Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14760
Title: Дослідження ризиків природоохоронного нагляду суб’єкта перевезення небезпечних вантажів
Other Titles: Investigation of Risks of Environmental Supervision of the Entity Transportation of Dangerous Goods
Authors: Мацьків, Олена Олександрівна,
Чайка, Оксана Григорівна
Солодяк, Лілія Йосифівна
Руда, Марія Віталіївна
Keywords: залізничний транспорт
перевезення
небезпечні вантажі
забруднення
ризики
правове регулювання
railway transport
transportation
dangerous goods
pollution
risks
legal regulation
КФД (ЛФ)
Issue Date: 2021
Publisher: Національний лісотехнічний університет України Міністерства освіти і науки України, Львів
Citation: Мацьків О. О., Чайка О. Г., Солодяк Л. Й., Руда М. В. Дослідження ризиків природоохоронного нагляду суб’єкта перевезення небезпечних вантажів. Науковий вісник НЛТУ України. Львів, 2021. № 31 (4). С. 82–87.
Abstract: UKR: Розглянуто законодавство країн Європейського Союзу та України щодо перевезень небезпечних вантажів і встановлено, що суть питання правового регулювання перевезення цих вантажів полягає у визначенні ризику виникнення потенційних негативних наслідків за недотримання нормативного законодавства під час перевезення вантажів підвищеної небезпеки та здійснення з ними інших маніпуляцій під час транспортування, зокрема на залізницях. Проаналізувавши спеціалізовані національні і міжнародні регламенти перевезень небезпечних вантажів з'ясовано, що технічне регулювання перевезення небезпечних вантажів не встановлює спеціальних вимог екологічної безпеки, звітності та контролю. Унаслідок дослідження ризиків заходів державного нагляду за дотриманням вимог законодавства про охорону атмосферного повітря вантажних станцій регіональної філії "Львівська залізниця" визначено, що вантажні станції, які працюють з небезпечними вантажами, потребують кризового менеджменту у таких питаннях, як наявність дозволів на викиди забруднювальних речовин до атмосферного повітря стаціонарними джерелами; розроблення спеціальних заходів з охорони атмосферного повітря в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; виконання виробничого контролю інструментально-лабораторними вимірами параметрів викидів забруднювальних речовин; стаціонарних і пересувних джерел; виконання нормативів вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах транспортних та інших пересувних засобів; виплату та нарахування екологічного податку на викиди забруднювальних речовин до атмосферного повітря. Визначено також, що економічні інструменти у сфері природоохоронної діяльності, а саме податки, плата за завдані збитки, штрафи, є мотиваторами ведення екологічно безпечної діяльності підприємствами, для яких необхідним є створення системи безперервного моніторингу, ситуаційне моделювання великомасштабних техногенних аварій і катастроф, а також розроблення системи екологічного оцінювання безпеки залізничного транспорту, оскільки на сьогодні не вирішені методологічні проблеми прогнозу їх динаміки у середньо- і довготерміновій перспективі.
ENG: The legislation of the European Union and Ukraine on the transportation of dangerous goods is considered in the research. We have revealed that the essence of the legal regulation of the transportation of these goods is to determine the risk of potential negative consequences of non-compliance with regulations on the transportation of high-risk goods. The analysis of specialized national and international regulations for the transportation of dangerous goods has shown that the technical regulation for this kind of transportation does not establish special requirements for environmental safety, reporting and control. The study of the risks of state supervision of compliance with the legislation on air protection of freight stations of the regional branch of Lviv Railway substantiated the following: freight stations operating with dangerous goods require crisis management in such matters as the availability of permission for the emissions of pollutants into the atmospheric air with stationary sources; development of special measures for air protection in case of emergencies of both man-made and natural origin; performance of production control by instrumental and laboratory measurements of pollutant emission parameters; stationary and mobile sources; compliance with standards for the pollutant content in the exhaust gases of various mobile vehicles; payment and accrual of environmental tax on emissions of pollutants into the atmosphere. It is also defined that economic instruments in the field of environmental protection, namely data, fees for the use of collections, restrictions, embody motivators in the process of environmentally safe activities of enterprises for which it is necessary to create continuous monitoring systems, situational modeling of large-scale man-made accidents and disasters, safety of railway transport, to date, methodological problems have not been solved, which provide for their dynamics in the medium and long term scales.
Description: О. Мацьків: ORCID 0000-0003-1228-0305, О. Чайка: ORCID 0000-0003-1219-1580, Л. Солодяк: ORCID 0000-0001-9492-6549, М. Руда: ORCID 0000-0003-0590-4589
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14760
ISSN: 1994-7836 (Print)
2519-2477 (Online)
Appears in Collections:Статті КЗПФЗТ (ЛІ) (Раніше КФД (ЛФ))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Matskiv_Solodyak.pdf420,26 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.