Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12189
Title: Теоретичні засади філософії економіки у контексті нового світогляду Просвітництва 2.0
Other Titles: Theoretical Foundations of Philosophy of Economics in the Context of New Enlightment Worldview 2.0
Authors: Тесленко, Тетяна Вікторівна
Keywords: дихотомія
економічна антропологія
компліментарність
патерни поведінки
раціональність
ринкова парадигма
dichotomy
economic anthropology
complementarity
patterns of behavior
rationality
market paradigm
КЕМ
Issue Date: 2020
Publisher: MERCi, Trebišov, Slovakia
Citation: Тесленко Т. В. Теоретичні засади філософії економіки у контексті нового світогляду Просвітництва 2.0. Regional Revue. 2020. No. 2, vol. 1. P. 110–122.
Abstract: UK: Актуальність теми дослідження полягає в тому, що в умовах нового світогляду Просвітництва 2.0 філософія економіки вбирає в себе нові теоретико-практичні надбання та глибинні виміри як філософських наук так і соціально-економічних, та має притаманний для цього феномену об’єкт суб’єкт і предмет досліджень. Постановка проблеми. Філософія економіки як культурний, соціальний, антропологічний феномен, що є витвором цивілізації і водночас підгалуззю філософії, та включає етику і мораль, право і культуру, антропологію і міфологію, економіку й психологію, потребує осучаснення понятійно- категоріального апарату. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню проблематики філософії економіки присвячені роботи Є. Бріньолфссона, Е. Макафі, Р. Флориди, Ха-Юн Чанга, Е. Вайцзекера, А.Війкмана, М. Грема, Седлавчека Томаша, Р. Йоргена та багатьох інших сучасних науковців як в Україні, так і за її межами. Постановка завдання. Дослідити об’єкт і предмет філософії економіки, що розвивається як реакція на Нове Просвітництво 2.0, що накладає відбиток на філософський дискурс, та сприяє розвитку сучасного наукового дискурсу. Виклад основного матеріалу. Визначено предмет аналізу філософії економіки з урахуванням ідеології, світогляду і політики Нового Просвітництва 2.0; встановлено вплив на об’єкт і предмет філософії економіки балансу між людьми і природою, швидкістю упровадження проривних технологій і стабільністю, між приватним і публічним, державою і релігією, рівністю і нерівністю, гендерного балансу. Доведено, що підвищення добробуту є результатом підвищення виробництва, а не споживання, а інформаційні технології визначено як об’єкт сучасної філософії економіки одночасно з появою креативного класу як суб’єкта економіки ринкової парадигми. Висновки. В умовах створення нового Просвітництва 2.0, філософія економіки може стати каталізатором нових змін, інновацій, розвитку та еволюції, за допомогою креативного класу здійснюючи вплив на розробку проривних технологій, що сприятимуть подальшому розвитку філософії економіки, добробуту та процвітанню суспільства.
EN: The relevance of the study topic is that in the context of the new Enlightenment worldview 2.0 philosophy of economics contains new theoretical and practical achievements and deep dimensions of both philosophical and socio-economic sciences, and has a research subject inherent for this phenomenon. Problem formulation. The philosophy of economics as a cultural, social, anthropological phenomenon, which is a creature of civilization and, at the same time, is a sub- branch of philosophy, and includes ethics and morality, law and culture, anthropology and mythology, economics and psychology, and needs modernization of the conceptual and categorical apparatus. Recent research and publications analysis. The problem of the philosophy of economics was considered in the studies of E. Brynolfsson, E. Makafi, R. Florida, Ha-Yung Chang, E. Weizsacker, A. Wykman, M. Graham, Sedlavchek Tomash, R. Jörgen, and many other contemporary scientists in Ukraine and beyond. Task formulation. Investigation of the subject and object of the philosophy of economics, which develops as the reaction to the New Enlightenment 2.0, which imprints on philosophical discourse and contributes to the development of the modern scientific discourse. Presentation of the main material. The subject of analysis of the philosophy of economics with regard to the ideology, worldview and politics of the New Enlightenment 2.0 has been determined. Influence on the subject and object of philosophy of economics, balance between people and nature, speed of breakthrough technologies introduction and stability, between private and public, state and religion, equality and inequality, gender balance is established. It has been argued that the increase of well-being is the result of increase in production rather than consumption, and that information technologies have been defined as an object of the modern philosophy of economics with simultaneous emergence of creative class as a subject of the market paradigm economy. Conclusions. In conditions of creation of the new Enlightenment 2.0, the philosophy of economics can be a catalyst for new changes, innovation, development and evolution, through the creative class, influencing the development of breakthrough technologies that will contribute to the further development of philosophy of economics, well-being and prosperity of society.
Description: Т. Тесленко: ORCID 0000-0002-5810-3569
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12189
ISSN: 2644 – 4941
Appears in Collections:Статті КЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teslenko.pdf565,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.