Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11745
Title: Інтегральна оцінка стану безпеки руху поїздів на залізниці під час технічного аудиту
Other Titles: Интегральная оценка состояния безопасности движения поездов на железной дороге при техническом аудите
Integral Assessment of the State of Railway Train Safety During Technical Audit
Authors: Окороков, Андрiй Михайлович
Булах, Марина Олексіївна
Keywords: безпека руху поїздів
технічний аудит
інтегральна оцінка
ризики
транспортні події
залізничний транспорт
безопасность движения поездов
технический аудит
интегральная оценка
риски
транспортные происшествия
железнодорожный транспорт
train safety
technical audit
integrated assessment
risks
traffic accidents
railway transport
КУЕР
Issue Date: 2019
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Окороков А. М., Булах М. О. Інтегральна оцінка стану безпеки руху поїздів на залізниці під час технічного аудиту. Наука та прогрес транспорту. 2019. № 5 (83). С. 99–107. DOI: 10.15802/stp2019/184389.
Abstract: UK: Мета. Дослідження спрямовано на розробку інтегральної оцінки стану безпеки руху поїздів на залізниці під час проведення технічного аудиту. Методика. Для розробки інтегральної оцінки стану безпеки руху поїздів на залізниці під час проведення технічного аудиту запропоновано використовувати вагові коефіцієнти, які пропорційні впливу негативних наслідків катастроф, аварій, інцидентів, що характеризують стан порушення безпеки руху. Також запропоновано орієнтування на основні показники безпеки руху поїздів АТ «Українська залізниця», до яких віднесено: матеріальний збиток, кількість порушень безпеки руху та відмов технічних засобів. Результати. Автори розробили інтегральну оцінку стану безпеки руху поїздів в умовах АТ «Українська залізниця», яка являє собою комплексну величину, призначену для оцінювання загального рівня безпеки руху під час проведення технічного аудиту. Також сформували моделі для інтегральної оцінки безпеки руху поїздів в АТ «Українська залізниця» з ваговими коефіцієнтами, що дозволяють більш адекватно відображати стан безпеки. Ці моделі можна використати під час проведення технічного аудиту всієї залізниці чи її окремого підприємства для з’ясування реальних загроз і ризиків, які вже виникли і на які необхідно звернути увагу для гарантування вищого рівня безпеки руху поїздів. Наукова новизна. Автори вперше запропонували під час проведення технічного аудиту використовувати розроблені моделі для інтегральної оцінки безпеки руху поїздів АТ «Українська залізниця» з ваговими коефіцієнтами, які дозволяють виконувати оцінювання загального рівня безпеки руху та встановлювати у процесі аудиту реальні загрози й ризики. Практична значимість. На основі отриманих моделей для інтегральної оцінки безпеки руху поїздів можна провести технічний аудит усієї залізниці чи її окремого підрозділу із запропонуванням реалізації відповідних заходів впливу на наявні джерела небезпеки з метою зниження ризиків й підвищення локального чи загального рівня безпеки руху поїздів.
RU: Цель. Исследование направлено на разработку интегральной оценки состояния безопасности движения поездов на железной дороге при проведении технического аудита. Методика. Для разработки интегральной оценки состояния безопасности движения поездов на железной дороге при проведении технического аудита предложено использовать весовые коэффициенты, пропорциональные влиянию негативных последствий катастроф, аварий, инцидентов, которые характеризуют состояние нарушения безопасности движения. Также предложено ориентирование на основные показатели безопасности движения поездов АО «Украинская железная дорога», к которым отнесены: материальный ущерб, количество нарушений безопасности движения и отказов технических средств. Результаты. Авторы разработали интегральную оценку состояния безопасности движения поездов в условиях АО «Украинская железная дорога», которая представляет собой комплексную величину, предназначенную для оценки общего уровня безопасности движения во время проведения технического аудита. Также сформировали модели для интегральной оценки безопасности движения поездов АО «Украинская железная дорога» с весовыми коэффициентами, позволяющие более адекватно отражать состояние безопасности. Эти модели можно использовать при проведении технического аудита всей железной дороги или её отдельного предприятия для выяснения реальных угроз и рисков, которые уже возникли и на которые необходимо обратить внимание для обеспечения более высокого уровня безопасности движения поездов. Научная новизна. Авторы впервые предложили при проведении технического аудита использовать разработанные модели для интегральной оценки безопасности движения поездов АО «Украинская железная дорога» с весовыми коэффициентами, которые позволяют выполнять оценку общего уровня безопасности движения и устанавливать в процессе аудита реальные угрозы и риски. Практическая значимость. На основе полученных моделей для интегральной оценки безопасности движения поездов можно провести технический аудит всей железной дороги или ее отдельного подразделения с предложением реализации соответствующих мер воздействия на существующие источники опасности с целью снижения рисков и повышения локального или общего уровня безопасности движения поездов.
EN: Purpose. The research aims at developing an integrated assessment of the state of train safety at the railway dur-ing technical audit. Methodology. To develop an integrated assessment of the safety condition of train traffic at the railway during technical audit, it was proposed to use weight coefficients proportional to the impact of the negative consequences of catastrophes, accidents, incidents that characterize the state of train traffic safety violations at the railways. It was also suggested an orientation to the main indicators of train traffic safety in Ukrzaliznytsia JSC, which include: material damage, the number of traffic safety violations and technical equipment failures. Findings. The authors have developed an integrated assessment of the train safety state in the conditions of Ukrzaliznytsia JSC, which is a complex value designed to assess the overall level of traffic safety during technical audit. The authors also obtained models for the integrated assessment of train safety in Ukrzaliznytsia JSC with weight coefficients that allow more adequately reflecting the state of safety. These models can be used during technical audit of the entire railway, its individual enterprise or organization to find out the real threats and risks that have already arisen, and which need to be paid more attention to ensure a higher level of train safety. Originality. The authors firstly proposed, when conducting a technical audit, to use the developed models for an integrated assess-ment of train safety in Ukrzaliznytsia JSC with weight coefficients that allow us to assess the overall level of traffic safety and establish real threats and risks. Practical value. Based on the obtained models, for an integral assessment of train safety, technical audit of the entire railway or its separate unit can be performed with the proposal to imple-ment appropriate measures to influence existing sources of danger in order to reduce risks and increase the local or general level of train traffic safety.
Description: А. Окороков: ORCID 0000-0002-3111-5519; М. Булах: ORCID 0000-0003-4264-2303
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11745
http://stp.diit.edu.ua/article/view/184389/188380
http://stp.diit.edu.ua/article/view/184389
Other Identifiers: doi: https://doi.org/10.15802/stp2019/184389
Appears in Collections:Статті КУЕР
№ 5 (83)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Okorokov.pdf1,11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.