Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11732
Title: Is our Collection Enough or Underutilized? A Citation Analysis of Master’s theses in the Field of Education
Other Titles: Достатньо чи недостатньо використана наша колекція? Aналіз цитувань в магістерських роботах у галузі освіти
Authors: Yap, Joseph Marmol
Kozhayeva, A.
Keywords: citation analysis
master’s theses
e-resources
e-journal usage
collection assessment
аналіз цитування
магістерські роботи
електронні ресурси
використання електронних журналів
оцінка колекції
Issue Date: 2019
Publisher: Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Citation: Yap, J. M, Kozhayeva, A. Is our Collection Enough or Underutilized? A Citation Analysis of Master’s theses in the Field of Education. University Library at a New Stage of Social Communications Development. Conference Proceedings. 2019. No 4. P. 122–129. DOI: https://doi.org/10.15802/unilib/2019_186961.
Abstract: EN: Objective. The quality of library collection depends on how the librarians select materials for purchasing based on existing collection development policy. In the absence of approved policy, working guidelines take effect so there would be a selection guidelines criteria. The use of available selection tools, online book reviews, faculty recommendations, and standard lists will help the collection building. This paper aims to provide an overview of the type of materials Kazakh students utilize to complete their master’s thesis. Specifically, it will have the following objectives: 1) to categorize the types of sources graduate students use in their thesis; 2) to compare the actual count of e-journal titles available in our collection versus the number of e-journal titles used in the reference list; 3) to identify the common journal titles used by the students and its overall journal ranking credibility based on prestige; 4) To further develop the e-resources collection based on the citation analysis. Methods. In 2019, 20 e-theses were uploaded in the repository coming from one school (may also be called college or faculty). It was decided to select from one school only to determine the relevance of the collection coming from one discipline. A sample of 10 theses (50%) was analyzed in this study. Citation analysis was used to measure which materials are currently available in the library. It will also give an impression of whether the material is being used or not. Collection of data was done in an organized manner. A table was created to list the number of referenced items found per thesis. The researchers identified the number of print books, e-journals, conference proceedings, theses and other types of materials. To determine the specific journal titles, they were carefully extracted. Duplicate titles were combined and were counted as one unique entry. Using the SJR online, the researchers identified the quartiles of each title and determined the impact of the journals based on the ranking. Journal titles were searched and availability was verified using the online journal finder A-Z journal title list provided by the EBSCOHost. Non-quartile journal titles were also verified using Scopus. Results. An average of 59 references was listed by a graduate student in his/her master’s thesis. Each student may have used 17.6 print books to cite in their thesis and 32.4 journal articles in which some of them may have referenced a suspected predatory journal. There are 199 unique journal titles cited in 10 master’s theses. 19.6% of which is unavailable in the subscription but needs to be verified if they are indexed in leading citation databases. At least 50% of the theses had more journal titles categorized as Q1 journals. Another 50% the theses included more Q2 journals than Q1. One thesis cited more journal publications with no quartile but was able to reference 68% of journal titles coming from Q1-Q4 journals. In terms of journal availability, the library holds 80% of the journal titles cited in the reference list that are available whether by subscription or Open Access. Conclusions. It is apparent that master’s students from the graduate school of education will likely cite more journal articles than books. At least 50% of the students get their references from Q1-ranked journals based from the SJR ranking. The library has a promising and huge collection of e-journal titles as it has almost 80% of the titles available in the library subscription. The sample revealed that the library is capable of providing a good quality of journal collection that can be used by the students and faculty members as well. We can proudly say that our collection is above the average. We need to still dig deeper how much of our collection is used extensively by the other members of the academic community.
