Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13734
Title: Organization of Student Work in the Process of Learning English at the University
Other Titles: Формування іншомовної комунікативної професійної компетенції у майбутніх фахівців
Authors: Afanasieva, Larysa V.
Smyrnova, Maya L.
Keywords: modern technology
learning process
methodical recommendations
educational innovations
modern education
requirements
complex skills
сучасні технології
процес навчання
методичні рекомендації
освітні інновації
сучасна освіта
вимоги
складні навички
КІМ
Issue Date: 2021
Publisher: Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне
Citation: Afanasieva L. V., Smyrnova M. L. Organization of Student Work in the Process of Learning English at the University. Сучасні проблеми германського та романського мовознавства : зб. VI Міжнар. наук.-практ. конф. (Рівне, 15 лют. 2021 р.). Рівне, 2021. C. 229–234.
Abstract: EN: Modern professional language training of the period of informatization of education and society pays considerable attention to the correspondence between teaching methods and teaching aids – components of the system of methodology of teaching foreign languages. When discussing the methodological tools of teaching foreign languages, we mean mainly the means of informatization of education, which have not only functionality but also pedagogical capabilities. Such research is extremely relevant for teaching foreign languages in engineering universities, as their results can intensify this specific learning process. The current stage of development of the national higher professional school is characterized by educational innovations aimed at preserving the achievements of the past and at the same time modernizing the system of higher professional education in accordance with the requirements of the time, reorienting it to ensure the achievement of new goals that correspond to the level of development of society and technologies, methods communication in the postindustrial information space. Today, the main goal of training and the criterion for the quality of training a process engineer has become the professional competence of a university graduate. There is a rapid transition from a qualification educational model of a specialist to a systemic one, including a competence-based one. The article is devoted to the problem of the importance of the development of language and intercultural competence of future specialists in technical specialties. Different points of view on this problem are analyzed. The theoretical part of this article presents some pedagogical possibilities of means of informatization of education. It also provides guidelines for language teachers on how to overcome the difficulty of memorizing non-specific for science and technology language learning material by engineering students.
UK: Сучасна професійна мовна підготовка інформаційного суспільства характеризується відповідністю між методами навчання та засобами навчання – складовими системи методології навчання іноземних мов. Зосереджуючи увагу на методичних засобах навчання іноземних мов, ми маємо на увазі переважно засоби інформатизації освіти, які вирізняються не лише функціональними, але й педагогічними можливостями. Такі наукові дослідження є надзвичайно актуальними для навчання іноземних мов в університетах інженерних спеціальностей, оскільки їх результати можуть активізувати цей специфічний процес навчання. Cучасний етап розвитку вищої професійної школи характеризується освітніми інноваціями, спрямованими на збереження досягнень минулого і одночасно на модернізацію системи вищої професійної освіти відповідно до вимог часу, переорієнтацію її на забезпечення досягнення нових цілей, які відповідають рівню розвитку суспільства і технологій, способам комунікації в постіндустріальному інформаційному просторі. Нині основною метою навчання і критерієм якості підготовки інженера-технолога є професійна компетентність випускника університету. Відбувається швидкий перехід від кваліфікаційної освітньої моделі фахівця до системної, в тому числі компетентнісної. У процесі розвитку професійної компетентності людини в тій чи іншій сфері діяльності вона формується та інтегрується з іншими компетенціями, проявляючись в новій якості. Стаття присвячена проблемі важливості розвитку мовної та міжкультурної компетенції майбутніх фахівців технічних спеціальностей. Проаналізовано різні точки зору на цю проблему. Теоретична частина даної статті представляє деякі педагогічні можливості засобів інформатизації освіти. Представлені методичні рекомендації викладачам іноземної мови для подолання труднощів запам’ятовування неспецифічного для науки та техніки мовного навчального матеріалу студентами-інженерами.
Description: L. Afanasieva: ORCID 0000-0002-5051-8700, M. Smyrnova: ORCID: 0000-0002-2576-044X
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13734
Appears in Collections:Статті КІМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Afanasieva.pdf438,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.