Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13792
Title: Дослідження структури вагонопотоків по прибутті та відправленні сортувальної станції X
Other Titles: Study of Car Traffic Flow Structure on Arrival and Departure at the Marshalling Yard X
Исследование структуры вагонопотоков по прибытию и отправлению сортировочной станции X
Authors: Нестеренко, Галина Іванівна
Музикін, Михайло Ігорович
Горобець, Володимир Леонідович
Музикіна, Світлана Ігорівна
Keywords: вагонопотік
сортувальна станція
об’єм переробки
простій вагонів
параметр накопичення
car traffic flow
marshalling yard
rehandling volume
downtime of cars
formation parameter
вагонопоток
сортировочная станция
объем переработки
простой вагонов
параметр накопления
КУЕР
КБЖД
КІТ
Issue Date: 2016
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпропетровськ
Citation: Нестеренко Г. І., Музикін М. І., Горобець В. Л., Музикіна С. І. Дослідження структури вагонопотоків по прибутті та відправленні сортувальної станції X. Наука та прогрес транспорту. 2016. № 1 (61). С. 85–99. DOI: 10.15802/stp2016/60986.
Abstract: UKR: Наукова робота має за мету аналіз наявної організації вагонопотоків по сортувальній станції із метою зменшення простою вагонів. Методика. Використовуючи методи математичної статистики, були побудовані гістограми розподілу вагонопотоків сортувальної станції та проведено оцінювання їх параметрів. Проаналізовано виконання основних кількісних та якісних показників роботи станції. Для аналізу впливу об’єму переробки на елементи простою на станції транзитного вагону із переробкою побудувано графік залежності елементів простою вагонів від об’єму переробки. Характер зміни кривих на графіку наглядно відображує вплив об’єму переробки на два елементи простою: під накопиченням та в очікуванні виконання операцій. Результати. Підтверджено, що питання скорочення середнього часу простою вагонів усіх категорій на станції потрібно вирішувати за рахунок зменшення часу непродуктивного простою. Вірне визначення середнього часу знаходження на станції транзитних вагонів із переробкою має важливе значення, тим паче в умовах нової системи економічного стимулювання. Але до цього часу так і немає окремої методики визначення простою вагонів, яка б дозволяла об’єктивно враховувати технічну оснащеність та технологію роботи і не давала місця для суб’єктивних рішень. Наукова новизна. Одним із основних видів непродуктивного простою при перевезенні вантажів залізничним транспортом є простій на сортувальних станціях в очікуванні виконання технологічних операцій через завантаженість системи. Зменшення цього показника можливе при раціональному використанні пропускної спроможності сортувальних станцій за умови раціонального розподілу вагоно- та поїздопотоків між основними сортувальними станціями Укрзалізниці. Практична значимість. Аналіз зміни елементів простою в залежності від об’єму переробки дозволяє не тільки цілеспрямовано визначати методи по скороченню простою вагонів, але й здійснювати вірну оцінку роботи колективу станції, а також корегувати норму простою вагонів.
ENG: The paper is aimed to analyse the existing car traffic organization at the marshalling yard aimed to reduce downtime of cars. Methodology. The methods of mathematical statistics allowed building the histogram of car traffic flow distribution at the marshalling yard and assessment of their parameters. The key quantitative and qualitative indicators of the station operation were analyzed. In order to analyze the effect of rehandling volume on the rehandled transit car downtime elements at the station we plotted the dependence graph of the car downtime elements on the rehandling volume. The curve variation on the graph clearly shows the effect of rehandling volume on two downtime elements: during formation and in expectation of operations. Findings. The question of reducing the average downtime of all car categories at the station should be solved by reducing unproductive downtime was proved. The correct determination of the average time spent by a rehandled transit car at the station is essential, especially in the conditions of new system of economic incentives. But still there is no separate methodology for determining the car downtime, which would allow to objectively consider the equipment and operation technology and exclude the possibility for subjective decisions. Originality. One of the main kinds of unproductive downtime during the carriage of goods by rail is a downtime on the marshalling yards in expectation of technological operations because of the system congestion. Reduction of this indicator is possible due to rational use of the marshalling yard capacity provided the rational distribution and car – and train flows between the major marshalling yards of Ukrzaliznytsia. Practical value. The analysis of changes in downtime elements, depending on the rehandling volume allows not only to identify the car downtime reduction methods, but also to make a correct assessment of station staff work, as well as to adjust the rate of idle wagons.
RUS: Научная работа своей целью имеет анализ имеющейся организации вагонопотоков по сортировочной станции с целью уменьшения простоя вагонов. Методика. Используя методы математической статистики, были построены гистограммы распределения вагонопотоков сортировочной станции и проведена оценка их параметров. Проанализировано выполнение основных количественных и качественных показателей работы станции. Для анализа влияния объема переработки на элементы простоя на станции транзитного вагона с переработкой построен график зависимости элементов простоя вагонов от объема переработки. Характер изменения кривых на графике наглядно отображает влияние объема переработки на два элемента простоя: под накоплением и в ожидании выполнения операций. Результаты. Подтверждено, что вопрос сокращения среднего времени простоя вагонов всех категорий на станции нужно решать за счет уменьшения времени непроизводительного простоя. Верное определение среднего времени нахождения на станции транзитных вагонов с переработкой имеет важное значение, тем более в условиях новой системы экономического стимулирования. Но до сих пор так и не существует отдельной методики определения простоя вагонов, которая позволяла бы объективно учитывать техническую оснащенность и технологию работы и не давала места для субъективных решений. Научная новизна. Одним из основных видов непроизводительного простоя при перевозке грузов железнодорожным транспортом является простой на сортировочных станциях в ожидании выполнения технологических операций из-за загруженности системы. Уменьшение этого показателя возможно при рациональном использовании пропускной способности сортировочных станций при условии рационального распределения вагоно- и поездопотоков между основными сортировочными станциями Укрзализныци. Практическая значимость. Анализ изменения элементов простоя в зависимости от объема переработки позволяет не только целенаправленно определять методы по сокращению простоя вагонов, но и осуществлять точную оценку работы коллектива станции, а также корректировать норму простоя вагонов.
Description: Г. Нестеренко: ORCID 0000-0003-1629-0201; М. Музикін: ORCID 0000-0003-2938-7061; В. Горобець: ORCID 0000-0002-6537-7461; С. Музикіна: ORCID 0000-0002-5832-6949
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13792
http://stp.diit.edu.ua/article/view/60986/60986
http://stp.diit.edu.ua/article/view/60986
ISSN: 2307-3489 (Print)
2307-6666 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/stp2016/60986
Appears in Collections:Статті КІТ
Статті КБЖД
Статті КУЕР
№ 1 (61)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nesterenko.pdfTranslation1,68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.