Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1349
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorГусак, Марина Анатоліївнаuk_ua
dc.date.accessioned2012-11-30T12:06:37Z-
dc.date.available2012-11-30T12:06:37Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationГусак М. А. Підвищення ефективності роботи залізничної колії при спеціалізації напрямків для вантажних і пасажирських перевезень : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.22.06. Дніпропетровськ, 2012. 23 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1349-
dc.descriptionЗахист – 27 грудня 2012 р., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазарянаuk_ua
dc.description.abstractUK: Дисертація присвячена розробці методу формування раціональної схеми оволодіння перевезеннями для паралельних залізничних напрямків при впровадженні на одному з них швидкісного руху пасажирських поїздів, дослідженню особливостей і підвищенню ефективності роботи залізничної колії у разі перерозподілу вантажопотоків між паралельними залізничними напрямками з визначенням параметрів плану лінії. Для порівняння варіантів вирішення задачі розмежування вантажного й пасажирського руху був використаний новий критерій, який ґрунтується на застосуванні комплексного показника роботи сил взаємодії колії і рухомого складу, що дає можливість оцінювати знос колійної інфраструктури від потоку поїздів за тривалий час експлуатації залізниці. Запропоновано метод раціонального розподілу поїздопотоків між паралельними ходами, що дає можливість обґрунтовано обирати найбільш придатний варіант за декількома критеріями одночасно і дозволяє вирішувати поставлені Укрзалізницею завдання, зменшивши при цьому витрати на реконструкцію, пробіг поїздів і утримання колії. Отримані наукові результати, запропоновані методи досліджень та класифікація напрямків можуть бути використані для розробки рекомендацій з підвищення пропускної й провізної спроможності напрямків, економічної оцінки впливу інтенсивності вантажного та пасажирського руху на знос інфраструктури залізничного транспорту, уніфікації маси та довжини поїздів на основних напрямках залізниць України.uk_ua
dc.description.abstractRU: Диссертация посвящена разработке метода формирования рациональной схемы овладения перевозками для параллельных железнодорожных линий при организации на одной из них скоростного движения поездов, исследованию особенностей и повышению эффективности работы железнодорожного пути при перераспределении грузопотоков между параллельными железнодорожными направлениями с определением параметров плана линии. Анализ основных направлений международных транспортных коридоров, которые проходят через территорию Украины, показал, что без отделения пассажирского движения от грузового и переустройства плана линии выполнить европейские требования, прежде всего в вопросе реализации максимальной скорости движения, затруднительно. При перераспределении поездопотоков необходимо учитывать техническое состояние обоих параллельных направлений. Для этого была разработана математическая модель совместного формирования рациональной схемы этапного овладения перевозками для параллельных железнодорожных линий при введении на одной из них скоростного движения. Данная модель позволяет решать задачи повышения скорости пассажирских поездов при минимальных эксплуатационных расходах и рациональных капитальных вложениях на переустройство линии. В работе предложен новый критерий для сравнения вариантов решения задачи разделения грузового и пассажирского движения, основанный на применении комплексного показателя работы сил взаимодействия пути и подвижного состава, который дает возможность оценивать износ путевой инфраструктуры от потока поездов за продолжительное время эксплуатации железной до-роги. Переключение движения грузовых и пассажирских поездов на параллельные направления позволяет получить дополнительную прибыль за счет уменьшения расстройства пути. Так, на участках, исключительно с пассажирским движением поездов прогнозируется увеличение межремонтных сроков в 2…2,5 раза. Для определения экономической оценки воздействия интенсивности грузового и пассажирского движения на износ путевой инфраструктуры и распре-деления расходов на содержание пути в зависимости от структуры поездопотока была применена вышеизложенная методика и разработана программа расчетов Znosinfra. Уточнена и детализирована классификация направлений железных дорог по категориям поездов и структуре поездопотока. Предложено четыре вида направлений: чисто