Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14118
Title: Аналіз логістичних ризиків залізничного транспорту гірничо-збагачувального комбінату в умовах збільшення обсягів виробництва готової продукції
Other Titles: Analysis of Logistic Risks of Railway Transport of the Mining and Concentrating Plant under Conditions of Increasing Production Volumes of Finished Products
Анализ логистических рисков железнодорожного транспорта горно-обогатительного комбината в условиях увеличения объемов производства готовой продукции
Authors: Козаченко, Дмитро Миколайович
Малашкін, Вячеслав Віталійович
Березовий, Микола Іванович
Боричева, Світлана Вікторівна
Keywords: гірничо-збагачувальний комбінат
зовнішні перевезення
внутрішні перевезення
окатиш
залізорудний концентрат
вагонний парк
маневровий локомотив
mining and processing plant
railway infrastructure
throughput capacity
carrying capacity
graphic-analytical method
горно-обогатительный комбинат
внешние перевозки
внутренние перевозки;
окатыш
железорудный концентрат
вагонный парк
маневровый локомотив
КУЕР
КТВ
Issue Date: 2021
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Козаченко Д. М., Малашкін В. В., Березовий М. І., Боричева С. В. Аналіз логістичних ризиків залізничного транспорту гірничо-збагачувального комбінату в умовах збільшення обсягів виробництва готової продукції. Транспортні системи та технології перевезень. Дніпро, 2021. Вип. 21. С. 41–48. DOI: 10.15802/tstt2021/237650.
Abstract: UK: Мета. Нарощування випуску готової продукції підприємствами гірничо-збагачувальної галузі України – залізорудного концентрату та окатишів, що вивозиться залізничним транспортом та спрямовується одержувачам в Україні, відправляється на експорт через морські порти та сухопутні переходи наштовхується на проблеми, пов'язані з функціонуванням внутрішнього залізничного транспорту цих підприємств. Це пов'язано з тим, що існуюча залізнична інфраструктура ГЗК запроектована та побудована в умовах, коли і ГЗК, і перевізник – залізниця разом з інфраструктурою та рухомим складом являлись власністю держави, хоча й підпорядковувались різним міністерствам та відомствам. У сучасних умовах актуальною є проблема зниження ризиків, пов'язаних з ефективним інвестуванням у розвиток залізничного транспорту ГЗК з метою приведення у відповідність технічного оснащення залізничного транспорту під'їзних колій підприємств галузі та обсягів перевезень. Методи. Комплексний аналіз технічного оснащення та технології роботи залізничного транспорту ГЗК, статистичний аналіз, графоаналітичне моделювання. Результати. Встановлено, що наявність на ринку залізничних перевезень значної кількості операторів вагонного парку призвела до дефіциту колійної ємності через необхідність додаткового сортування вагонів за власниками та типом вагонів, а також колій для відстою рухомого складу в очікуванні вантажних та операцій закінчення формування відправницьких маршрутів. Місячна нерівномірність відвантаження готової продукції ГЗК залежить від графіку виконання капітальних ремонтів машин з виробництва окатишів і може в окремі періоди року сягати збільшення відносно середніх значень до 23%, що потребує відповідного планування залучення рухомого складу незалежних операторів вагонного парку. Необхідність здійснення внутрішніх перевезень сировини залізничним транспортом, пов'язана з постановкою на капітальний ремонт машин з випуску окатишів потребує в окремі періоди року залучення додаткового вагонного парку. Встановлено виникнення додаткових факторів ризику, що пов'язаний з використанням власних вагонів тільки в окремі періоди року та складність залучення приватних магістральних вагонів через високу вартість їх використання на таких перевезеннях. Встановлено, що коливання обсягів перевезень викликає коливання робочого парку локомотивів до 25% від робочого парку у періоді з мінімальною їх потребою. Утримання надмірного парку маневрових локомотивів, що відповідає піковим обсягам роботи призводитиме до їх неефективного використання в інші періоди року, робочий парк локомотивів, менший за розрахунковий призводитиме до виникнення ризику невиконання планових обсягів перевезень. Практична значимість. Отримані результати можуть бути використані при розробці технологічних процесі роботи залізничного транспорту ГЗК та розрахунку технічного оснащення залізничної інфраструктури ГЗК.
