Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14
Title: Друковані праці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. А. Лазаряна : бібліографічний покажчик за 2007 рік.
Other Titles: Печатные работы Днепропетровского национального университета железнодорожного транспорта имени академика В. А. Лазаряна : библиографический указатель за 2007 год.
Printed Works of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport Named after Academician V. Lazaryan : Bibliographic Index for 2007
Authors: Попович, Інна Анатоліївна
Сущенко, Марина Василівна
Хорошилова, Надія Сергіївна
Юнаковська, Вікторія Вікторівна
Keywords: праці вчених ДІІТу
праці вчених ДНУЗТ
труды ученых ДИИТа
труды ученых ДНУЖТ
бібліографічні покажчики
библиографические указатели
Issue Date: 2008
Abstract: UK: Бібліографічний покажчик "Друковані праці Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені В. А. Лазаряна" містить бібліографічні описи підручників, навчальних посібників, довідників, дисертацій, статей із періодичних видань, збірників, матеріалів і тез доповідей на конференціях викладачів та співробітників університету за 2007рік. Публікації згруповані за факультетами та кафедрами (підрозділами) вузу. У розділах матеріал розташований за алфавітом прізвищ авторів та назв робіт. Склад авторів відображено у авторському покажчику. Бібліографічні описи складено за оригіналами видань, а також взято із пристатейних списків літератури. Покажчик має довідково-інформаційний характер. Призначений для наукових, інженерно-технічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів, а також для працівників бібліотек.
RU: Библиографический указатель "Печатные работы Днепропетровского национального униврситета железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна." Содержит библиографические описания учебников, учебных пособий, справочников, диссертаций, статей из периодических изданий, сборников, материалов и тезисов докладов на конференциях преподавателей и сотрудников университета за 2007 г. Публикации сгруппированы по кафедрам (подразделениям) вуза. В разделах материал расположен по алфавиту фамилии авторов и названия работ. Состав авторов отражен в авторском указателе. Библиографические описания составлены по оригиналам изданий, а так же взяты из пристатейных списков литературы. Указатель имеет справочно-информационный характер. Предназначен для научных, инженерно-технических работников, преподавателей, аспирантов и студентов, а так же для работников библиотек.
EN: Bibliographical reference is printed scientific works of Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after academician V. Lazaryan. It involves: bibliographical discriptions from textbooks, books, reference books, dissertations, articles from periodical literature, books collections, informations and reports' thesises from lecturs' conferences and universities' colleagues in 2007. Publications are sorted on professorial chairs of university. Information is in alphabetical order: author's names and works' names. Author's list is in auther's order. Bibliographical discriptions are written from real article's lists. Bibliographical reference has background informational specific. Scientifics, ingineerings, teachers, aspirants, students and librarians can use bibliographical reference.
Description: В. Юнаковська: ORCID 0000-0002-7448-9625
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/14
Appears in Collections:Бібліографічні покажчики

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bibliographic index.pdf758,01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.