Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14122
Title: Дослідження параметрів складських комплексів з використанням мереж Петрі
Other Titles: Investigation of the Parameters of Warehouse Complexes Using Petri nets
Исследование параметров складских комплексов с использованием сетей Петри
Authors: Демченко, Євген Борисович
Малашкін, Вячеслав Віталійович
Дорош, Андрій Сергійович
Сковрон, Ігор Ярославович
Keywords: складський комплекс
імітаційне моделювання
мережа Петрі
оснащення складського комплексу
QPNet
warehouse complex
simulation modeling
Petri net
equipping a warehouse complex
складской комплекс
имитационное моделирование
сеть Петри
оснащение складского комплекса
КТВ
Issue Date: 2021
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Демченко Є. Б., Малашкін В. В., Дорош А. С., Сковрон І. Я. Дослідження параметрів складських комплексів з використанням мереж Петрі. Транспортні системи і технології перевезень. Дніпро, 2021. Вип. 21. С. 59–70. DOI: 10.15802/tstt2021/237770.
Abstract: UK: Мета. В сучасних умовах задача удосконалення систем зберігання матеріальних запасів має значну наукову і практичну значимість. При цьому характер і ступінь впливу параметрів вхідного потоку вантажів на потрібне технічне оснащення складів з позицій логістики та системного підходу вивчені недостатньо. Відсутність остаточного рішення задачі щодо розробки універсальної методики визначення раціональних технічних і технологічних параметрів складів тарно-штучних вантажів сформулювало мету дослідження, яка полягає у встановленні раціонального оснащення складського комплексу на основі імітаційного моделювання процесу його функціонування, що формалізований мережею Петрі. Методика. У роботі авторами представлена методика формалізації процесу функціонування транспортно-складського комплексу за допомогою мережі Петрі у середовищі QPNet. Представлена методика техніко-економічного порівняння варіантів оснащення складського комплексу, в основі якої лежить використання модифікованих приведених витрат. Результати. У роботі виконано огляд існуючих імітаційних моделей складських комплексів, визначені їх переваги та недоліки. На основі виконаного аналізу визначена імітаційна система для розробки моделі складського комплексу. У статті наведена універсальна методика визначення раціональних технічних і технологічних параметрів складів тарно-штучних вантажів з використанням імітаційної моделі складу, технологічний процес роботи якого представлено мережею Петрі. З розробленою імітаційною моделлю складу виконана серія експериментів, що відрізняються експлуатаційними умовами функціонування, в результаті чого отримана сукупність техніко-експлуатаційних показників роботи складського комплексу. Отримані показники функціонування складу стали основою для визначення його раціонального технічного оснащення. Практична значимість представленої у роботі методики побудови універсальної моделі складського комплексу і техніко-економічної оцінки показників його функціонування дозволить більш точно визначати раціональну кількість технічних засобів і технічне оснащення при проектуванні нових або реконструкції існуючих транспортно-складських комплексів.
EN: The purpose. In modern conditions, the task of improving systems for storing material stocks has significant scientific and practical significance. At the same time, the nature and degree of influence of the parameters of the incoming flow of goods on the required technical equipment of warehouses from the standpoint of logistics and a systematic approach have been insufficiently studied. The absence of a final solution to the problem of developing a universal methodology for determining rational technical and technological parameters of warehouses for packaged goods formulated the goal of the study, which is to determine the rational equipment of a warehouse complex on the basis of simulation modeling of the process of its functioning, formalized by a Petri net. Methodology. In the work, the authors present a methodology for formalizing the process of functioning of a transport and warehouse complex using a Petri net in the QPNet environment. The technique of technical and economic comparison of options for equipping a warehouse complex, which is based on the use of modified reduced costs, is presented. Results. The paper reviews the existing imitation models of warehouse complexes, identifies their advantages and disadvantages. On the basis of the analysis performed, a simulation system was determined for the development of a model of a warehouse complex. The article presents a universal method for determining the rational technical and technological parameters of warehouses for packaged goods using a simulation model of a warehouse, the technological process of which is represented by a Petri net. With the developed simulation model of the composition, a series of experiments were performed, differing in the operational conditions of operation, as a result of which a set of technical and operational indicators of the warehouse complex was obtained. The obtained indicators of the warehouse functioning became the basis for determining its rational technical equipment. The practical significance of the methodology presented in the work for constructing a universal model of a warehouse complex and a technical and economic assessment of the indicators of its functioning will make it possible to more accurately determine the rational number of technical means and technical equipment in the design of new or reconstruction of existing transport and warehouse complexes.
RU: Цель. В современных условиях задача усовершенствования систем хранения материальных запасов имеет значительную научную и практическую значимость. При этом характер и степень влияния параметров входящего потока грузов на потребное техническое оснащение складов с позиций логистики и системного подхода изучены недостаточно. Отсутствие окончательного решения задачи по разработке универсальной методики определения рациональных технических и технологических параметров складов тарно-штучных грузов сформулировало цель исследования, которая заключается в определении рационального оснащения складского комплекса на основе имитационного моделирования процесса его функционирования, формализованного сетью Петри. Методика. В работе авторами представлена методика формализации процесса функционирования транспортно-складского комплекса с помощью сети Петри в среде QPNet. Приведена методика технико-экономического сравнения вариантов оснащения складского комплекса, в основе которой лежит использование модифицированных приведенных затрат. Результаты. В работе выполнен обзор существующих митационных моделей складских комплексов, определены их достоинства и недостатки. На основе выполненного анализа определена имитационная система для разработки модели складского комплекса. В статье приведена универсальная методика определения рациональных технических и технологических параметров складов тарно-штучных грузов с использованием имитационной модели склада, технологический процесс работы которого представлен сетью Петри. С разработанной имитационной моделью состава выполнена серия экспериментов, отличающихся эксплуатационными условиями функционирования, в результате чего получена совокупность технико-эксплуатационных показателей работы складского комплекса. Полученные показатели функционирования склада стали основой для определения его рационального технического оснащения. Практическая значимость представленной в работе методики построения универсальной модели складского комплекса и технико-экономической оценки показателей его функционирования позволит более точно определять рациональное количество технических средств и техническое оснащение при проектировании новых или реконструкции существующих транспортно-складских комплексов.
Description: Є. Демченко: ORCID 0000-0003-1411-6744; В. Малашкін: ORCID 0000-0002-5650-1571; А. Дорош: ORCID 0000-0002-5393-0004; І. Сковрон: ORCID 0000-0003-0697-2698
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14122
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/237770/237292
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/237770
ISSN: 2222-419Х (Print)
2313-8688 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/tstt2021/237770
Appears in Collections:Статті КТВ
Випуск 21 (ТСТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Demchenko .pdf261,34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.