Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11856
Title: Психологічний мікроклімат радянського підпілля Києва (1941-1943рр.)
Authors: Слободянюк, Микола Анатолійович
Keywords: Київ
підпілля
особисті взаємини
окупація
психологія
Kiev
underground
personal relationships
occupation
psychology
КУГПІС
Issue Date: 2018
Publisher: Кам’я нець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, м. Кам’я нець-Подільський
Citation: Слободянюк М. А. Психологічний мікроклімат радянського підпілля Києва (1941-1943рр.). Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : наук. зб. Кам’я нець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. Серія історична. Кам’янець-Подільський, 2018. Вип. ХІV. С. 264–270.
Abstract: UK: У статті здійснено спробу відтворити психологічний мікроклімат та особисті взаємини у середовищі радянських підпільників Києва у 1941-1943 рр. Підкреслено, що це дослідження дасть змогу краще розуміти ментальні особливості і мотивація, соціальні практики, повсякденність, моделі поведінки і стратегії виживання у підпільних організаціях і групах не тільки Києва, а й інших місцевостей України. Наголошено, що у питанні вивчення історії Другої світової війни в цілому та історії антинацистського руху Опору зокрема все більш актуальними і перспективними з наукової точки зору стають дослідження різноманітних аспектів, пов’язаних з історичною антропологією та історичною психологією. Розробка цього напряму започаткована істориками СРСР, однак заідеологізованість радянської науки обмежувала коло досліджуваних питань та впливала на об’єктивність їх висвітлення. Сучасні українські науковці суттєво розширили межі історико-антропологічних та історико-психологічних пошуків. Разом з тим, значне коло питань все ще залишається недостатньо опрацьованим. На основі широкого кола документів встановлено, що помилки у кадровій політиці, німецькі репресії, масові провали підпільних організацій, загальна атмосфера розгубленості і страху на тлі поразок Червоної армії призвели до проявів пасивності і прямої непокори, малодушності, зради, а також до напруженої, стресової психологічної атмосфери серед підпільників. Керівники підпільних організацій постійно стикалися з порушенням правил конспірації, несумлінним виконанням завдань, суперництвом і самовольством з боку підлеглих, особистими конфліктами членів організацій, плітками, змовами, пияцтвом, розпустою, злодійством і привласненням матеріальних цінностей. Часто саме особиста неприязнь і негативні моральні якості членів підпілля призводили до провалів. Разом з тим, одна і та ж людина в особистих відносинах могла показувати себе не з кращого боку, але в боротьбі з окупантами часто виявляла позитивні якості характеру. Незважаючи на численні приклади негативної поведінки підпільників, стали відомими чимало випадків їх стійкої і героїчної поведінки, любові до своєї Батьківщини.
EN: The article attempts to recreate the psychological microclimate and personal relations among the Soviet underground in Kiev in 1941-1943. It is emphasized that this research will allow better understanding of mental features and motivation, social practices, daily life, behavior patterns and survival strategies in underground organizations and groups not only in Kiev, but also in other cities of Ukraine. It is noted that in the study of the history of the Second World War in general and the history of the anti-Nazi resistance movement in particular, research on various aspects related to historical anthropology and historical psychology is becoming increasingly relevant and promising from a scientifi c point of view. The development of this direction was based on the historians of the USSR, but the ideology of Soviet science limited the range of issues studied and infl uenced the objectivity of their coverage. Modern Ukrainian scientists have signifi cantly expanded the boundaries of historical and anthropological and historical and psychological research. At the same time, a signifi cant range of issues still remains underdeveloped. Based on a wide range of documents, it was found that mistakes in the personnel policy, German repression, mass failures of underground organizations, a general atmosphere of confusion and fear against the backdrop of the defeats of the Red Army led to passivity and direct disobedience, cowardice, betrayal, as well as to stressful, stressful psychological Atmosphere among the underground. Heads of underground organizations constantly faced with violation of rules of conspiracy, unscrupulous performance of tasks, rivalry and self-will on the part of subordinates, personal conflicts of members of organizations, gossips, conspiracies, drunkenness, depravity, theft and appropriation of material values. Often it was the personal dislike and negative moral qualities of members of the underground that led to failure. At the same time, one and the same person in personal relationships could not show himself on the best side, but in the struggle against the occupiers often showed positive qualities of character. Despite numerous examples of the negative behavior of the underground, many cases of their persistent and heroic behavior, love for their homeland became known.
Description: М. Слободянюк: ORCID: 0000-0003-2218-0818
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11856
Appears in Collections:Статті КУГПІС

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Slobodyanyuk 18.pdf248,37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.