Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14419
Title: Удосконалення логістичного забезпечення залізничної поромної переправи
Other Titles: Совершенствование логистического обеспечения железнодорожной паромной переправы
Improvement of the Logistic Service of Railway Ferry
Authors: Демченко, Євген Борисович
Keywords: залізничний пором
береговий комплекс
змішані міжнародні перевезення вантажів
каргоплан
железнодорожный паром
береговой комплекс
смешанные международные перевозки грузов
railway ferry
coastal complex
mixed international freight transportation
cargo plane
КТВ
Issue Date: 2021
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Демченко, Є. Б. Удосконалення логістичного забезпечення залізничної поромної переправи. Транспортні системи і технології перевезень. Дніпро, 2021. Вип. 22. С. 88–96. DOI: 10.15802/tstt2021/247880.
Abstract: UK: Мета. В сучасних умовах Україна, маючи розгалужену залізничну мережу та розвинену інфраструктуру морських портів, розташованих на її чорноморському узбережжі, стає сполучною ланкою в нових маршрутах доставки вантажів в напрямку Китай-ЄС. Перевезення великих партій вантажів у вказаному напрямку, як правило, здійснюється у контейнерах морським транспортом. При цьому такі перевезення характеризуються з одного боку порівняно низькою вартістю, а з іншого – достатньо тривалими термінами доставки. Альтернативним варіантом є перевезення у залізнично-водному сполученні, що дозволяє при помірному підвищенні вартості досягти суттєвого скорочення термінів доставки вантажів. Економічна привабливість такої схеми транспортування суттєво залежить від показників роботи поромних переправ на Каспійському та Чорному морі. В цьому зв’язку метою даної роботи є підвищення ефективності міжнародної поромної переправи за рахунок удосконалення її логістичного забезпечення на берегових поромних комплексах. Методика. Для досягнення поставленої у роботі мети використані методи статистичного аналізу для визначення обсягів та структури поромних перевезень; методи імітаційного моделювання для визначення ефективних варіантів завантаження поромів; теорія маневрової роботи для оптимізації процесу підбору вагонів згідно з визначеним каргопланом. Результати. В роботі виконано аналіз вимог до завантаження порому та розроблено комп’ютерну модель, що дозволяє отримати допустимі варіанти розподілення вагонів по його палубам (каргоплан). На основі отриманих варіантів каргоплану виконано моделювання процесу формування багатогрупних составів комбінаторним та розподільчим методами. За результатами моделювання дано рекомендації щодо вибору ефективного методу формування составів та потрібної кількості допустимих варіантів каргоплану. Наукова новизна. Автором удосконалено методику визначення ефективного каргоплану завантаження порому, що на відміну від існуючої враховує процес формування составів вагонів для подачі на пором. Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані для підвищення ефективності управління міжнародними вантажними перевезеннями у змішаному залізнично-водному сполученні.
RU: Цель. В современных условиях Украина, имея разветвленную железнодорожную сеть и развитую инфраструктуру морских портов, расположенных на ее черноморском побережье, становится связующим звеном в новых маршрутах доставки грузов в направлении ЕС-Китай. Перевозка крупных партий грузов в указанном направлении обычно осуществляется в контейнерах морским транспортом. При этом такие перевозки характеризуются с одной стороны сравнительно низкой стоимостью, а с другой – достаточно длительными сроками доставки. Альтернативным вариантом является перевозка в железнодорожно-водном сообщении, что позволяет при умеренном повышении стоимости добиться существенного сокращения сроков доставки грузов. Экономическая привлекательность такой схемы транспортировки существенно зависит от показателей работы паромных переправ на Каспийском и Черном море. В связи с этим целью данной работы является повышение эффективности международной паромной переправы за счет совершенствования ее логистического обеспечения на береговых паромных комплексах. Методика. Для достижения поставленной в работе цели использованы методы статистического анализа для определения объемов и структуры паромных перевозок; методы имитационного моделирования для определения эффективных вариантов загрузки паромов; теория маневровой работы для оптимизации процесса подбора вагонов согласно определенному каргоплану. Результаты. В работе выполнен анализ требований к загрузке парома и разработана компьютерная модель, позволяющая получить допустимые варианты распределения вагонов по его палубам (каргоплан). На основе полученных вариантов каргоплана выполнено моделирование процесса формирования многогруппных составов комбинаторным и распределительным методами. По результатам моделирования даны рекомендации по выбору эффективного метода формирования составов и потребному количеству вариантов каргоплана. Научная новизна. Автором усовершенствована методика определения эффективного каргоплана загрузки парома, которая в отличие от существующей учитывает процесс формирования составов вагонов для подачи на паром. Практическая значимость. Полученные результаты могут быть использованы для повышения эффективности управления международными грузовыми перевозками в смешанном железнодорожно-водном сообщении.
EN: Purpose. In modern conditions, Ukraine, having an extensive railway network and a developed infrastructure of seaports located on its Black Sea coast, is becoming a link in new goods delivery routes in the direction of the EUChina. Transportation of large consignments of goods in the direction is usually carried out in containers by sea transport. At the same time, such transportation is characterized, on the one hand, by a relatively low cost, and on the other hand, by rather long delivery times. An alternative case is transportation by mixed rail-water communication, which allows, with a moderate increase in cost, to achieve a significant reduction in the delivery time of goods. The economic attractiveness of such a transportation scheme depends significantly on the performance of ferry crossings in the Caspian and Black Seas. In this regard, the purpose of this work is to increase the efficiency of international ferry services by improving its logistics support on coastal ferry complexes. Methodology. To achieve the work purpose, methods of statistical analysis were used to determine the volume and structure of ferry traffic; simulation methods to determine effective options for loading ferries; theory of shunting work to optimize the car classification according to the cargo plan. Results. There were analyzed the requirements for ferry loading and developed a computer model that allows to create acceptable plans for the cars location on ferry decks (cargo plan). On the basis of the obtained variants of the cargo plan, the modeling of the multi-group trains forming by combinatorial and distribution methods has been carried out. Based on the simulation results, recommendations of choosing the effective method for train forming and the required number of cargo plan variants were given. Scientific novelty. The author has improved the method for determining the effective cargo plan of the ferry loading, which takes into account the process of forming the trains of cars to be supplied to the ferry. Practical significance. The obtained results can be used to improve the efficiency of international freight transportation management in mixed rail-water traffic.
Description: Є. Демченко: ORCID 0000-0003-1411-6744
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14419
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/247880
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/247880/246968
ISSN: 2222-419Х (Print)
2313-8688 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/tstt2021/247880
Appears in Collections:Статті КТВ
Випуск 22 (ТСТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Demchenko .pdf513,67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.