Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12338
Title: Оцінка ефективності сортаменту фасонного металопрокату Індії та України
Other Titles: Оценка эффективности сортамента фасонного металопроката Индии и Украины
Efficiency Estimation of the Shaped hot Rolled Steel Product Mix of India and Ukraine
Authors: Гайдайчук, Віктор
Банніков, Дмитро Олегович
Радкевич, Анатолій Валентинович
Мунтян, Антоніна Олександрівна
Keywords: сортамент
металопрокат
сталеві конструкції
металоконструкції
фасонні профілі
Індія
Україна
металлопрокат
стальные конструкции
металлоконструкции
фасонные профили
Индия
Украина
product mix
metal rolling
steel constructions
metal structures
shaped sections
India
Ukraine
КБВ
КІМ
Issue Date: 2019
Publisher: Київський національний університет будівнитцтва і архітектури, Київ
Citation: Гайдачук В. В., Банніков Д. О., Радкевич А. В., Мунтян А. О. Оцінка ефективності cортаменту фасонного металопрокату Індії та України. Містобудування та територіальне планування. Київ, 2019. Вип. 71. С. 105–114.
Abstract: UK: В публікації викладено основні результати виконаного кількісного та якісного аналізу сучасного сортаменту металопрокату Індії, який застосовується для сталевих будівельних конструкцій. Розглядаються фасоні гарячекатані сталеві профілі, представлені в стандартах обох країн чотирма основними типами – рівнополичними кутиками, нерівнополичними кутиками, швелерами і двотаврами. Окрему увагу приділено системі позначень і маркування виробів сортаменту. В цілому слід відмітити, що загальна організація й принцип побудови аналізуємих сортаментів Індії та України доволі близькі. Основною суттєвою відмінністю є наявність в стандарті Індії більшої кількості типорозмірів фасонних профілів в межах одного кроку, що дозволяє більш ефективно та економічно добирати необхідний переріз під час проектування. Проте сам крок профілів є набагато ширшим, ніж у вітчизняних стандартах, що дещо нівелює цю особливість. Кутикові профілі в індійському сортаменті мають більш широкий діапазон товщин і представлені більшою кількістю типорозмірів, особливо для нерівнополичного типу, що пов’язано з активним застосуванням таких профілів в несучих елементах сталевих конструкцій. Швелерні профілі в цілому мають приблизно однаковий ступінь ефективності і кількість типорозмірів в сортаментах обох країн. В стандарті Індії ширше відображені профілі з ухилом полиць, а у вітчизняному стандарті – з паралельними гранями полиць. Двотаврові профілі мають найбільшу кількість типорозмірів в сортаментах обох країн, проте на відміну від вітчизняного стандарту в ідійському стандарті вони представлені тільки в перерізах з ухилом полиць. Тому балкові профілі, орієнтовані на згин, відповідно до сортаменту України, мають розрахункові характеристики, в середньому, на 15 – 40 % вищі при меншій на 30 – 40 % масі. Для профілів важких серій, орієнтованих також на сприйняття поздовжніх сил, перерізи в індійському сортаменті мають більш високі питомі характеристики і меншу вагу в середньому на 20 – 30 %.
RU: В публикации изложены основные результаты выполненного количественного и качественного анализа современного сортамента металлопроката Индии, который применяется для стальных строительных конструкций. Рассматриваются фасонные горячекатаные стальные профили, представленные в стандартах обеих стран четырьмя основными типами – равнополочными уголками, неравнополочными уголками, швеллерами и двутаврами. Отдельное внимание уделено системе обозначений и маркировки изделий сортамента. В целом следует отметить, что общая организация и принцип построения анализируемых сортаментов Индии и Украины довольно схожи. Основным существенным отличием является наличие в стандарте Индии большего количества типоразмеров фасонных профилей в пределах одного шага, что позволяет более эффективно и экономично выбирать необходимое сечение в процессе проектирования. Однако сам шаг профилей гораздо шире, чем в отечественных стандартах, что несколько нивелирует эту особенность. Уголковые профили в индийском сортаменте имеют более широкий диапазон толщин и представлены большим количеством типоразмеров, особенно для неравнополочного типа, что связано с активным применением таких профилей в несущих элементах стальных конструкций. Швеллерные профили в целом имеют примерно одинаковую степень эффективности и количество типоразмеров в сортаментах обеих стран. В стандарте Индии шире отражены профили с уклоном полок, а в отечественном стандарте – с параллельными полками. Двутавровые профили имеют наибольшее количество типоразмеров в сортаментах обеих стран, но в отличие от отечественного стандарта в индийском стандарте они представлены только в сечениях с уклоном полок. Поэтому балочные профили, ориентированные на изгиб, согласно сортаменту Украины, имеют расчетные характеристики, в среднем, на 15 – 40 % выше при меньшей на 30 – 40 % массе. Для профилей тяжелых серий, ориентированных также на восприятие продольных сил, сечения в индийском сортаменте имеют более высокие удельные характеристики и меньший вес в среднем на 20 – 30 %.
EN: The publication presents the main results of the quantitative and qualitative analysis of the modern hot rolled steel assortment of India, which is used for steel building structures. The shaped hot rolled steel products are considered, represented in the standards of both countries by four types of profiles – equal leg angles, unequal leg angles, channel and beams. Special attention is paid to the system of designations and labeling of products of the assortment. In general, it should be noted that the overall organization and principle of construction of the analyzed assortments of India and Ukraine are quite similar. The main fundamental difference is the availability in the standard of India of a wider range of profile varieties within one step, which makes it possible to more efficiently choose the required section in the design. However, the step itself is widely than in domestic standards, which negates such dignity. Angels profiles in the Indian assortment have a wider range of thicknesses and are represented by a large number of sizes, especially for unequal leg angles, which is connected with a significant distribution of such profiles in the supporting elements of steel structures. Channel profiles in general have approximately the same degree of efficiency and the number of standard sizes in the assortments of both countries. In the standard of India, profiles with flange slopped shelves are displayed in more way and, in the domestic standard, with parallel shelves. Beam profiles have the largest number of sizes in both assortments, but unlike the domestic standard in India's standard, they are presented only in cross-sections with flange slopped shelves. In this case, the profiles aimed at bending, according to the domestic assortment have specific characteristics averaged on 15 – 40 % higher with a less on 30 – 40 % by weight. For profiles of heavy series, oriented also on the perception of longitudinal forces, sections in the Indian assortment have higher specific characteristics and less weight on average by 20 – 30 %.
Description: В. Гайдачук: ORCID: 0000-0003-2059-7433, Д. Банніков: ORCID 0000-0002-9019-9679, А. Радкевич: ORCID 0000-0001-6325-8517; А. Мунтян: ORCID 0000-0001-8375-4067
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12338
Appears in Collections:Статті КІМ
Статті КБВ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Haidachuk_Bannikov.pdfповний текст591,73 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.