Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14709
Title: Directions of Anti-Crisis Management of Restaurant Business
Other Titles: Напрями антикризової діяльності підприємств ресторанного бізнесу
Направления антикризисной деятельности предприятий ресторанного бизнеса
Authors: Pshinko, Oleksandr M.
Charkina, Tetyana
Pikulina, Olena
Basistha, Nandini
Keywords: hotel and restaurant business areas of crisis management
online marketing
influencer – marketing
unique content
new factors of work
готельно-ресторанний бізнес
напрями антикризового менеджменту
онлайн маркетинг
інфлюенсер – маркетинг
унікальний контент
нові фактори роботи закладів ресторанного бізнесу
гостинично-ресторанный бизнес
направления антикризисного менеджмента
онлайн маркетинг
инфлюэнсер – маркетинг
уникальный контент
новые факторы работы заведений ресторанного бизнеса
КОІО
КЕМ
КАПЗБМ
Issue Date: 2021
Publisher: ДДУВС, Дніпро
Citation: Pshinko O., Charkina T., Pikulina O., Basistha N. Directions of Anti-Crisis Management of Restaurant Business. Philosophy, Economics and Law Review. 2021. Vol. 1, № 1. Р. 18–24. DOI 10.31733/2786-491X-2021-18-24.
Abstract: ENG: In this article, the authors emphasize that the pandemic and quarantine measures have brought the normal functioning of the world economy and the activities of many enterprises. The tourism business and the hotel and restaurant sector, which have recently developed greatly, have suffered from extensive losses and bankruptcies, a large number of restaurants and cafes have been closed, and many people have lost their jobs and their income. Even large chains of hotels and restaurants have suffered as well as other businesses. The hotel and restaurant business was the first one that has to adapt quickly to changes caused by the pandemic, to stablish work in new conditions and develop new directions and measures that will take the restaurant business out of the crisis. Given the current need to apply security rules, and the need to comply with quarantine measures, it is necessary to use computer and digital technologies that will help managers to attract new customers and earn extra income. The authors propose to use such tools of crisis management of the restaurant business as: technologicalization, online marketing and influencer – marketing, unique content. These activities are necessary in order to pay new attention to the dishes and services offered by cafes and restaurants. To restart this business in a modern way and with new tendencies, and to adapt to changes in the changing environment and to quarantine measures. To develop additional promotions and offer «economy», «standard» and «luxury» class menu. To organize the fast, high-quality delivery to cafes and restaurants in modern conditions, preferably free, it has become a great necessity and convenience in pandemic conditions; it will attract additional consumers to the restaurant business. In the modern market concept of restaurants in a pandemic, it is necessary considering not only the factors that existed for many years, but also new additional factors in the hotel business, without which it is now impossible to operate this business in a pandemic, it would be safe to provide services, awareness of the service In the modern market concept of restaurants in a pandemic, it is necessary considering not only the factors that existed for many years, but also new additional factors in the hotel business, without which it is now impossible to operate this business in a pandemic, it would be safe to provide services, awareness of the service or product, in the use of digital technology by an institution that wants to get more income and occupy a larger segment in this market of hotel and restaurant business. The authors insist that in modern conditions, it is essential to take into account the laws of competition; because now the consumer chooses a quality product or service at a better price, other goods or services do not attract consumers.
