Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/1320
Title: Поліпшення взаємодії вантажних вагонів та колії за рахунок вдосконалення візків і профілів пари “колесо-рейка”
Other Titles: Улучшение взаимодействия грузовых вагонов и пути за счет усовершенствования тележек и профилей пары “колесо-рельс”
Improvement of Freight Cars and Track Interaction by the Perfection of Trucks and Profiles of Pair “Wheel-Rail”
Authors: Под’єльніков, Ігор Валерійович
Keywords: взаємодія вагонів та колії
знос і контактні напруження в парі “колесо-рейка”
форми зносу
удосконалені профілі
конформний контакт
комплексна модернізація візків
діагональні зв’язки
взаимодействие вагонов и пути
износ и контактные напряжения в паре “колесо-рельс”
формы износа
усовершенствованные профили
конформный контакт
комплексная модернизация тележек
диагональные связи
cars and track interaction
wear and contact stresses in a “wheel-rail” pair
wear modes
improved profiles
conformal contact
complex modernization of trucks
diagonal braces
ІТМ
Issue Date: 2012
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Под’єльніков І. В. Поліпшення взаємодії вантажних вагонів та колії за рахунок вдосконалення візків і профілів пари “колесо-рейка” : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.22.07. Дніпропетровськ, 2012. 23 с.
Abstract: UK: Дисертацію присвячено поліпшенню умов взаємодії системи “вагон-колія” за рахунок вдосконалення профілів контактних поверхонь коліс та рейок, а також застосування у комплексно модернізованих візках вантажних вагонів діагональних зв’язків між боковими рамами. У дисертації визначено усереднені форми головок рейок з різною мірою зносу в зовнішніх нитках кривих малого і середнього радіусів. Встановлено, що форми зносу головок рейок в кривих малого і середнього радіусів у своїй робочій зоні практично не відрізняються одна від одної. Отримано також усереднені форми зношених в різному ступені ободів коліс з різними первинними профілями. Виявлено, що форми ободів коліс, первинний профіль яких до початку експлуатації був різним, по мірі зносу наближаються до однієї і тієї ж форми (але після суттєво різних пробігів). Розроблено вдосконалений профіль ободів коліс для вантажних вагонів, обладнаних візками з боковими ковзунами постійного контакту, що дозволяє істотно зменшити знос коліс та поліпшити напружено-деформований стан у парі “колесо-рейка”, тим самим поліпшити взаємодію вагонів і колії. Розроблено нові профілі головок рейок для зовнішніх ниток кривих малого і середнього радіусів, що дозволяють понизити боковий знос рейок та поліпшити умови вписування вагонів у криві. Встановлено, що застосування у комплексно модернізованих візках діагональних зв’язків між боковими рамами приводить до деякого поліпшення динамічних показників коливань вагона у горизонтальному напрямку і до значного зниження зносу коліс в кривих, тим самим сприяє поліпшенню умов взаємодії вантажних вагонів і колії.
RU: Диссертация посвящена улучшению условий взаимодействия системы “вагон-путь” за счет усовершенствования профилей контактных поверхностей колес и рельсов, а также применения в комплексно модернизированных тележках грузовых вагонов диагональных связей между боковыми рамами. На железных дорогах Украины и других стран СНГ актуальной является проблема улучшения взаимодействия грузовых вагонов и пути, в том числе за счет уменьшения износа гребней колес грузовых вагонов и боковых поверхностей головок рельсов в наружных нитях кривых малого и среднего радиуса. Одним из эффективных путей уменьшения износа колес и рельсов является усовершенствование профилей их контактных поверхностей. Наиболее перспективными являются профили колес и рельсов, обеспечивающие конформный контакт, при котором имеют место наибольшая площадка контакта и наименьшие контактные напряжения по сравнению с неконформными профилями. Взаимодействие вагонов и пути зависит от ходовых частей вагонов. Применение комплексной модернизации тележек позволяет существенно снизить износ гребней колес и улучшить динамические качества грузовых вагонов. Одним из перспективных путей дальнейшего улучшения динамических качеств грузовых вагонов является установка диагональных связей между боковыми рамами тележки, благодаря чему уменьшается забегание боковин. В диссертации определены усредненные формы головок рельсов с различной степенью износа в наружных нитях кривых различных радиусов. Установлено, что формы износа головок рельсов в кривых малого и среднего радиусов в своей рабочей зоне практически не отличаются друг от друга. Получены также усредненные формы изношенных в различной степени ободьев колес с разными первоначальными профилями. Обнаружено, что, формы ободьев колес, исходный профиль которых до начала эксплуатации был различным, по мере износа стремятся принять одно и то же очертание (но после существенно разных пробегов). Разработан усовершенствованный профиль ободьев колес для грузовых вагонов, оборудованных тележками с боковыми скользунами постоянного контакта, позволяющий существенно уменьшить износ колес и улучшить напряженно-деформированное состояние в паре “колесо-рельс”, тем самым улучшить взаимодействие вагонов и пути. Разработаны новые профили головок рельсов для наружных нитей кривых малого и среднего радиусов, позволяющие снизить боковой износ рельсов и улучшить условия вписывания вагонов в кривые. Проведена оценка эффективности применения диагональных связей в комплексно модернизированных тележках и уменьшения толщины гребней колес. Установлено, что уменьшение первоначальной толщины гребней неизношенных колес улучшает горизонтальные динамические показатели вагона, а также снижает износ колес при движении вагона в кривых. При уменьшении толщины гребня колес вследствие износа горизонтальные динамические показатели вагона ухудшаются. Введение в комплексно модернизированную тележку диагональных связей между боковыми рамами приводит к некоторому улучшению динамических показателей колебаний вагона в горизонтальном направлении и к значительному снижению износа колес в кривых, тем самым способствует улучшению условий взаимодействия грузовых вагонов и пути. Использование полученных в диссертации результатов и закономерностей позволит улучшить взаимодействие грузовых вагонов и пути на железных дорогах колеи 1520 мм.
EN: The thesis is devoted to improvement of interaction terms of the system “car-track” by the perfection of profiles of wheels and rails contact surfaces and by application of diagonal braces between side frames in the complex modernized freight car trucks. The averaged forms of rail heads with various wear rates of the outer rails in sharp and middle curves are determined in the thesis. It is searched out that the modes of rail head wear in the working zone practically do not differ from each other in sharp and middle curves. The averaged forms of wheel treads with various wear rates and different original profiles are also determined. It is educed that the forms of wheels treads, which had different original profiles before the operation, approach to the same shape as they wear (but after substantially different runs). The improved profile of wheels treads for the freight cars, equipped by trucks with lateral bearings of permanent contact, which make its possible to substantially decrease the wear of wheels, improvement of tensely-deformed state in a pair “wheel-rail”, to improve interaction of car and track is developed. The new profiles of rail head for the outer rails of sharp and middle curves are developed for the purpose of reducing the lateral wear of rails and improve the terms of inscribing of cars in curves. It is determinate that the use of diagonal braces between side frames in the complex modernized trucks results in some improvement of dynamic indexes of vibrations of car in horizontal direction and to the considerable decreasing of wear of wheels in curves, assists the same to the improvement of terms of interaction of freight cars and track.
Description: Захист – 23 листопада 2012 р., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua:82/jspui/handle/123456789/1320
Appears in Collections:Автореферати дисертацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Podjelnikov.pdf833,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.