EN: Purpose. In modern conditions, the problem of increasing the efficiency of the railway transport of industrial enterprises is very urgent, and, first of all, this applies to enterprises of the metallurgical and mining industry, which are the largest recipients and consignors of goods by the railways of Ukraine. In this regard, the purpose of the study is to develop measures to increase the throughput and carrying capacity of the railway infrastructure of a mining enterprise in the context of an increase in the transportation of raw materials. Methods. The analysis of the technical equipment and technology of the railway transport of a large mining and processing plant in Ukraine was carried out using the methods of graphical analytical modeling. Results. The track development of the mining and processing plant ensures the delivery of iron ore from the quarry to the crushing and processing plant. The plant is presented as a system for transporting raw materials from loading points to unloading points, in which the process of its consumption is uniform (unloading ore on the tracks of a crushing plant), and the process of its replenishment is uneven (loading ore at loading points). Smoothing the uneven supply of raw materials between the points of loading and unloading provides the track capacity of the station adjacent to the crushing plant. The carrying capacity of the existing railway infrastructure of the plant does not ensure the mastery of the estimated volumes of transportation of raw materials. Analysis of the results of graphical modeling of the mining and processing plant showed that the limiting elements are the processing capacity of the crushing plant and long distances between the loading points and the abutment station. Organizational and technical solutions are proposed to increase the throughput of the railway infrastructure of the mining and processing plant. Practical significance. The results obtained can be used in the implementation of recommendations aimed at increasing the efficiency of the functioning of the railway transport of the mining and processing plant in conditions of an increase in the volume of transportation of raw materials.
RU: Цель. Наращивание выпуска готовой продукции предприятиями горно-обогатительной отрасли Украины – железорудного концентрата и окатышей, вывозимых железнодорожным транспортом и направляемых 48 получателям в Украине, на экспорт через морские порты и сухопутные переходы наталкивается на проблемы, связанные с функционированием внутреннего железнодорожного транспорта этих предприятий. Это связано с тем, что существующая железнодорожная инфраструктура ГОКов запроектирована и построена в условиях, когда и ГОКи, и перевозчик – железная дорога вместе с инфраструктурой и подвижным составом являлись собственностью государства, хотя и подчинялись разным министерствам и ведомствам. В современных условиях актуальна проблема снижения рисков, связанных с эффективным инвестированием в развитие железнодорожного транспорта ГОКов с целью приведения в соответствие технического оснащения железнодорожного транспорта подъездных путей предприятий отрасли и объемов перевозок. Методы. Анализ технического оснащения и технологии работы железнодорожного транспорта ГОК, статистический анализ, графоаналитическое моделирования. Результаты. Установлено, что наличие на рынке железнодорожных перевозок значительного количества операторов вагонного парка привела к дефициту путевой емкости из-за необходимости дополнительной сортировки вагонов по собственниками и типом вагонов, а также путей для отстоя подвижного состава в ожидании грузовых и операций окончания формирования отправительских маршрутов. Месячная неравномерность отгрузки готовой продукции ГОКа зависит от графика выполнения капитальных ремонтов машин по производству окатышей и может в отдельные периоды года достигать увеличения относительно средних значений до 23%, что требует соответствующего планирования привлечения подвиж-ного состава независимых операторов вагонного парка. Необходимость осуществления внутренних перевозок сырья железнодорожным транспортом, связанная с постановкой на капитальный ремонт машин по выпуску окатышей, требует в отдельные периоды года привлечения дополнительного вагонного парка. Установлено возникновение дополнительных факторов риска, связанных с использованием собственных вагонов только в отдельные периоды года и сложность привлечения частных магистральных вагонов из-за высокой стоимости их использования на таких перевозках. Установлено, что колебания объемов перевозок вызывает колебания рабочего парка локомотивов до 25% от рабочего парка в период с минимальным их по-требности. Содержание чрезмерного парка маневровых локомотивов, соответствующего пиковым объемам работы, приведет к их неэффективному использованию в другие периоды года, рабочий парк локомотивов, меньший расчетного приводит к возникновению риска невыполнения плановых объемов перевозок. Практическая значимость. Полученные результаты могут быть использованы при разработке технологических процессов работы железнодорожного транспорта ГОКа и расчета технического оснащения железнодорожной инфраструктуры ГОКа.
Description: Д. Козаченко: ORCID 0000-0003-2611-1350; В Малашкін: ORCID 0000-0002-5650-1571; М. Березовий: ORCID 0000-0001-6774-6737; С. Боричева: ORCID 0000-0002-2064-6621
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14118
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/237650/237653
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/237650
ISSN: 2222-419Х (Print)
2313-8688 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/tstt2021/237650
Appears in Collections:Статті КТВ
Статті КУЕР
Випуск 21 (ТСТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kozachenko .pdf384,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.