UKR: В даній статті автори наголошують, що пандемія та карантинні заходи вивели з нормального функціонування економіку всього світу та діяльність багатьох підприємств. Туристичний бізнес та готельно – ресторанне господарство, які в останній час дуже розвинули свою діяльність, зазнали масштабних збитків та банкрутства, закрилася велика кількість ресторанів та кавʼярень, багато людей втратили робочі міста та дохід. Навіть крупні мережі готелів та ресторанів постраждали не менше інших підприємств. Одним з перших готельно-ресторанний бізнес змушений швидко адаптуватися дозмін, викликаних пандемією. Важливо налагодити роботу в нових умовах та розробити нові напрямки та заходи, які виведуть з кризового стану підприємства ресторанного бізнесу. Враховуючи сучасну потребу в застосуванні правил безпеки та необхідність дотримання карантинних заходів, необхідно застосувати компʼютерні та цифрові технології, які допоможуть керівникам закладів залучити нових клієнтів та отримати додатковий дохід. Автори пропонують використати такі інструменти антикризового управління ресторанного бізнесу, як: технологізація, он-лайн маркетинг та інфлюенсер – маркетинг, унікальний контент. Ці заходи потрібні для того, щоб по-новому звернути увагу на страви та послуги, що пропонують кавʼярні та ресторани. По-сучасному та з новими тенденціями перезапустити цей бізнес та адаптуватися до змін мінливого середовища та до карантинних заходів. Додатково розробити акційні пропозиції, та запропонувати меню класів «економ», «стандарт», «люкс». Обовʼязково кавʼярням та ресторанам в сучасних умовах організувати швидку, якісну доставку, бажано безоплатну, це стало великою необхідністю та зручністю в умовах пандемії, це ще привабить додаткових споживачів ресторанного бізнесу. А також в сучасній ринковій концепції роботи ресторанів в умовах пандемії, врахувати не тільки ті фактори, що діяли багато років, але і нові додаткові фактори функціонування готельного бізнесу, без яких зараз просто неможливе функціонування цього бізнесу в умовах пандемії: це безпека надання послуги, інформованість про послугу або товар, використання цифрових технологій закладом, що хоче отримати більший дохід та займати більший сегмент на даному ринку готельно-ресторанного бізнесу. Автори наполягають, що в сучасних умовах вкрай необхідно врахувати закони конкуренції, тому що зараз споживач обирає якісний товар або послугу за більш вигідну ціну, інші товари чи послуги не приваблюють споживачів.
RUS: В данной статье авторы отмечают, что пандемия и карантинные меры вывели из нормального функционирования экономику всего мира и деятельность многих предприятий. Туристический бизнес и гостинично – ресторанное хозяйство, которые в последнее время очень развили свою деятельность, понесли масштабные убытки и банкротства, закрылось большое количество ресторанов и кафе, многие потеряли рабочие города и доход. Даже крупные сети гостиниц и ресторанов пострадали не меньше других предприятий. Одним из первых гостинично-ресторанный бизнес вынужден быстро адаптироваться к изменениям, вызванным пандемией. Важно наладить работу в новых условиях и разработать новые направления и мероприятия, которые будут выведены из кризисного состояния предприятия ресторанного бизнеса. Учитывая современную необходимость применения правил безопасности и необходимость соблюдения карантинных мер, необходимо применить компьютерные и цифровые технологии, которые помогут руководителям заведений привлечь новых клиентов и получить дополнительный доход. Авторы предлагают использовать такие инструменты антикризисного управления ресторанного бизнеса как: технологизация, он-лайн маркетинг и инфлюэнсер – маркетинг, уникальный контент. Эти мероприятия необходимы для того, чтобы по-новому обратить внимание на блюда и услуги, которые предлагают кафе и рестораны. По-современному и с новыми тенденциями перезапустить этот бизнес и адаптироваться к изменениям меняющейся среды и карантинным мерам. Дополнительно разработать акционные предложения и предложить меню классов «эконом», «стандарт», «люкс». Обязательно кафе и рестораны в современных условиях организовать быструю, качественную доставку, желательно безвозмездную, это стало большой необходимостью и удобством в условиях пандемии, это привлечет дополнительных потребителей ресторанного бизнеса. А также в современной рыночной концепции работы ресторанов в условиях пандемии, учесть не только действовавшие многие годы факторы, но и новые дополнительные факторы функционирования гостиничного бизнеса, без которых сейчас просто невозможно функционирование этого бизнеса в условиях пандемии: это безопасность предоставления услуги, информированность об услуге или товаре, использование цифровых технологий заведением, желающим получить больший доход и занимать больший сегмент на данном рынке гостинично-ресторанного бизнеса. Авторы настаивают, что в современных условиях крайне необходимо учесть законы конкуренции, потому что сейчас потребитель выбирает качественный товар или услугу более выгодной ценой, другие товары или услуги не привлекают потребителей.
Description: O. Pshinko: ORCID 0000-0002-1598-2970, T. Charkina: ORCID 0000-0001-6202-0910, O. Pikulina: ORCID 0000-0003-4803-427X
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14709
https://phelr.dduvs.in.ua/wp-content/uploads/2021/12/1r/Pherl%20Review_2_1-22.12.2021-6-18-24.pdf
ISSN: 2786-491X (Print)
Other Identifiers: DOI 10.31733/2786-491X-2021-18-24
Appears in Collections:Статті КЕМ ДІІТ
Статті КОіО ДІІТ
Статті КАПЗБМ (Раніше КУПББМ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pshinko.pdf498,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.