Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13242
Title: Удосконалення технології виправки залізничної колії в плані й поздовжньому профілі
Other Titles: Improvement of the Technology of Railway Track Alignment in the Plan and Longitudinal Profile
Authors: Гаврилов, Максим Олексійович
Keywords: верхня будова колії
швидкісний рух
кругова крива
підвищення зовнішньої рейки
перехідна крива
безпека і плавність руху
ВПР
ВПРС
ВПО
автоматизована виправка колії
upper track structure
high-speed operation
circular curve
elevation of the outside rail
transition curve
operation safety and smoothness
track renewal train
track renewal system
straightening-lining machine
tamping machine
automated track alignment
КККГ
Issue Date: 2021
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Гаврилов М. О. Удосконалення технології виправки залізничної колії в плані й поздовжньому профілі : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.22.06. Дніпро, 2021. 21 с.
Abstract: UK: АНОТАЦІЯ Дисертація присвячена розробці методу реконструкції колії з використанням удосконаленої технології машинної виправки залізничної колії в плані й поздовжньому профілі на підставі аналізу її геометричного положення в кривих. У роботі проаналізовано теорію і практику технології виправки залізничної колії з використанням сучасних колійних машин. Запропоновано нову методику дослідження геометричного положення залізничної колії в кривих, яка дає можливість оцінювати її відхилення і прогнозувати розвиток цих відхилень в залежності від умов експлуатації залізничної колії В дисертації набуло подальшого розвитку визначення оцінки точності положення залізничної колії в плані і профілі з використанням автоматизованих систем на підставі результатів експерименту. Значно розширена доказова база адекватності застосування евольвентної та сплайнової моделей розрахунків виправки кривої в плані. Розроблена математична модель для управління машинізованою виправкою колії в поздовжньому профілі. Запропоновані напрямки розвитку вимірювальних засобів сучасних колійних машин на прикладі застосування комп’ютерної системи виправки колії для машин типу ВПР. Результати дисертаційної роботи будуть корисні для планування ремонтно-колійних робіт з метою підвищення плавності руху поїздів, комфортабельності їзди, зменшення витрат на колійні роботи, та при впровадженні прискореного й швидкісного руху поїздів. Проведено експериментальні дослідження розробленого математичного інструменту для розрахунку виправки колії в плані й поздовжньому профілі машинами типу ВПР. Проведений експеримент показав адекватність розробленого математичного інструменту. Застосування машин типу ВПР з автоматизованою системою виправки колії в плані й поздовжньому профілі та імплементованим в неї математичним інструментом дозволило зменшити вимоги до кваліфікації обслуговуючого персоналу, дало можливість збільшити швидкість виконання робіт і, за цей рахунок, зменшити до 14% тривалість «вікон».
EN: ABSTRACT The dissertation is devoted to development of a method of reconstruction of a track with use of the advanced technology of machine correction of a railway track in the plan and a longitudinal profile on the basis of the analysis of its geometrical position in curves. The theory and practice of railway track straightening technology with the use of modern track machines are analysed in the work. A new method of studying the geometric position of the railway track in the curves is proposed, which makes it possible to estimate its deviations and predict the development of these deviations depending on the operating conditions of the railway track. In the dissertation the definition of estimation of accuracy of position of a railway track in the plan and a profile with use of the automated systems on the basis of results of experiment has got further development. The evidence base for the adequacy of the application of involute and spline models of curve correction calculations in the plan is significantly expanded. A mathematical model for the control of mechanized track straightening in the longitudinal profile has been developed. The directions of development of measuring means of modern track machines on the example of application of computer system of track correction for tamping machine type machines are offered. The results of the dissertation will be useful for planning track repairs in order to increase the smoothness of trains, ride comfort, reduce the cost of track work, and the introduction of accelerated and high-speed train traffic. Experimental researches of the developed mathematical tool for calculation of correction of a track in the plan and a longitudinal profile by cars like tamping machine are carried out. The experiment showed the adequacy of the developed mathematical tool. The use of a tamping machine with an automated track straightening system in the plan and longitudinal profile and a mathematical tool implemented in it allowed to reduce the qualification requirements of service personnel, increased the speed of work, reduce the duration of the "window" for these works to 14%.
Description: М. Гаврилов: ORCID 0000-0002-1321-170X
Захист – 29 квітня 2021 р.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/13242
Appears in Collections:Автореферати дисертацій
Інші праці КККГ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Havrylov.pdf1,1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.