пассажирское, преимущественно пассажирское, совмещенное, грузовое движение и соответствующие классификации графики распределения скоростей движения поездов разных категорий. Получила дальнейшее развитие методика вероятностного моделирования потока поездов, на основе которой прогнозируются средневзвешенная скорость, возвышение наружного рельса для перспективных условий эксплуатации, соотношение скоростей движения для поездов разных категорий, что дает возможность уменьшить общее воздействие подвижного состава на путь и эксплуатационные расходы. Результаты моделирования свидетельствуют о том, что при разделении грузового и пассажирского движения и специализации направлений для перевозок меняются скорости движения, параметры поездопотока, что вызвало необходимость пересмотра и корректировки параметров кривых: возвышения наружного рельса, длин переходных кривых и величины минимально допустимого радиуса. Предложен метод рационального распределения поездопотоков между параллельными ходами, который позволяет обоснованно выбирать наиболее выгодный вариант по нескольким критериям одновременно, и дает возможность решать поставленные Укрзализныцей задачи, уменьшив при этом на 12…21 % расходы на реконструкцию, пробег поездов и содержание пути. Теоретические и практические результаты использованы при выполнении шести научно-исследовательских работ по заданию Укрзализныци, Приднепровской и Львовской железных дорог.ru_Ru
dc.description.abstractEN: The dissertation is devoted to development of a method of formation of the rational scheme of mastering by transportations for parallel railway lines at introduction on one of them high-speed movement of passenger trains, to research of features and increase of overall performance of a railway way at redistribution of freight traffics between parallel railway to the directions with determination of parameters of the plan of the line. For comparison of versions of the solution of a problem of differentiation of cargo and passenger traffic the new criterion which is based on application of a complex indicator of work of forces of interaction of a way and a rolling stock that gives the chance to estimate wear of travelling infrastructure from a stream of trains for a long time of operation of the railway was used. The method of rational trains sequence distribution between parallel courses that gives the chance to choose reasonably the most suitable option by several criteria at the same time is offered, and gives the chance to solve the problems put by Ukrzaliznytsa, having reduced thus expenses on reconstruction, run of trains and the main-tenance of a way. The received scientific results, are offered methods of researches and the scheme of classification of the directions can be used when developing recommendations about increase of throughput of the directions, an economic assessment of influence of intensity of cargo and passenger traffic on wear of infrastructure of railway transport, unification of weight and length of trains on the main directions of the railways of Ukraine.en
dc.language.isouk_ua-
dc.publisherДніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазарянаuk_ua
dc.subjectграфік оволодіння перевезеннямиuk_ua
dc.subjectшвидкісний рухuk_ua
dc.subjectреконструкціяuk_ua
dc.subjectзалізнична коліяuk_ua
dc.subjectплан лініїuk_ua
dc.subjectматематична модельuk_ua
dc.subjectзалізниціuk_ua
dc.subjectграфик овладения перевозкамиru_Ru
dc.subjectскоростное движениеru_Ru
dc.subjectреконструкцияru_Ru
dc.subjectжелезнодорожный путьru_Ru
dc.subjectплан линииru_Ru
dc.subjectматематическая модельru_Ru
dc.subjectжелезные дорогиru_Ru
dc.subjectschedule of mastering by transportationsen
dc.subjecthigh-speed movementen
dc.subjectreconstructionen
dc.subjecttracken
dc.subjectline planen
dc.subjectdesigning normsen
dc.subjectmathematical modelen
dc.subjectrailwaysen
dc.subjectКПБДuk_UA
dc.titleПідвищення ефективності роботи залізничної колії при спеціалізації напрямків для вантажних і пасажирських перевезеньuk_ua
dc.title.alternativeПовышение эффективности работы железнодорожного пути при специализации направлений для грузовых и пассажирских перевозокru_Ru
dc.title.alternativeIncrease of Overall Performance of a Railway Way at Specialization of the Directions for Freight and Passenger Trafficen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Автореферати дисертацій
Інші праці КПБД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
GusakMA.pdf974,6 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.