Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13752
Title: Genre Structure VS. Literary Concepts in “The Butterfly Garden” by Dot Hutchison
Other Titles: Жанрова структура і літературний концепт у романі Дот Хатчісон «Сад метеликів»
Authors: Muntian, Antonina O.
Shpak, Iryna V.
Keywords: a thriller
mass literature
a detective story
literary character
fiction
трилер
масова література
детектив
літературний персонаж
художня література
КІМ
Issue Date: 2021
Publisher: Ужгородський національний університет, Ужгород
Citation: Muntian A. O., Shpak I. V. Genre Structure VS. Literary Concepts in “The Butterfly Garden” by Dot Hutchison : [preprint]. Закарпатські філологічні студії. 2021. Вип. 16. С. 1–13.
Abstract: EN: The purpose of the given piece is an attempt to analyze some aspects of the structure of a literary piece belonging to a genre of mass literature, i.e., a thriller and the relevance and importance of this structure comparing to the ideas and concepts conveyed by the author in the literary work. In the current investigation the authors dwell on the defining a genre of thriller and both compare and contrast it with an older and rather more established genre of the detective story. To achieve the goal both cultural and historical method and comparative and historical method will be used. The first method will give us opportunity to trace national peculiarities, which influence the whole literary piece in terms of pragmatics: help us to understand the authors ideas, which should be conveyed to the readership, from the socio-cultural point of view, whereas the second method will give us a perspective on modern products of not only mass literature but of mass culture on the whole. The basis for the current study is scientific pieces by both domestic and foreign scholars, which are devoted to the problems of literary reception and intercultural aspect of modern literary pieces. A thriller is a genre of mass literature and naturally has umpteen elements peculiar to this part of literature, however there are some idiosyncratic features as well. In the course of the research, it becomes obvious that a thriller novel may not have a strict genre frame, however, one of the main distinctive features for a thriller is presence of suspense: psychological tension, which comes into a novel and does not let readership lose their attention till the last pages. To illustrate the irrelevance of the rigid structure in comparison with the significance of ideas and notions recognition by the readership when we deal with a piece belonging to mass literature, the authors have chosen a thriller novel by Dot Hutchison “The Butterfly Garden” (2017). In our opinion this novel lacks the traditional structure, however, falls into the category of thriller novels due to the features pertinent to the genre, which are kept in the novel.
UK: Mетою даного дослідження є спроба проаналізувати деякі аспекти структури літературного твору, що належить до жанру масової літератури (піджанр: трилер), а також актуальність і важливість цієї структури порівняно з ідеями та концепціями, які автор літературного твору ставить за мету донести до читача. У даній статті автори приділяють певну увагу тлумаченню піджанру масової літератури - трилеру, а також порівнюють та протиставляють його «старшому» та більш усталеному жанру детективної історії, або детективу. Для досягнення мети авьри будуть спиратись на культурно-історичний і порівняльно-історичний методи. Перший метод дасть нам можливість простежити національні особливості, які впливають на літературний твір в цілому з точки зору прагматики: допоможе нам зрозуміти ідеї автора, які слід донести до читачів, з соціокультурної точки зору, тоді як другий метод дасть нам уявлення про сучасні твори не тільки масової літератури, але й масової культури в цілому. Основою цього дослідження стануть наукові праці як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, які присвячені проблемам літературної рецепції та міжкультурному аспекту сучасних літературних творів. Трилер - це жанр масової літератури, який, природно, має безліч елементів, характерних для цієї частини літератури, проте він має деякі своєрідні риси, що є типовими тільки для нього. У процесі дослідження стає очевидним, що роман-трилер може не мати жорсткої жанрової рамки, однак однією з головних відмінних рис трилера є наявність напруженості: психологічна напруга, яка присутня у роман і не дозволяє читачам втрачати увагу з перших до останніх сторінок. Щоб проілюструвати неактуальність чіткої структури літературного твору, зокрема трилеру, у порівнянні зі значимістю впізнання та сприйняття читачами ідей та понять, коли ми маємо справу з твором, що належить до масової літератури, автори обрали роман Дот Хатчісон «Сад метеликів» (2016). На наш погляд, у цьому романі відсутня традиційна структура, однак він потрапляє до категорії трилерних романів через риси, що стосуються жанру, які зберігаються в романі.
Description: A. Muntian: ORCID 0000-0001-8375-4067, I. Shpak: ORCID 0000-0002-4305-4987
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13752
ISSN: 2663-4880 (print)
2663-4899 (online)
Appears in Collections:Статті КІМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muntian.pdfpreprint368,72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.