Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13433
Title: Удосконалення диспетчерського регулювання руху поїздів за допомогою введення оперативних зон
Other Titles: Improvement of Supervisory Control of Train Movement by Means of Introduction of Operational Zones
Усовершенствование диспетчерского регулирования движения поездов с помощью введения оперативных зон
Authors: Нестеренко, Галина Іванівна
Бех, Петро Вікторович
Музикін, Михайло Ігорович
Авраменко, Світлана Ігорівна
Keywords: графік руху поїздів
диспетчерське керування
вантажні поїзди
час затримки поїздів
опорна станція
train schedule
dispatch control
freight trains
train delay time
principal station
график движения поездов
диспетчерское управление
грузовые поезда
время задержки поездов
опорная станция
КУЕР
КБЖД
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Нестеренко, Г. І. Удосконалення диспетчерського регулювання руху поїздів за допомогою введення оперативних зон [Електронний ресурс] / Г. І. Нестеренко, П. В. Бех, М. І. Музикін, С. І. Авраменко // Наука та прогрес транспорту. – 2018. – № 6 (78). – C. 59-70. – URL: http://stp.diit.edu.ua/article/view/154060/154941.
Abstract: UK: Мета. У роботі необхідно дослідити доцільність передачі автоматичного керування малодіяльними станціями дільниці (за принципом диспетчерської централізації) черговим по опорних станціях. Методика. У статті проаналізована робота вантажонапружених дільниць ПАТ «Українська залізниця». Виявлено, що інформаційна завантаженість диспетчерів, що керують рухом поїздів на дільницях головного ходу, повсякчас перевищує допустимий рівень. Досліджено можливість використання технології диспетчерського регулювання руху поїздів за допомогою введення оперативних зон. Результати. Виявлено, що ємності приймально-відправних колій на станціях дільниці вкрай обмежені. Займання обгінних колій «залишеними» поїздами заважає проведенню будь-яких регулювальних заходів усередині дільниці. Поїзди слідують один за одним без надання пріоритету, тобто слідують по дільниці в тому порядку, в якому вони надійшли на неї. Через обмежену кількість колій на переддільничній проміжній станції вантажні поїзди розставляють під обгін пасажирськими на далеких підходах. Це призводить до втрат дільничної швидкості й знижує рівень використання пропускної здатності дільниць. Уведення оперативних зон значно скоротить інформаційні потоки й полегшить працю поїзних диспетчерів дільниці, створить необхідні умови для творчого прийняття рішень із внутрішньодільничного регулювання, сприятиме підвищенню дільничної швидкості руху поїздів. Наукова новизна. У статті розроблена нова технологія вдосконалення управління поїзними дільницями шляхом розділення їх на оперативні зони. У кожній зоні, що складається з двох-трьох перегонів, рухом поїздів може керувати черговий опорної станції, що виконує в цьому випадку функції поїзного диспетчера. Практична значимість. Запропоновано на резервні колії переддільничних проміжних станцій виставляти состави з технічних станцій, які простоюють у зв’язку з нерівномірністю руху, особливо з кінцевих станцій (стикових пунктів) дільниць обігу локомотивів. Укладання резервних колій і їх утримання, ураховуючи періодичність використання й зменшену допустиму швидкість руху, можна дозволити за менш жорсткими нормами влаштування земляного полотна, баластної призми, епюри шпал, з урахуванням використання стрілочних переводів та колій, знятих з експлуатації.
