Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12082
Title: Підвищення ефективності контролю рухомих одиниць у системах безпеки на залізничних переїздах (дисертація)
Other Titles: Повышение эффективности контроля подвижных единиц в систе- мах безопасности на железнодорожных переездах (диссертация)
Improving the Efficiency of Control Parameters of Moving Objects in the Systems of Safety at Level Crossings (dissertation)
Authors: Возняк, Олег Михайлович
Keywords: залізничний переїзд
безпека
контроль
транспортний засіб
імітаційне моделювання
железнодорожный переезд
безопасность
транспортное средство
имитационное моделирование
level crossing
traffic safety
control
vehicle
simulation
КТТ (ЛФ)
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Возняк О. М. Підвищення ефективності контролю рухомих одиниць у системах безпеки на залізничних переїздах : дис. ... канд. техн. наук : 05.22.20. Дніпро, 2017. 179 с. Наведено фрагмент тексту.
Abstract: UK: У даній роботі вирішено актуальне науково-прикладне завдання підвищення ефективності контролю параметрів руху залізничних та автодорожніх транспортних засобів у межах дії систем забезпечення безпеки руху на залізничних переїздах. З цією метою удосконалено метод та алгоритм роботи системи безпеки руху на залізничних переїздах, що відрізняється від існуючих наявністю одночасного контролю параметрів руху поїзда ділянкою наближення до переїзду та автотранспорту у межах залізничного переїзду з аналізом ситуації і прийняттям рішення. Удосконалено математичну модель, яка описує залежність електричних параметрів рейкового кола від режиму його роботи, що відрізняється від існуючої використанням значення опору ізоляції баласту, який визначається з параметрів нормального режиму роботи. Удосконалено метод визначення відстані від переїзду до поїзда на ділянці наближення та параметрів його руху, який відрізняється від існуючого періодичним контролем опору ізоляції баласту, що дозволяє підвищити точність методу. Удосконалено математичну модель первинного індуктивного перетворювача системи контролю за рухом автодорожнього транспорту на переїзді, яка відрізняється від існуючих врахуванням впливу на індуктивність та ємність перетворювача поверхневого шару землі та дорожнього покриття на переїзді. Вперше визначено раціональні параметри первинного індуктивного перетворювача системи контролю за рухом автодорожнього транспорту на переїзді, що дозволяє підвищити його чутливість для всіх стандартних типів автодорожніх транспортних засобів, які рухаються автошляхами України.
RU: В данной работе объектом исследований являются процессы у системах обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах, предметом исследований – методы и средства контроля за подвижными железнодорожными и автодорожными транспортными средствами на железнодорожных переездах. В ней, с использованием общих (анализ, сравнение и синтез) и специальных (метод наименьших квадратов, теория электрических цепей, теория функций комплексной переменной, теория четырёхполюсников, теория матриц, имитационное моделирование, моделирование и экспериментальные исследования на лабораторных макетах и реальных объектах) методов и средств исследований, решена актуальная научно-прикладная задача повышения эффективности контроля параметров движения железнодорожных и автодорожных транспортных средств в пределах действия систем обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах. С этой целью в работе впервые определены рациональные параметры первичного индуктивного преобразователя системы контроля над движением автодорожного транспорта на переезде, что позволяет повысить его чувствительность для всех стандартных типов автодорожных транспортных средств, которые двигаются автодорогами Украины. Усовершенствован метод определения времени задержки на срабатывание систем переездной автоматики отличающийся от существующего учетом скоростных параметров ускоренных железнодорожных транспортных средств, которые внедрены на железных дорогах на протяжении последних лет. Усовершенствована математическая модель электрических параметров рельсовой цепи в зависимости от режима ее работы отличающуюся от существующей учетом значения сопротивления изоляции балласта, который определяется из параметров нормального режима работы. Усовершенствован метод определения расстояния от переезда до поезда на участке приближения и параметров его движения, который отличается от существующего периодическим контролем сопротивления изоляции балласта, что дает возможность повысить точность метода. Усовершенствована математическая модель первичного индуктивного преобразователя системы контроля за движением автодорожного транспорта на переезде, которая отличается от существующих учетом влияния на индуктивность и емкость преобразователя поверхностного шара земли и дорожного покрытия на переезде. Усовершенствован метод и алгоритм работы системы, которая обеспечивает безопасность движения на железнодорожных переездах, который отличается от существующих наличием одновременного контроля параметров движения поезда участком приближения к переезду и автотранспорта в пределах железнодорожного переезда с анализом ситуации и принятием решения.
EN: In the work the actual scientific and applied problem of increasing the efficiency of monitoring of railway and road vehicles moving parameters within the borders of traffic safety systems at railway crossings have been solved. For this purpose the method and algorithm of the traffic safety system for railway crossings have been improved, which differ from existing ones by simultaneous monitoring of the train moving parameters on the approach to crossing site and motor transport in the railway crossing borders with situation analysis and decision making. The mathematical model describing the dependence of the rail circuits' electrical parameters dependence on theirs operation modes, which differ from the existing ones by using of the ballast isolation resistance, which is determined from the rail circuits parameters of the normal operating mode, has been improved. The method for determining the distance from railway crossing to train on the approaching to crossing segment and train moving parameters have been improved, which differs from existing one by periodic monitoring of the ballast isolation resistance and this allows of its accuracy increasing. The mathematical model of the primary inductive converter of the road traffic monitoring at the level crossing has been improved, which differs from the existing ones by taking into account of the influence of the earth surface layer and roadway covering at the crossing on converter inductance and capacity. For the first time, the rational parameters of the primary inductive converter of the road traffic control system at the crossing, have been determined, which makes it possible to increase convertor sensitivity for all standard types of road vehicles that moving along the Ukrainian roads.
Description: О. Возняк: ORCID 0000-0002-7163-9026
Захист – 25 травня 2017 р., Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/12082
Appears in Collections:Дисертації
Інші праці КТТ (ЛФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Voznyak.pdfFragment dissertation266,02 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.