Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13648
Title: Тренажер для навчання машиніста магістрального локомотива
Other Titles: Тренажер для обучения машиниста магистрального локомотива
Locomotive Engineer Training Simulator
Authors: Акулов, Артем Сергійович
Бабакова, Оксана Вікторівна
Глухов, Віктор Валентинович
Євдомаха, Григорій Васильович
Железнов, Констянтин Ігорович
Журавлев, Антон Юрійович
Заболотний, Олександр Миколайович
Урсуляк, Людмила Вікторівна
Чабанюк, Євген Вікторович
Швець, Анжела Олександрівна
Keywords: МПК G09B 9/04
макет кабіни машиніста
магістральний локомотив
залізничний транспорт
патент
СКТБ МСУБ
КБМ
КЛ
КАТЗ
Issue Date: 2014
Publisher: ДП "Український інститут промислової власності", м. Київ
Citation: Тренажер для навчання машиніста магістрального локомотива: пат. 87837 Україна: МПК G09B 9/04. № u201309075; заявл. 19.07.2013; опубл. 25.02.2014, Бюл. № 4. 6 с.
Abstract: UK: Тренажер для навчання машиніста локомотива містить макет кабіни машиніста, пристрій, моделюючий маршрут руху і зміни сигналів світлофорів. Тренажер являє собою апаратний комплекс, який може бути розташований як у макеті кабіни локомотива, так і поза нею, що включає робочі місця машиніста локомотива та інструктора, обладнані комп'ютерами, зв'язаними по локальній мережі. Комп'ютер робочого місця машиніста з'єднаний із блоком відображення панорами навколишнього середовища, блоком відображення оптимальної траєкторії руху, блоком визначення оптимальної потужності тяги та гальмування і блоком імітацій аудіоефектів. Комп'ютер робочого місця інструктора з'єднаний із блоком бази даних ділянок, локомотивів і розкладів руху поїздів, з блоком відображення схеми ділянки, по якій рухається поїзд, блоком моделювання системи СЦБ, блоком визначення поздовжніх динамічних зусиль, прискорень, швидкості та координати поїзда, блоком імітації несправностей систем локомотива, блоком розрахунку економічного по витратам енергоносіїв режиму руху поїзда, блоком зв'язку комп'ютера з апаратною частиною локомотива, блоком фіксації та збереження результатів поїздки, блоком аналізу результатів поїздки, блоком імітацій системи пристрою контролю пильності машиніста, блоком управління поїзною ситуацією, блоком оцінки стійкості руху кожного вагона та блоком імітації погодних умов навколишнього середовища.
RU: Тренажер для обучения машиниста локомотива содержит макет кабины машиниста, устройство, моделирующее маршрут движения и изменения сигналов светофоров. Тренажер представляет собой аппаратный комплекс, который может быть расположен как в макете кабины локомотива, так и вне ее, включает рабочие места машиниста локомотива и инструктора, оборудованные компьютерами, связанными по локальной сети. Компьютер рабочего места машиниста соединен с блоком отображения панорамы окружающей среды, блоком отображения оптимальной траектории движения, блоком определения оптимальной мощности тяги и торможения и блоком имитаций аудиоэффектов. Компьютер рабочего места инструктора соединен с блоком базы данных участков, локомотивов и расписаний движения поездов, с блоком отображения схемы участка, по которому движется поезд, блоком моделирования системы СЦБ, блоком определения продольных динамических усилий, ускорений, скорости и координат поезда, блоком имитации неисправностей систем локомотива, блоком расчетов экономичного по затратам энергоносителей режима движения поезда, блоком связи компьютера с аппаратной частью локомотива, блоком фиксации и сохранения результатов поездки, блоком анализа результатов поездки, блоком имитаций системы устройства контроля внимательности машиниста, блоком управления поездной ситуацией, блоком оценки устойчивости движения каждого вагона и блоком имитации погодных условий окружающей среды.
EN: A locomotive engineer training simulator comprises a mockup cabin, device simulating traffic route and signal colour light changes. The simulator is a hardware-based complex which can be placed both in the mockup cabin and outside thereof, it comprises working places of locomotive engineer and instructor equipped with locally networked computers. The computer of locomotive engineer working place is connected to the environmental panorama display unit, optimal trajectory display unit, unit for determination of optimal traction and braking power and sound effect simulating unit. The computer of instructor working place is connected to unit of database of railroad sections, locomotives and train schedules, to train traffic plane display unit, unit for simulation of signals and interlocking system, unit for determination of longitudinal dynamic force, accelerations, velocity and coordinates of train, unit for simulation locomotive system failures, unit for economic running calculations, unit for computer communication with locomotive hardware components, unit for recording and storage of trip results, unit for simulation of locomotive engineer attention control system, unit for train situation control, unit for assessment of dynamical stability of each car and unit for simulation of meteorological conditions.
Description: А. Акулов: ORCID-0000-0002-2176-9834; К. Желєзнов: ORCID 0000-0003-3648-1769; А. Журавльов: ORCID 0000-0001-6885-5177; O. Заболотний: ORCID 0000-0003-1651-7082; Л. Урсуляк: ORCID 0000-0001-5957-6926; Є. Чабанюк: ORCID 0000-0001-5695-5955; А. Швець: ORCID 0000-0002-8469-3902
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13648
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=197390
Appears in Collections:Інші праці КБМ
Інші праці КАТ
Інші праці КЛ
Інші праці КТБМ
Інші праці СКТБ МСУБ
Охоронні документи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Patent_87837.pdfPatent231,54 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.