Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11824
Title: HUTTE : Справочник для инженеров. техников и студентов. Т.5 дополнительный
Other Titles: HUTTE: Довідник для інженерів. техніків і студентів. Т.5 додатковий
Keywords: общетехнический справочник
стандарты
стандартизация
загальнотехнічний довідник
стандарти
стандартизація
Issue Date: 1939
Publisher: Машгиз, Москва, Ленинград
Citation: HUTTE : Справочник для инженеров. техников и студентов. Т.5 дополнительный / Под ред. проф. М. А. Саверина. – 15-е изд., испр. и доп. – М. ; Л. : Машгиз, 1939. – 600 с. : ил., табл.
Abstract: RU: Пятым дополнительным томом, составляющим продолжение четвертого тома справочника HÜTTE, завершается русское издание, являющееся в первых трех томах переводом с переработкой и дополнениями известного немецкого общетехнического справочника, выдержавшего свыше 25 изданий. Пятый том, так же как и четвертый, является сборником советских стандартов. Выпуском четвертого и пятого дополнительного томов редакция отвечает на те многочисленные запросы, которые она имеет от широких кругов советских техников, настаивающих на иллюстрации справочника советскими материалами по стандартизации. Приведенные в сборнике материалы отражают состояние каждой группы стандартов примерно на 1-е января 1939 г. – более поздних изменений решено было не вводить, чтобы не создавать дальнейших задержек и без того задержавшегося выпуска. По ряду стандартов даны примечания, касающиеся их пересмотра или дополнительно появившихся изданий, являющихся их развитием. Большинство групп стандартов было признано целесообразным дополнить небольшими вводными статьями, характеризующими роль отдельных стандартов, их развитие и намечающиеся перспективы развития стандартизации в каждой области.
UK: П'ятим додатковим томом, який є продовженням четвертого тому довідника HÜTTE, завершується російське видання, що є в перших трьох томах перекладом з переробкою і доповненнями відомого німецького загальнотехнічного довідника, який витримав понад 25 видань. П'ятий том, так само як і четвертий, є збіркою радянських стандартів. Випуском четвертого і п'ятого додаткового томів редакція відповідає на ті численні запити, які вона має від широких кіл радянських техніків, які наполягали на ілюстрації довідника радянськими матеріалами по стандартизації. Пріведені в збірнику матеріали відображають стан кожної групи стандартів приблизно на 1-е січня 1939 року – більш пізніх змін вирішено було не вводити, щоб не створювати подальших затримок і без того затриманого випуску. По ряду стандартів дані примітки, що стосуються їх перегляду або додаткових виданнь, які з’явилися і є їхнім розвитком. Більшість груп стандартів було визнано за доцільним забезпечити невеликими вступними статтями, що характеризують роль окремих стандартів, їх розвиток і намічені перспективи розвитку стандартизації в кожній області.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11824
http://ecat.diit.edu.ua/zu/2019_3.pdf
Appears in Collections:Наукова та технічна література (РЦВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hutte 5.pdf22,16 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.