Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14412
Title: Інтелектуальні процедури у порядкування послідовностей замовленьне однорідними операторами формування
Other Titles: Интеллектуальные процедуры упорядочивания последовностей заказов неоднородными операторами формирования
Intellectual Procedures for Ordering Sequence Orders by Inhomogeneous Forming Operators
Authors: Скалозуб, Владислав Васильович
Горячкiн, Вадим Миколайович
Терлецький, Андрійович
Keywords: багатогрупові склади
розформування-формування
мульти-послідовності замовлень
конструктивне моделювання
оптимальне упорядкування
інтелектуальні процедури асоціативна пам’ять Хеммінга
інформаційні технології
многогрупповые составы
расформирование-формирование
мульти-последовательности заказов
конструктивное моделирование
оптимальное упорядочение
интеллектуальные процедуры ассоциативная пам'ять Хэмминга
информационные технологии
multigroup trains
dismantling-forming
multi-sequences of orders
constructive modeling
optimal ordering
intellectual procedures
Hemming's associative memory
information technologies
КІТ
Issue Date: 2021
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Скалозуб В. В., Горячкін В. М., Терлецький І. А. Інтелектуальні процедури упорядкування послідовностей замовлень неоднорідними операторами формування. Транспортні системи і технології перевезень. Дніпро, 2021. Вип. 22. С. 67–79. DOI: 10.15802/tstt2021/247885.
Abstract: UK: Представлено результати досліджень завдань дискретного оптимального планування широкого кола виробничо-технологічних, логістичних та інших сервісних процесів. В основу методів планування покладено нові інтелектуальні процедури упорядкування (ІПУ) послідовностей елементів (замовлень), що реалізуються засо- бами конструктивного моделювання. Призначення процедур - підвищення ефективності отримання упорядкування замовлень з урахуванням складності операцій формування, а також обмежень на ресурси. В статті розглянуті моделі та методи застосування ІПУ, що орієнтовані на процеси розформування-формування (РФ) багатогрупових залізничних составів (БГС) на сортувальних станціях. Формально такі процеси представлені новими моделями упорядкування мульти-послідовностей замовлень з урахуванням складності операцій (УМПСО). При пошуку оптимальних рішень використані моделі асоціативної пам’яті Хеммінга , які дозволяють класифікувати поточні ситуації процесів УМПСО. В них кожному класу визначених станів (з урахуванням неповноти та збурення даних) відповідає один або кілька раціональних опера-торів із числа можливих. Процедури ІПУ зменшують кількість варіантів аналізу та підвищують чисельну ефективність методу опти- мізації мульти-послідовностей замовлень. В статті приведені формалізація багатошарових конструктивних моделей процесів УМПСО, інтелектуальні процедури для методів їх реалізації, виконано формування процедури класифікації операцій на основі моделей нейронних мереж Хеммінга. При цьому також розроблено удосконалену структуру інформаційної технології РФ з використанням інтелектуальних процедур, наведені приклади їх застосування.
RU: Представлены результаты исследований задач дискретного оптимального планирования широкого круга производственно-технологических, логистических и других сервисных процессов. В основу методов планирования положены новые интеллектуальные процедуры упорядочивания (ИПУ) последовательностей элементов (заказов), реализуемые средствами конструктивного моделирования. Назначение процедур – повышение эффективности получения упорядочивания заказов с учетом сложности операций формирования, а также ограничений на ресурсы. В статье рассмотрены модели и методы применения ИПУ, ориентированные на процессы расформирования-формирования (РФ) многогрупповых железнодорожных составов (МЖС) на сортировочных станциях. Формально такие процессы представлены новыми моделями для составления мультипоследовательностей заказов с учетом сложности операций (УМПСО). При поиске оптимальных решений использованы модели ассоциативной памяти Хэмминга, позволяющие классифицировать текущие ситуации процессов УМПСО. В них каждому классу определенных состояний (с учетом неполноты и возмущения данных) соответствует один или несколько рациональных операторов из числа возможных. Процедуры ИПУ уменьшают количество вариантов анализа и повышают численную эффективность метода оптимизации мультипоследовательностей заказов. В статье приведены формализация многослойных конструктивных моделей процессов УМПСО, интеллектуальные процедуры для методов их реализации, выполнено формирование процедуры классификации операций на основе моделей нейронных сетей Хэмминга. При этом также разработана усовершенствованная структура информационной технологии РФ с использованием интеллектуальных процедур, приведены примеры их применения.
EN: The researches results of discrete optimal planning problems of a wide range of production-technological, logistic and other service processes are presented. The planning methods are based on new intelligent procedures for ordering (IPO) sequences of elements (orders), which are implemented by means of constructive modeling. Purpose of procedures is to increase the efficiency of ordering receiving of orders, taking into account the complexity of the formation operations, as well as resource constraints. The article considers the models and methods of IPO application, which are focused on the processes of disbandment-formation (DF) of multigroup railway trains at sorting stations. Formally, such processes are represented by new models of ordering multi-sequences of orders taking into account the complexity of operations (OMSCE). In the search for optimal solutions, models of Hamming's associative memory are used, which allow to classify the current situations of OMSCE processes. In them, each class of certain states (taking into account the incompleteness and data perturbation) corresponds to one or more rational operators from among the possible ones. IPO procedures reduce the number of analysis options and increase the numerical efficiency of the optimizing multi-sequence orders method. The article presents the formalization of multilayer constructive models of OMSCE processes, intelligent procedures for methods of their implementation, the formation of the procedure for operations classification based on models of Hemming neural networks. At the same time, an improved structure of DF information technology with the use of intelligent procedures is also developed, examples of their application are given.
Description: В. Скалозуб: ORCID 0000-0002-1941-4751; В. Горячкiн: ORCID 0000-0002-8952-952X; І. Терлецький: ORCID 0000-0001-8324-4673
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14412
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/247885
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/247885/246768
ISSN: 2222-419Х (Print)
2313-8688 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/tstt2021/247885
Appears in Collections:Статті КІТ
Випуск 22 (ТСТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skalozub .pdf339,9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.