Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14121
Title: Аналіз сучасних проблем ефективної взаємодії залізниць та морських портів України
Other Titles: Analysis of Modern Problems of Effective Interaction between Ukrainian Railways and Sea Ports
Анализ современных проблем эффективного взаимодействия железных дорог и морских портов Украины
Authors: Вернигора, Роман Віталійович
Золотаревська, Ольга Олександрівна
Keywords: експортні перевезення
морські порти
припортова інфраструктура
залізнично-водне сполучення
логістика
взаємодія видів транспорту
export transportation
seaports
preport infrastructure
rail-water communication
logistics
interaction of transport modes
экспортные перевозки
морские порты
припортовая инфраструктура
железнодорожно-водное сообщение
логистика
взаимодействие видов транспорта
КТВ
КУЕР
Issue Date: 2021
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Вернигора, Р. В., Золотаревська О. О. Аналіз сучасних проблем ефективної взаємодії залізниць та морських портів України. Транспортні системи і технології перевезень. Дніпро, 2021. Вип. 21. С. 49–59. DOI: 10.15802/tstt2021/237661.
Abstract: UK: Мета. Метою роботи є комплексний аналіз сучасного стану речей та основних проблем при взаємодії залізниць та морських портів при організації вантажних перевезень, а також можливих напрямків вирішення цих проблем. Методика. В процесі дослідження використані методи аналізу і синтезу для вивчення змісту та основних положень наукових публікацій щодо проблематики налагодження ефективної взаємодії залізничного та морського транспорту, зокрема при організації експортних перевезень, з подальшим їх порівнянням та узагальненням; методи статистичного аналізу та прогнозування для визначення існуючих та перспективних обсягів перевезень у залізнично-водному сполученні з врахуванням нерівномірності. Результати. Експорт є одним з основних джерел наповнення державного бюджету України, складаючи третину від її ВВП. Більше 60% експортних вантажів прямують через українські порти; при цьому 75% експортних обсягів доставляються у порти залізницею. В останні роки існуюча система взаємодії залізниць та морських портів все частіше демонструє свою неефективність, наслідком чого є збільшення термінів доставки вантажів, погіршення показників експлуатації рухомого складу, зростання собівартості перевезень. Однією з причин такої ситуації є невідповідність існуючої пропускної спроможності припортової залізничної інфраструктури сучасним умовам роботи, що характеризуються зміною економічної моделі, зміною напрямків та структури вантажопотоків, активним розвитком портових потужностей. Дієвим напрямком вирішення проблеми зменшення дисбалансу переробної спроможності портів та припортової залізничної інфраструктури є державно-приватне партнерство при реалізації відповідних інвестиційних проектів, оцінка яким повинна здійснюватись з використанням сучасних наукових підходів. Наукова новизна. Одержані в результаті дослідження результати дозволяють підвести наукове підґрунтя під подальший розвиток державно-приватного партнерства щодо розвитку залізничної припортової інфраструктури. Практична значимість. Розвиток інфраструктури припортових залізничних станції та ділянок за рахунок державно-приватних інвестицій дозволить підвищити ефективність логістики вантажних перевезень у залізнично-водному сполученні, знизити їх собівартість і відповідно підвищити конкурентність українських товарів на зовнішніх ринках.
EN: Purpose. The aim of the work is a comprehensive analysis of the current state of affairs and the main problems in the interaction between railways and seaports in the organization of freight traffic, as well as possible ways of solving these problems. Methodology. In the process of research, the methods of analysis and synthesis were used to study the content and the main provisions of scientific publications on the issues of establishing effective interaction between rail and sea transport, in particular, when organizing export traffic, with their subsequent comparison and generalization; methods of statistical analysis and forecasting to determine the existing and future traffic volumes in the rail-water communication, taking into account the unevenness. Results. Export is one of the main sources of filling the state budget of Ukraine, accounting for a third of its GDP. More than 60% of export cargoes go through Ukrainian ports; while 75% of export volumes are delivered to ports by rail. In recent years, the existing system of interaction between railways and seaports is increasingly showing its ineffectiveness, which results in an increase in the delivery time of goods, a deterioration in the operation of rolling stock, and an increase in the cost of transportation. One of the reasons for this situation is the inconsistency of the existing capacity of the port railway infrastructure with modern operating conditions, which are characterized by a change in the economic model, a change in the directions and structure of cargo flows, and the active development of port terminals. An effective way to solve the problem of reducing the imbalance in the processing capacity of ports and the pre-port railway infrastructure is public-private partnership in the implementation of appropriate investment projects, the assessment of which should be carried out using modern scientific approaches. Scientific novelty. The results obtained as a result of the study make it possible to provide a scientific basis for the further development of public-private partnerships for the development of railway pre-port infrastructure. Practical significance. The development of the infrastructure of pre-port railway stations and sections at the expense of public-private investments will increase the efficiency of logistics of freight transportation in rail-water communication, reduce their cost and, accordingly, increase the competitiveness of Ukrainian goods in foreign markets.
RU: Цель. Целью работы является комплексный анализ современного положения вещей и основных проблем при взаимодействии железных дорог и морских портов при организации грузовых перевозок, а также возмож-ных направлений решения этих проблем. Методика. В процессе исследования использованы методы анализа и синтеза для изучения содержания и основных положений научных публикаций по проблематике налаживания эффективного взаимодействия железнодорожного и морского транспорта, в частности, при организации экспортных перевозок, с последующим их сравнением и обобщением; методы статистического анализа и прогнозирования для определения существующих и перспективных объемов перевозок в железнодорожно-водном сообщении с учетом неравномерности. Результаты. Экспорт является одним из основных источников наполнения государственного бюджета Украины, составляя треть от ее ВВП. Более 60% экспортных грузов следуют через украинские порты; при этом 75% экспортных объемов доставляются в порты по железной дороге. В последние годы существующая система взаимодействия железных дорог и морских портов все чаще демонстрирует свою неэффективность, следствием чего является увеличение сроков доставки грузов, ухудшение показателей эксплуатации подвижного состава, рост себестоимости перевозок. Одной из причин сложившейся ситуации является несоответствие существующей пропускной способности припортовой железно-дорожной инфраструктуры современным условиям работы, которые характеризуются изменением экономической модели, изменением направлений и структуры грузопотоков, активным развитием портовых мощностей. Действенным направлением решения проблемы уменьшения дисбаланса перерабатывающей способности портов и припортовой железнодорожной инфраструктуры является государственно-частное партнерство при реализации соответствующих инвестиционных проектов, оценка которых должна осуществ-ляться с использованием современных научных подходов. Научная новизна. Полученные в результате исследования результаты позволяют подвести научную основу под дальнейшее развитие государственно-част-ного партнерства по развитию железнодорожной припортовой инфраструктуры. Практическая значимость. Развитие инфраструктуры припортовых железнодорожных станций и участков за счет государственно-частных инвестиций позволит повысить эффективность логистики грузовых перевозок в железнодорожно-водном сообщении, снизить их себестоимость и соответственно повысить конкурентоспособность украинских товаров на внешних рынках.
Description: Р. Вернигора: ORCID 0000-0001-7618-4617; О. Золотаревська: ORCID 0000-0001-9115-0706
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14121
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/237661/236322
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/237661
ISSN: 2222-419Х (Print)
2313-8688 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/tstt2021/237661
Appears in Collections:Статті КТВ
Статті КУЕР
Випуск 21 (ТСТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vernyhora .pdf431,96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.