Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14391
Title: Анализ технико-технологических параметров при портовых железнодорожных станций Украины
Other Titles: Анализ технико-технологических параметров при портовых железнодорожных станций Украины
Analysis of Technical and Technological Parameters of Ukrainian Pre-Port Railway Stations
Authors: Чернова, Ольга Олександрівна
Вернигора, Роман Вiталiйович
Окороков, Андрiй Михайлович
Киман, А М.
Keywords: морські порти
взаємодія видів транспорту
припортові залізничні станції
аналіз параметрів станцій
пропускна здатність інфраструктури
морские порты
взаимодействие видов транспорта
при портовые железнодорожные станции
анализ параметров станций
пропускная способность инфраструктуры
seaports
interaction of modes of transport
pre-port railway stations
analysis of station parameters
infrastructure capacity
КУЕР
КТВ
Issue Date: 2021
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Чернова О. О., Вернигора Р. В., Окороков А. М., Киман А. М. Аналіз техніко-технологічних параметрів припортових залізничних станцій України. Транспортні системи і технології перевезень. Дніпро, 2021. Вип. 22. С. 36–47. DOI: 10.15802/tstt2021/247882.
Abstract: UK: Мета. Метою роботи є комплексний аналіз технічних та технологічних параметрів припортових залізничних станцій України як ключових елементів припортової інфраструктури, що забезпечують безпосередню взаємодію залізничного транспорту з морськими портами. Методика. В процесі дослідження використані методи аналізу і синтезу для вивчення змісту та основних положень наукових публікацій щодо проблематики організації ефективної роботи припортових станцій, з подальшим їх порівнянням та узагальненням; методи статистичного аналізу для дослідження та систематизації технічного оснащення припортових станцій. Результати. Більше 60% експортних вантажів прямують через українські порти; при цьому 75% експортних обсягів доставляються у порти залізницею. В даний час в наслідок зміни умов функціонування економіки та транспортної системи України спостерігається дисбаланс між потужностями портів та припортової залізничної інфраструктури з переробки вантажопотоків. У статті виконаний аналіз технічного оснащення дев’яти припортових станцій Чорноморського регіону. На основі аналізу встановлено, що пропускна здатність більшості станцій не відповідає перспективним, а по деяким станціям – і фактичним, обсягам роботи. Зокрема по деяким станціям є недостатньою ємність колійного розвитку; суттєвою проблемою є також низька ефектив- ність маневрових засобів. Дієвим напрямком вирішення проблеми зменшення дисбалансу переробної спроможності портів та припортової залізничної інфраструктури є державно-приватне партнерство при реалізації відповідних інвестиційних проектів, оцінка яких повинна здійснюватись з використанням сучасних наукових підходів. Наукова новизна. Авторами систематизовано існуюче технічне оснащення припортових станцій України з точки зору його достатності для забезпечення існуючих та перспективних обсягів перевезення. Практична значимість. Одержані результати дозволяють підвести наукове підґрунтя під подальше дослідження щодо оцінки пропускної спроможності припортових залізничних станцій та ефективності інфраструктурних проектів, спрямованих на її підвищення.
RU: Цель. Целью работы является комплексный анализ технических и технологических параметров железнодорожных станций Украины как ключевых элементов припортовой инфраструктуры, oбеспечивающих непосредственное взаимодействие железнодорожного транспорта с морскими портами. Методика. В процессе исследования использованы методы анализа и синтеза для изучения содержания и основных положений научных публикаций по организации эффективной работы припортовых станций с последующим их сравнением и обобщением; методы статистического анализа для исследования и систематизации технического оснащения припортовых станций. Результаты. Более 60% экспортных грузов следуют через украинские порты; при этом 75% экспортных объемов доставляются в порты по железной дороге. В настоящее время вследствие изменения условий функционирования экономики и транспортной системы Украины наблюдается дисбаланс между мощностями портов и припортовой железнодорожной инфраструктуры по переработке грузопотоков. В статье выполнен анализ технического оснащения девяти припортовых станций Черноморского региона. На основе анализа установлено, что пропускная способность большинства станций не соответствует перспективным, а по некоторым станциям – и фактическим, объемам работы. В частности, по некоторым станциям недостаточной является емкость путевого развития; существенной проблемой также является низкая эффективность маневровых средств. Эффективным направлением решения проблемы уменьшения дисбаланса перерабатывающей способности портов и припортовой железнодорожной инфраструктуры является государственно-частное партнерство при реализации соответствующих инвестиционных проектов, оценка которых должна осуществляться с использованием современных научных подходов. Научная новизна. Авторами систематизировано существующее техническое оснащение припортовых станций Украины с точки зрения его достаточности для обеспечения существующих и перспективных объемов перевозки. Практическая значимость. Полученные результаты позволяют подвести научную основу под дальнейшее исследование оценки пропускной способности припортовых железнодорожных станций и эффективности инфраструктурных проектов, направленных на ее увеличение.
EN: Purpose. The aim of the work is a comprehensive analysis of the technical and technological parameters of preport railway stations in Ukraine as key elements of the port infrastructure, ensuring the interaction of railway transport with seaports. Methodology. In the process of research, the methods of analysis and synthesis were used to study the content and the main provisions of scientific publications on the issues of establishing effective interaction between rail and sea transport, with their subsequent comparison and generalization; methods of statistical analysis for research and systematization of technical equipment of port stations. Results. More than 60% of export cargoes go through Ukrainian ports; while 75% of export volumes are delivered to ports by rail. Currently, due to changes in the conditions for the functioning of the economy and the transport system of Ukraine, there is an imbalance between the capacities of ports and the port railway infrastructure for processing freight flows. Based on the analysis, it was found that the throughput of most stations does not correspond to the prospective, and for some stations - and the actual, volumes of work. In particular, for some stations, the capacity of track development is insufficient; a significant problem is also the low efficiency of the shunting means. An effective way to solve the problem of reducing the imbalance in the processing capacity of ports and the pre-port railway infrastructure is public-private partnership in the implementation of appropriate investment projects, the assessment of which should be carried out using modern scientific approaches. Scientific novelty. The authors have systematized the existing technical equipment of the port stations of Ukraine from the point of view of its sufficiency to ensure the existing and prospective volumes of transportation. Practical significance. The results obtained make it possible to provide a scientific basis for further research into assessing the throughput capacity of pre-port railway stations and the effectiveness of infrastructure projects aimed at increasing it.
Description: О. Чернова: ORCID 0000-0001-9115-0706; Р. Вернигора: ORCID 0000-0001-7618-4617; А. Окороков: ORCID 0000-0002-3111-5519; А. Киман: ORCID 0000-0002-4000-3287
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14391
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/247882
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/247882/246765
ISSN: 2222-419Х (Print)
2313-8688 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/tstt2021/247882
Appears in Collections:Статті КТВ
Статті КУЕР
Випуск 22 (ТСТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Chernova .pdf392,43 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.