Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13732
Title: Ґрунтоущільнювальна машина
Other Titles: Грунтоуплотняющая машина
Earth Compactor
Authors: Главацький, Казимир Цезарович
Небесний, Михайло Костянтинович
Посмітюха, Олександр Петрович
Проскурня, Віталій Миколайович
Радкевич, Анатолій Валентинович
Яковлєв, Сергій Олександрович
Keywords: МПК E01C 19/23
E01C 19/28
E01C 19/29
дорожне покриття, основа та ґрунт
ґрунтоущільнювальна машина
патент
КПММ
КВП
Issue Date: 2012
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Citation: Ґрунтоущільнювальна машина: пат. 99342 Україна: МПК E01C 19/23, E01C 19/28, E01C 19/29. № a201011235; заявл. 20.09.2010; опубл. 10.08.2012, Бюл. № 15. 6 с.
Abstract: UK: Ґрунтоущільнювальна машина містить базовий елемент, коткові робочі органи, баластний пристрій і з'єднувальні елементи. Новим є те, що коткові робочі органи незалежно з'єднані з базовим елементом за допомогою гідропристроїв зміни їх вильоту, баластний пристрій містить системи дебалансів, розміщених всередині кожного з коткових робочих органів, та противаги з регульованим вильотом, симетрично встановлені на напрямних у верхній частині торців базового елемента, кронштейни яких шарнірно з'єднані з вушками штоків верхніх гідроциліндрів зміни вильоту противаг, вушка корпусів яких шарнірно приєднані до верхньої частини кронштейнів, встановлених в напрямних з можливістю подовжнього переміщення відносно базового елемента, і з'єднані з вушками штоків нижніх гідроциліндрів зміни вильоту противаг, цапфи корпусів яких шарнірно з'єднані з вушками базового елемента. До кожної з противаг приєднані за допомогою напрямних стержнів і фіксуючих елементів змінні набірні баластні секції, крайні коткові робочі органи за допомогою підшипникових опор приєднані до опорних частин гідропристроїв зміни їх вильоту так, що один з них має можливість горизонтального виходу осі підшипникового вузла з місця її закріплення упором та фіксуючими елементами, а інший - можливість виходу осі підшипникового вузла під гострим кутом до горизонталі вниз з місця її закріплення упором та фіксуючими елементами, а середній котковий робочий орган прикріплений до опорної частини гідропристрою зміни його вильоту за допомогою фланців і фіксуючих елементів, крім того, гідропристрої зміни вильоту коткових робочих органів мають ущільнення, а кожен з коткових робочих органів має змінну робочу поверхню. Технічний результат: розширення діапазону баластних зусиль ґрунтоущільнювальної машини та можливість швидкої заміни коткових робочих органів чи їх поверхонь без використання допоміжних машин і механізмів.
RU: Грунтоуплотняющая машина содержит базовый элемент, катковые рабочие органы, балластное устройство и соединительные элементы. Новым является то, что катковые рабочие органы независимо соединены с базовым элементом с помощью гидроустройств изменения их вылета, балластное устройство содержит системы дебалансов, размещенных внутри каждого из катковых рабочих органов, и противовеса с регулируемым вылетом, симметрично установленные на направляющих в верхней части торцов базового элемента, кронштейны которых шарнирно соединены с ушками штоков верхних гидроцилиндров изменения вылета противовесов, ушки корпусов которых шарнирно присоединены к верхней части кронштейнов, установленных в направляющих с возможностью продольного перемещение относительно базового элемента, и соединены с ушками штоков нижних гидроцилиндров изменения вылета противовесов, цапфы корпусов которых шарнирно соединены с ушками базового элемента. К каждому из противовесов присоединены с помощью направляющих стержней и фиксирующих элементов сменные наборные балластные секции, крайние катковые рабочие органы с помощью подшипниковых опор присоединены к опорным частям гидроустройств изменения их вылета так, что один из них имеет возможность горизонтального выхода оси подшипникового узла из места ее закрепления упором и фиксирующими элементами, а другой - возможность выхода оси подшипникового узла под острым углом к горизонтали вниз из места ее закрепления упором и фиксирующими элементами, а средний катковый рабочий орган прикреплен к опорной части гидроустройства изменения его вылета с помощью фланцев и фиксирующих элементов, кроме того, гидроустройства изменения вылета катковых рабочих органов имеют уплотнение, а каждый из катковых рабочих органов имеет сменяемую рабочую поверхность. Технический результат: расширение диапазона балластных усилий грунтоуплотняющей машины и возможность быстрой замены катковых рабочих органов или их поверхностей без использования вспомогательных машин и механизмов.
EN: An earth compactor comprises a basic element, roller executive devices, ballast device and connecting elements. The roller movable objects are independently connected to the basic element by means of hydraulic devices for change of spread of those, the ballast device comprises the systems of balance weights placed in each of the roller movable objects, and counter-weights with adjustable counterbalance radius, those are symmetrically installed on the guides in the upper section of the ends of the basic element, the holders of those are hinged to the eyes of the rods of the upper hydraulic cylinders for change of counterbalance radius of the counter-weights, the eyes of the bodies of those are hinged to the upper section of the holders installed in the guides with possibility of longwise displacement with respect to the basic element and connected to the eyes of the rods of the lower hydraulic cylinders of counter-weights counterbalance radius change, the pins of the bodies of those are hinged to the eyes of the basic element. To each of the counter-weights removable stick-up ballast sections are connected by means of guide rods and fixation elements, the end roller movable objects by means of bearing supports are connected to the supporting portions of the hydraulic devices for change of counterbalance radius of those in such a way that in one of those the axle of bearing unit has possibility of horizontal moving out from the place of its fixation with a stop and fixation elements, and in the other one – the axle of the bearing unit has possibility of moving out at acute angle to horizon down from the place of its fixation with a stop and fixation elements, and the middle roller movable object is attached to the supporting portion of the hydraulic device for change of its counterbalance radius by means of flanges and fixation elements. The hydraulic devices for change of counterbalance radius of the roller movable objects have gaskets, and each of the roller movable objects has variable working surface. The technical result is in increase of the range of ballast forces of earth compactor and possibility of quick replacement of the roller movable objects or surfaces of those without use of supplementary machines and mechanisms.
Description: К. Главацький: ORCID 0000-0002-3353-2543; О. Посмітюха: ORCID 0000-0002-9701-3873; А. Радкевич: ORCID 0000-0001-6325-8517; С. Яковлєв: ORCID 0000-0002-6431-4303
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13732
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=176156
Appears in Collections:Інші праці КВПС
Інші праці КПММ
Охоронні документи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patent_99342.pdfPatent535,98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.