Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1321
Title: Поліпшення динамічних та ресурсних показників вантажних вагонів з комплексно модернізованими візками
Other Titles: Улучшение динамических и ресурсных показателей грузовых вагонов с комплексно модернизированными тележками
Improvement of Dynamic and Resource Characteristics of the Complex Modernized Bogies of Freight Cars
Authors: Пасічник, Сергій Сергійович
Keywords: комплексна модернізація візків
динамічні і ресурсні показники вантажних візків
знос гребенів коліс
пружний диск
адаптери буксових вузлів
оновлення парку вантажних вагонів
візки вантажних вагонів
комплексная модернизация тележек
динамические и ресурсные показатели грузовых тележек
износ гребней колес
упругий диск
адаптеры буксовых узлов
обновление парка грузовых вагонов
тележки грузовых вагонов
complex modernization of bogies
dynamic and resource characteristics of freight bogies
wear of combs of wheels
resilient disk
adapters of box knots
ІТМ
Issue Date: 2012
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Пасічник С. С. Поліпшення динамічних та ресурсних показників вантажних вагонів з комплексно модернізованими візками : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.07. Дніпропетровськ, 2012. 24 с.
Abstract: UK: Дисертацію присвячено розробці пропозицій щодо спрощення обслуговування комплексно модернізованих візків вантажних вагонів при їх експлуатації і ремонті, а також подальшому розвитку комплексної модернізації візків за рахунок використання нових елементів. Ґрунтуючись на даних спостережень за станом вагонами з комплексно модернізованими візками, що експлуатуються, визначено та розв’язано ряд питань, пов'язаних з поліпшенням технології встановлення елементів модернізації, експлуатацією і ремонтом таких вагонів. Зокрема, проведено розрахунки і розроблено нові конструкції корпусу пружно-коткового ковзуна, що виключають випадки випадання роликів при експлуатації візків; запропоновано зміни в систему переточувань коліс, що дає значне збільшення їх ресурсу; розроблено і випробувано нову схему вимірювання вертикальних сил що діють на візок при проведенні ходових динамічних випробувань вантажних вагонів, використання якої дозволяє підвищити достовірність отримуваної інформації, та ін. Проведено теоретичні дослідження спрямовані на подальший розвиток комплексної модернізації за рахунок використання в буксових вузлах касетних підшипників, як з жорсткими, так і з пружними адаптерами. Визначено раціональні значення зазорів в буксових вузлах при використанні жорстких адаптерів і раціональні значення жорсткості для пружних адаптерів. Розглянуто варіанти поліпшення схеми з’єднання між надресорною балкою і бічними рамами, а також ряд змін в клиновій системі гасіння коливань. Розроблено математичну модель вантажного вагона, що дозволяє враховувати жорсткість дисків коліс у різних напрямах. За допомогою цієї математичної моделі визначено раціональні значення жорсткості коліс з пружними дисками. Проведено дослідження щодо оцінки впливу геометричних і фізико-механічних параметрів коліс на їх жорсткість у різних напрямах. Знайдено раціональну форму диска залізничного колеса для застосування в комплексно модернізованих візках. Використання отриманих при виконанні дисертації результатів дозволить поліпшити динамічні і ресурсні показники вантажних вагонів з комплексно модернізованими візками, а також підвищить ефективність оновлення парку вантажних вагонів.
RU: Диссертация посвящена разработке предложений по упрощению обслуживания комплексно модернизированных тележек грузовых вагонов при их эксплуатации и ремонте, а также дальнейшему развитию комплексной модернизации тележек за счет использования новых элементов. Известно, что на железных дорогах Украины и стран СНГ в последние десятилетия парк грузовых вагонов обновлялся в недостаточной степени. Так, согласно статистике около 90% грузовых вагонов уже приблизились к граничному сроку службы. К тому же у отечественных вагонов используются преимущественно технически устаревшие и малоэффективные тележки модели 18-100. Библиографический поиск показал, что наиболее эффективным решением проблемы обновления грузового подвижного состава является применение комплексной модернизации тележек (проект С03.04), которая позволяет при незначительных финансовых затратах существенно улучшить динамические и ресурсные показатели грузовых вагонов. Причем указанная модернизация может быть выполнена как при постройке новых вагонов, так и при проведении плановых ремонтов вагонов, находящихся в эксплуатации. Основываясь на данных наблюдений за состоянием эксплуатируемых вагонами с комплексно модернизированными тележками, в диссертации обозначен и решен ряд вопросов, связанных с усовершенствованием технологии установки элементов модернизации, эксплуатацией и ремонтом таких вагонов. В частности, проведены расчеты и разработаны новые конструкции корпуса упруго-каткового скользуна, предотвращающие случаи выпадения роликов при эксплуатации тележек; предложены изменения в систему переточек колес, что дает существенное увеличение их ресурса; разработана и испытана новая схема измерений действующих на тележку вертикальных сил при проведении ходовых динамических испытаний грузовых вагонов, применение которой позволяет повысить достоверность получаемой информации, и др. Проведены теоретические исследования, направленные на дальнейшее развитие комплексной модернизации тележек грузовых вагонов за счет использования в буксовых узлах кассетных подшипников, как с жесткими, так и с упругими адаптерами. Определены рациональные значения зазоров в буксовых узлах в случае использования жестких адаптеров и рациональные значения жесткости для упругих адаптеров. Рассмотрены варианты улучшения схемы сочленения надрессорной балки и боковых рам, а также ряд изменений в клиновой системе гашения колебаний. Разработана математическая модель грузового вагона, позволяющая учитывать жесткость дисков колес в разных направлениях. С помощью этой математической модели определены рациональные значения жесткости колес с упругими дисками. Проведены исследования по оценке влияния геометрических и физико-механических параметров колес на их жесткость в разных направлениях. Найдена рациональная форма диска железнодорожного колеса для применения в комплексно модернизированных тележках. Использование полученных при выполнении диссертации результатов позволит улучшить динамические и ресурсные показатели грузовых вагонов с комплексно модернизированными тележками, а также повысит эффективность обновления парка грузовых вагонов.
EN: In dissertation, being base on data of watching cars with the complex modernized bogies, the problem issues related to technology of installing elements of modernization are certain, by exploitation and repairs of such cars. Recommendations are worked out on permission of these problems. The improvements of technology of realization of modernization are offered, theoretical calculations are conducted and the new constructions of case of side bearings, preventing cases falls of rollers, are worked out, the new chart of measuring of vertical forces is worked out and tested during realization of working dynamic tests, allowing to promote authenticity of the got results. Offered change in the system of regrinds of wheels, allowing considerably to increase their resource. Theoretical studies referred to further development of project of complex modernization due to the use of the cassette bearing with hard or resilient adapters in box knots. The rational values of gaps in box knots at the use of hard adapters and parameters of inflexibility of resilient adapters are certain. Considered some variants to use of the improved method of interaction between a bolster and lateral frames, and some changes of wedges system of antihunting. The mathematical model of freight car, allowing to take into account inflexibility of wheels in various directions, is worked out. The rational values of inflexibility of wheels with resilient disks are certain. Researched on determination of influence of geometrical and physical-mechanical properties of wheels on their inflexibility in various directions. The rational form of disk of railway wheel is certain for the use in the complex modernized bogies. Drawing on the results got in dissertation will allow to improve the dynamic and resource characteristics of freight cars with the complex modernized bogies, and also will promote safety of motion.
Description: Захист – 23 листопада 2012 р., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1321
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pasichnik.pdf959,1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.