Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12327
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorБайдак, Сергій Юрійович-
dc.date.accessioned2020-11-19T08:35:36Z-
dc.date.available2020-11-19T08:35:36Z-
dc.date.issued2020-11-07-
dc.identifier.citationБайдак С. Ю. Раціональні параметри кривих для впровадження швидкісного руху поїздів : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.22.06. Дніпро, 2020. 23 с.uk_UA
dc.identifier.urihttp://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12327-
dc.descriptionЗахист - 10 грудня 2020 р., Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазарянаuk_UA
dc.descriptionС. Байдак: ORCID 0000-0002-7909-8527uk_UA
dc.description.abstractUK: АНОТАЦІЯ Дисертація присвячена розробці теоретичних основ визначення раціональних параметрів кривих і практичній реалізації результатів досліджень на напрямках впровадження швидкісного руху поїздів. У роботі проаналізовано технічний стан колійної інфраструктури та наявність наукового забезпечення для впровадження швидкісного руху поїздів. Забезпечення високих значень швидкості руху поїздів повинно ґрунтуватися на наявності відповідних методико-розрахункових та нормативних документів. В дисертації набули подальшого розвитку наукові підходи до оцінки параметрів і стану кривих в плані. Доповнена система критеріїв оцінки стану кривих, що впливають на накопичення розладів колії в плані. Розроблено рекомендації щодо диференційованого використання різних способів зйомки плану лінії для отримання достовірної інформації про параметри й стан кривих для визначення максимально допустимої швидкості. Запропоновано перед проведенням реконструкції залізничних напрямків для впровадження швидкісного руху проводити натурне обстеження плану лінії з виконанням повного циклу розрахунків для паспортизації кривих. За результатами проведених розрахунків надано рекомендації щодо надання особливої уваги суміжним кривим, які відносяться до категорії залежних, тобто таких, коли параметри однієї кривої впливають на умови руху поїзда по іншій. Проведено теоретичні й експериментальні дослідження силової дії рухомого складу на колію, комфортабельність і плавності руху поїздів при різних параметрах кривих. Проведений експеримент підтвердив теоретично встановлені вимоги до утримання кривих на ділянках швидкісного руху. Метод визначення раціональних параметрів кривих відрізняється від попередніх тим, що враховує наявний стан колійної інфраструктури, тип і характеристики існуючого й перспективного рухомого складу, обмежене інвестування проектів і життєвий цикл роботи залізничної колії. Застосування розробленого метода дає можливість збільшити швидкість на перегонах і станціях на 18-25 % та скоротити питомі витрати електроенергії на тягу поїздів на 10-15 кВт∙год/км, що сприяє виконанню державного завдання з економії енергоресурсів.uk_UA
dc.description.abstractEN: ABSTRACT The dissertation concentrated on develops theoretical foundation of science curve parameters definition and practical implementation of researching results at directions for the introduction of high-speed train traffic. There is analyzed technical condition of railway infrastructure availability of scientific support for the implementation of high-speed train traffic. Ensuring high values of train speed should be based on the availability of appropriate methodological and calculation and regulatory documents. The dissertation has received future development scientific approaches to estimating the parameters and condition of curves in the plan. An augmented system of criteria for assessing the state of curves that affect the accumulation of path violations in the plan. Recommendations on the differentiated use of various methods for capturing the line plan to obtain reliable information about the parameters and state of the curves for determining the maximum allowable speed are developed. Before reconstruction of railway lines for the introduction of high-speed traffic, it is necessary to conduct a field survey of the line plan with a full calculation cycle to confirm the curves. The solution of the accompanying problems at realization of mathematical model, such as definition of admissible speed in curves allows to carry out calculations in the automated mode and to define variants of increase of speed is received. The technique of determination of admissible speed in curves is offered and tested on real sites of railways allows to use results of calculations at a stage of planning of reconstruction of the railway or carrying out capital repairs of a track. Based on the calculation results recommendations are given on how to pay special attention to adjacent curves belonging to the category of dependent curves that means when the parameters of one curve affect the conditions of train movement along another. This conclusion is confirmed by the fact that the problem of speed in two thirds of cases is not related to the radius but to the length of the transition curves and direct insertions between adjacent curves. Theoretical and experimental studies of the force effect of rolling stock on the track, comfort and smoothness of train movement for various parameters of the curves are carried out. The experiment confirmed the theoretically established requirements for the content of the curves in the areas of high-speed movement. The method for determining the rational parameters of the curves differs from the previous ones in that it takes into account the current state of the track infrastructure, type and characteristics of the existing and future rolling stock, limited investment in projects and the railway life cycle. Applying the developed method allows to increase the speed on stages and stations at 18-25% and reduce the unit cost of electric power for traction 10-15 kW h/km, which contributes to the state assignments for energy savings.en
dc.language.isouk_UA-
dc.publisherДніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазарянаuk_UA
dc.subjectверхня будова коліїuk_UA
dc.subjectшвидкісний рухuk_UA
dc.subjectкругова криваuk_UA
dc.subjectпідвищення зовнішньої рейкиuk_UA
dc.subjectперехідна криваuk_UA
dc.subjectматематична модель взаємодії колії і рухомого складуuk_UA
dc.subjectмаксимальна швидкість руху поїздівuk_UA
dc.subjectбезпека і плавність рухуuk_UA
dc.subjectpermanent wayen
dc.subjectspeeden
dc.subjectcircular curveen
dc.subjectincrease of outer railen
dc.subjecttransition curveen
dc.subjectmathematical model of interaction of track and rolling stocken
dc.subjectmaximum speed of trainsen
dc.subjectsafety and smoothness of movementen
dc.subjectКПБДuk_UA
dc.titleРаціональні параметри кривих для впровадження швидкісного руху поїздівuk_UA
dc.title.alternativeRational Curves Parameters for the Introduction of High-Speed Train Trafficen
dc.typeThesisen
Appears in Collections:Автореферати дисертацій
Інші праці КПБД

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_Baydak.pdf859,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.