Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12141
Title: Удосконалення методики оцінки стану безпеки руху поїздів на залізниці
Other Titles: Усовершенствование методики оценки состояния безопасности движения поездов на железной дороге
Methodology for Assessing the Train Traffic Safety at the Railway
Authors: Булах, Марина Олексіївна
Keywords: залізничний транспорт
безпека руху
технічний аудит
процеси перевезення
комплексний показник
железнодорожный транспорт
безопасность движения
технический аудит
процессы перевозок
комплексный показатель
railway transport
traffic safety
technical audit
transportation processes
ntegrated indicator
КУЕР
Issue Date: 2020
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Булах, М. О. Удосконалення методики оцінки стану безпеки руху поїздів на залізниці // Наука та прогрес транспорту. 2020. № 3 (87). С. 138–146. DOI: 10.15802/stp2020/208266.
Abstract: UK: Мета. Зважаючи на те, що наявна в Україні методика оцінки рівня безпеки руху поїздів не забезпечує отримання реальної та адекватної картини, а закордонний досвід не відкриває можливостей аналогічного вирішення проблем на українських залізницях, метою роботи є вдосконалення методики оцінки стану безпеки руху поїздів на залізниці. Методика. Для вдосконалення методики оцінки стану безпеки руху поїздів на залізниці під час проведення технічного аудиту запропоновано використовувати чотири показники: кількість транспортних подій, на які нараховані збитки; кількість нещасних випадків; кількість транспортних подій, які відбулися протягом року, проте їх наслідки не пов’язані з фінансовими збитками; кількість порушень, що були виявлені ревізорами з безпеки руху. Результати. Виконано вдосконалення методики оцінки стану безпеки руху поїздів на залізниці. При цьому для розрахунку рівня безпеки руху поїздів введено чотири показники, з подальшим виконанням їх ранжирування. На основі статистичних даних за взятими показниками, була отримана математична модель інтегральної оцінки безпеки руху поїздів, за допомогою якої виконано порівняльну оцінку безпеки руху в АТ «Укрзалізниця». Як результат, слід відзначити, що динаміка стану безпеки руху у 2015–2018 рр. має іншу картину порівняно зі звичайною кількістю транспортних подій в АТ «Укрзалізниця». Удосконалена методика оцінки стану безпеки руху поїздів на залізниці дозволяє виконати адекватні розрахунки та встановити реальний стан безпеки руху під час проведення технічного аудиту. Наукова новизна. Удосконалено методику оцінки стану безпеки руху поїздів на залізниці, яка може бути застосована під час проведення технічного аудиту. Практична значимість. Зазначена методика дозволяє виконувати оцінювання загального рівня безпеки руху поїздів та встановлювати в процесі технічного аудиту реальні загрози й ризики, які в подальшому можуть бути усунуті шляхом розробки відповідних заходів і дій.
RU: Цель. С учётом того, что существующая в Украине методика оценки уровня безопасности движения поездов не обеспечивает получения реальной и адекватной картины, а зарубежный опыт не открывает возможностей аналогичного решения проблем на украинских железных дорогах, целью работы является усовершенствование методики оценки состояния безопасности движения поездов на железной дороге Методика. Для усовершенствования методики оценки состояния безопасности движения поездов на железной дороге при проведении технического аудита предложено использовать четыре показателя: количество транспортных происшествий, на которые начислены убытки; количество несчастных случаев; количество транспортных происшествий, которые произошли в течение года, но их последствия не связаны с финансовыми убытками; количество нарушений, выявленных ревизорами по безопасности движения. Результаты. Выполнено усовершенствование методики оценки состояния безопасности движения поездов на железной дороге. При этом для расчета уровня безопасности движения поездов введены четыре показателя с их последующим ранжированием. На основе статистических данных по принятым показателям была получена математическая модель интегральной оценки безопасности движения поездов, с помощью которой выполнена сравнительная оценка безопасности движения в АО «Укрзализныця». В результате следует отметить, что динамика состояния безопасности движения в 2015–2018 гг. имеет другую картину по сравнению с обычным количеством транспортных происшествий в АО «Укрзализныця». Усовершенствованная методика оценки состояния безопасности движения поездов на железной дороге позволяет выполнить адекватные расчеты и установить реальное состояние безопасности движения при проведении технического аудита. Научная новизна. Указанная методика оценки состояния безопасности движения поездов на железной дороге, которая может быть применена при проведении технического аудита. Практическая значимость. Усовершенствованная методика позволяет выполнять оценку общего уровня безопасности движения поездов и устанавливать в процессе технического аудита реальные угрозы и риски, которые в дальнейшем могут быть устранены путем разработки соответствующих мер и действий.
EN: Purpose. Despite the fact that the current methodology in Ukraine for assessing the train traffic safety at the railway does not provide a real and adequate picture, and foreign experience does not open up the possibility of a similar solution to the problems at Ukrainian railways, the goal has been set to improve the methodology for assessing the train traffic safety at the railway. Methodology.To improve the methodology for assessing the train traffic safety at the railway during a technical audit, the use of four indicators is proposed: the number of accidents for which losses are accrued; number of casualties; the number of traffic accidents that occurred during the year, but their consequences are not related to financial losses; number of violations identified by traffic safety auditors. Findings.The author has improved the methodology for assessing the train traffic safety at the railway. At the same time, four indicators were introduced in the methodology to calculate the train traffic safety at the railway. The ranking of these indicators was also performed. Using statistical data on the adopted indicators, a mathematical model was obtained for the integral assessment of train safety, on the basis of which a comparative assessment of traffic safety was performed at Ukrzaliznytsia JSC. As a result, it should be noted that the dynamics of the state of traffic safety in 2015-2018 has a different picture compared to the usual number of traffic accidents in Ukrzaliznytsia JSC. An improved methodology for assessing the state of train traffic safety at the railway allows us to perform adequate calculations and establish the real state of traffic safety during a technical audit. Originality. The author has improved the methodology for assessing the train traffic safety at the railway, which can be applied during the technical audit. Practical value. The improved methodology makes it possible to assess the general level of train traffic safety and establish real threats and risks in the process of technical audit, which, in the future, can be eliminated when developing appropriate measures and actions.
Description: М. Булах: ORCID 0000-0003-4264-2303
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12141
http://stp.diit.edu.ua/article/view/208266
http://stp.diit.edu.ua/article/view/208266/209381
ISSN: 2307–3489 (Print)
2307–6666 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/stp2020/208266
Appears in Collections:Статті КУЕР
№ 3 (87)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bulakh.pdf1,36 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.