисневмісному середовищі / І. М. Погрелюк, О. В. Ткачук, З. О. Сірик // Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 38. – С. 220–224. – DOI: 10.15802/stp2011/6844.
Abstract: UK: Встановлено закономірності формування оксинітридних шарів на поверхні титанових сплавів за контрольованого модифікування киснем попередньо сформованих нітридних покриттів. Показано залежність поверхневого забарвлення титанових сплавів від складу сформованих оксинітридів. Встановлено, що оксинітрування забезпечує титановим сплавам високу корозійну тривкість. Доведено доцільність диференційованого підходу до вибору структурно-фазового стану поверхневих шарів оксинітрованого титану залежно від агресивного середовища.
RU: Установлены закономерности формирования оксинитридных слоев на поверхности титановых сплавов при контролированном модифицировании кислородом предварительно сформированных нитридных покрытий. Показано зависимость окраски поверхности титановых сплавов от состава сформированных оксинитридов. Установлено, что оксинитрирование обеспечивает титановым сплавам высокую коррозионную стойкость. Доказана целесообразность дифференцированного подхода к выбору структурно-фазового состояния поверхностных слоев оксинитрованного титана в зависимости от агрессивной среды.
EN: The regularities of the forming of oxynitride layers on the surface of titanium alloys at the controlled modification of preliminarily formed nitride coatings by oxygen are determined. The dependence of the surface colouring of titanium alloys depending on the composition of formed oxynitrides is showed. It is determined that oxynitriding provides the high corrosion resistance of the titanium alloys. The expediency of the differential approach to the choice of the phase-structural state of the surface layers of oxynitrated titanium depending on the aggressive environment is showed.
Description: З. Сірик: 0000-0001-9886-1068
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1517
http://stp.diit.edu.ua/article/view/6844/5872
http://stp.diit.edu.ua/article/view/6844
ISSN: 2307–3489 (Print)
2307–6666 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/stp2011/6844
Appears in Collections:Статті КФД (ЛФ)
Випуск 38

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
804pogre.pdf495,82 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.