EN: Purpose. The work is aimed to investigate the feasibility of transferring automatic control to low-density stations of the sections (according to the principle of supervisory control of train line) to the operators at principal stations. Methodology. The article analyzes the work of heavy traffic sections of the Ukrainian Railways JSC. It was found out that the information workload of dispatchers who control the train movement at the sections of the main course, constantly exceeds the permissible level. The possibility of using the technology of supervisory control of train movement by the introduction of operational zones has been investigated. Findings. The authors found out that the capacity of receiving and departure tracks at the stations of the sections is extremely limited. The occupancy of passing loop by the out-of-work trains hinders any regulatory measures at the sections. Trains pass one after another without giving priority, that is, they pass through the section in the order in which they entered it. Due to the limited number of tracks at the front-line intermediate station, freight trains are set for passing by the passenger ones at the distant approaches. This leads to a loss of service speed and reduces the level of utilization of the sections` working capacity. The introduction of operational zones will significantly reduce information flows and facilitate the work of the train dispatchers at the, create the necessary conditions for creative decision-making on the internal section regulation, and will contribute to increase in the service speed of trains. Originality. The article developed a new technology to improve the management of train sections by dividing them into operational zones. In each zone, consisting of two or three passes, the train movement can be controlled by the duty officer of the principal station, performing in this case the functions of the train dispatcher. Practical value. It has been proposed to put trains from technical stations that idle due to uneven movement, especially the trains from the terminal stations (division points) of the locomotive circulation sections, to reserve routes of the front-line intermediate stations. Laying the reserve tracks and their content, taking into account the frequency of use and reduced allowable speed, can be allowed ac-cording to less tight standards for the construction of the roadbed, ballast section, sleeper density, taking into ac-count the use of switches and decommissioned tracks.
RU: Цель. В работе необходимо исследовать целесообразность передачи автоматического управления малодеятельными станциями участка (по принципу диспетчерской централизации) дежурным по опорным станциям. Методика. В статье проанализирована работа грузонапряженных участков АО «Украинская железная дорога». Выявлено, что информационная загруженность диспетчеров, управляющих движением поездов на участках главного хода, постоянно превышает допустимый уровень. Исследована возможность использования технологии диспетчерского регулирования движения поездов посредством введения оперативных зон. Результаты. Выявлено, что емкости приемо-отправочных путей на станциях участка крайне ограничены. Занятие обгонных путей «оставленными» поездами мешает проведению любых регулирующих мер внутри участка. Поезда следуют друг за другом без предоставления приоритета, то есть следуют по участку в том порядке, в котором они поступили на нее. По причине ограниченного количества путей на передучастковой промежуточной станции грузовые поезда расставляют под обгон пассажирскими на дальних подходах. Это приводит к потерям участковой скорости и снижает уровень использования пропускной способности участков. Введение оперативных зон значительно сократит информационные потоки и облегчит труд поездных диспетчеров участка, создаст необходимые условия для творческого принятия решений по внутренне-участковому регулированию, будет способствовать повышению участковой скорости движения поездов. Научная новизна. В статье разработана новая технология совершенствования управления поездными участками путем разделения их на оперативные зоны. В каждой зоне, состоящий из двух-трех гонок, движением поездов может управлять дежурный опорной станции, выполняющий в этом случае функции поездного диспетчера. Практическая значимость. Предложено на резервные пути передучастковых промежуточных станций выставлять составы с технических станций, которые простаивают в связи с неравномерностью движения, особенно с конечных станций (стыковых пунктов) участков обращения локомотивов. Укладку резервных путей и их содержание, учитывая периодичность использования и уменьшенную допустимую скорость движения, можно позволить за менее жесткими нормами устройства земляного полотна, балластной призмы, эпюры шпал, с учетом использования стрелочных переводов и путей, снятых с эксплуатации.
Description: Г. Нестеренко: ORCID 0000-0003-1629-0201, П. Бех: ORCID 0000-0002-1782-9224, М. Музикін: ORCID 0000-0003-2938-7061, С. Авраменко: ORCID 0000-0002-5832-6949
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13433
http://stp.diit.edu.ua/article/view/154060/154941
http://stp.diit.edu.ua/article/view/154060
ISSN: 2307-3489 (Print)
2307-6666 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/stp2018/154060
Appears in Collections:Статті КБЖД
Статті КУЕР
№ 6 (78)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nesterenko.pdfTranslation1,74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.