Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12362
Title: Підвищення ефективності доставки збірних вантажів автомобільним транспортом
Other Titles: Повышение эффективности доставка сборных грузов автомобильным транспортом
The Efficiency Improvement of GroupagE Cargo Delivery by Road Transport
Authors: Сковрон, Ігор Ярославович
Дорош, Андрій Сергійович
Демченко, Євген Борисович
Болвановська, Тетяна Валентинівна
Малашкін, Вячеслав Віталійович
Keywords: автомобільний транспорт
дрібнопартійні вантажі
підвищення ефективності доставки
задача комівояжера
обслуговування кінцевих споживачів
автомобильный транспорт
мелкопартионные грузы
повышение эффективности доставки
задача коммивояжёра
обслуживание конечных потребителей
road transport
groupage cargo
increase of delivery efficiency
travelling salesman problem (TSP)
service of end consumers
КТВ
Issue Date: 2020
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Сковрон І. Я., Дорош А. С., Демченко Є. Б., Болвановська Т. В., Малашкін В. В. Підвищення ефективності доставки збірних вантажів автомобільним транспортом. Транспортні системи і технології перевезень. Дніпро, 2020. Вип. 20. С. 36–44. DOI: 10.15802/tstt2020/217400.
Abstract: UK: Мета. Дослідження загальноприйнятої системи організації транспортного обслуговування автотранспортним підприємством, удосконалення технології планування перевезень та оптимізація процесу доставки збірних вантажів від місць їх консолідації до кінцевих споживачів (підприємств, складів, торгових точок, пошти та ін.). Методика. При формулюванні задачі дослідження важливим є врахування максимальної кількості найбільш впливових факторів: обсяги перевезених партій вантажів; географічне розташування місць консолідації та завантаження вантажів, а також кінцевих споживачів; тип і вантажопідйомність рухомого складу; терміни доставки вантажів; особливі умови виконання вантажно-розвантажувальних робіт тощо. Задача визначення оптимального маршруту вирішувалась як задача комівояжера з використанням методів комбінаторної оптимізації, логістики та одного із евристичних методів. Результати. У даній статті були виконані дослідження різних методів планування маршруту руху автомобіля при доставці збірних вантажів до кінцевих споживачів. В результаті були отримані рекомендації щодо вибору методу планування маршрутів доставки вказаних вантажів у тій чи іншій ситуації. Практична значимість. Незважаючи на те, що дрібнопартійні перевезення становлять незначну частку від загальної транспортної роботи, однак транспортні витрати на них сягають третини всіх витрат. У зв’язку з цим, раціональне вирішення питання маршрутизації є необхідним для ефективного управління перевізним процесом та скорочення витрат енергетичних ресурсів при виконанні транспортної роботи з обслуговування кінцевих споживачів. Це дозволить знизити собівартість перевезення вантажу та покращити економічні показники роботи автотранспортного підприємства в цілому.
RU: Цель. Исследование общепринятой системы организации транспортного обслуживания автотранспортным предприятием, совершенствование технологии планирования перевозок и оптимизация процесса доставки сборных грузов от мест их консолидации к конечным потребителям (предприятиям, складам, торговым точкам, почте и др.). Методика. При формулировании задачи исследования важным является учёт максимального количества наиболее влиятельных факторов: объёмов перевозимых партий грузов; географического положения мест консолидации и погрузки грузов, а также конечных потребителей; тип и грузоподъёмность подвижного состава; сроки доставки грузов; особые условия выполнения погрузочно-разгрузочных работ и т. д. Задача определения оптимального маршрута решалась как задача коммивояжёра с использованием методов комбинаторной оптимизации, логистики и одного из эвристических методов. Результаты. В данной статье были выполнены исследования различных методов планирования маршрута движения автомобиля при доставке сборных грузов к конечным потребителям. В результате были получены рекомендации по выбору метода планирования маршрутов доставки указанных грузов в той или иной ситуации. Практическая значимость. Несмотря на то, что мелкопартионные перевозки составляют незначительную долю от общей транспортной работы, однако транспортные расходы на них составляют около трети всех расходов. В этой связи, рациональное решение вопроса маршрутизации необходимо для эффективного управления перевозочным процессом и сокращения расходов энергетических ресурсов при выполнении транспортной работы по обслуживанию конечных потребителей. Это позволит снизить себестоимость перевозки груза и улучшить экономические показатели работы автотранспортного предприятия в целом.
EN: Purpose. The purpose of this article is to study the generally accepted system of transport service, improve the technology of transportation planning and optimize the process of delivery of groupage cargo from the places of their consolidation to end users (enterprises, warehouses, outlets, post offices etc.). Method. When formulating the research task, it is important to take into account the maximum number of the most important factors: the size of the transported consignments; geographical of points of goods storage and loading, as well as end users’ location; type and load capacity of rolling stock; terms of delivery; special conditions for carrying out loading and unloading operations, etc. The problem of determining the optimal route was solved as a travelling salesman's problem using the methods of combinatorial optimization, logistics and some heuristic methods. Results. Researches of various methods of the car route planning for the delivery of groupage cargoes to end consumers were carried out. As a result, the recommendations of the method choice for planning the delivery routes of the goods in different situations were given. Practical significance. Despite the fact that groupage cargoes accounts for a small share of total transport work, but transport costs for them reach a third of all costs. In this regard a rational solution of the routing problem is necessary for effective management of the transportation process and reducing the cost of energy resources in the operation of road transport, which will allow to reduce the transportation costs and improve the economic performance of the whole.
Description: І. Сковрон: ORCID 0000-0003-0697-26984; А. Дорош: ORCID 0000-0002-5393-0004; Є. Демченко: ORCID 0000-0003-1411-6744; Т. Болвановська: ORCID 0000-0001-6462-8524; В. Малашкін: ORCID 0000-0002-5650-1571
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12362
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/217400/pdf_200
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/217400
ISSN: 2222-419Х (Print)
2313-8688 (Online)
Other Identifiers: DOI: https://doi.org/10.15802/tstt2020/217400
Appears in Collections:Статті КТВ
Випуск 20 (ТСТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skovron.pdf422,36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.