UK: Мета. Якість бібліотечного зібрання залежить від того, як бібліотекарі вибирають матеріали для придбання на основі існуючої політики розвитку колекцій. За відсутності затвердженої політики діючі керівні принципи набувають чинності, якщо будуть критерії відбору. Використання доступних інструментів відбору, огляди книг в Інтернеті, рекомендації викладачів та стандартні списки допоможуть створити колекцію. Ця стаття спрямована на огляд типу матеріалів, які казахські студенти використовують для виконання магістерської роботи. Зокрема, він матиме такі завдання: 1) класифікувати види джерел, які студенти використовують у своїй дипломній роботі; 2) порівняти фактичну кількість найменувань е- журналів, наявних у нашій колекції, з кількістю е-журналів, використаних у списку посилань; 3) визначити загальні назви журналів, якими користуються студенти, та загальну репутацію журналу на основі престижу; 4) розвивати й надалі колекції е-ресурсів на основі аналізу цитування. Методика. У 2019 р. в сховище було завантажено 20 електронних робіт із однієї школи (також званої коледжем або факультетом). Було вирішено вибрати одну школу тільки для того, щоб визначити актуальність колекції з однієї дисципліни. В цьому дослідженні була проаналізована вибірка з 10 тез (50%). Аналіз цитування використовувався для визначення того, які матеріали в даний час доступні в бібліотеці. Це також створить уявлення про те, чи використовується матеріал чи ні. Збір даних було проведено організовано. Була створена таблиця для перерахування кількості посилань на документи, знайдені в тезах. Дослідники визначили кількість друкованих книг, електронних журналів, матеріалів конференцій, тез та інших матеріалів. Щоб визначити конкретні назви журналу, вони були ретельно вивчені. Дублюючі назви були об'єднані та вважалися одним унікальним записом. Використовуючи SJR онлайн, дослідники визначили квартилі кожної з назв і вплив журналів на основі рейтингу. Назви журналів та їх доступність були підтверджені з використанням списку назв журналів A-Z онлайн-пошуку, наданого EBSCOHost. Неквартильні назви журналів також були перевірені за допомогою Scopus. Результати. У середньому 59 посилань було зазначено студентом у своїй магістерській роботі. Кожен студент, можливо, використав 17,6 друкованих книг, щоб цитувати в своїй дипломній роботі, та 32,4 статті у журналах, причому, можливим є деякі посилання на підозрілий хижацький журнал. Є 199 унікальних заголовків журналів, цитованих у 10 роботах. 19,6% із них недоступні в підписці, але їх потрібно перевірити, якщо вони індексовані у провідних базах цитування. Щонайменше 50% тез мали більше назв журналів, віднесених до журналів Q1. Ще 50% тез містили більше журналів Q2, ніж Q1. В одній тезі було вказано більше публікацій із журналів, що не входять до жодного із квартилів, але з них, можливо, посилатися на 68% назв журналів із видань Q1-Q4. Щодо доступності журналу, то бібліотека містить 80% назв журналів, що цитуються у списку використаної літератури та доступні за підпискою чи у відкритому доступі. Висновки. Вочевидь, що студенти-магістри вищої школи, скоріш за все, цитуватимуть більше журнальних статей, ніж книг. Щонайменше 50% студентів отримують свої посилання з журналів Q1, що базуються на рейтингу SJR. Бібліотека володіє багатообіцяючою й величезною колекцією назв електронних журналів, оскільки вона має майже 80% назв, наявних у передплаті для бібліотеки. Вибірка показала, що бібліотека здатна забезпечити високу якість колекції журналів, якими можуть користуватися студенти та викладачі. Ми можемо з гордістю сказати, що наша колекція вище середнього. Нам потрібно ще ясніше зрозуміти, яка частина нашої колекції широко використовується іншими членами академічної спільноти.
Description: J. Yap: ORCID 0000-0002-7852-1047
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11732
http://unilibnsd.diit.edu.ua/article/view/186961
http://unilibnsd.diit.edu.ua/article/view/186961/188469
http://unilibnsd.diit.edu.ua/article/view/186961/190273
Other Identifiers: DOI: https://doi.org/10.15802/unilib/2019_186961
Appears in Collections:IV Міжнародна науково-практична конференція «University Library at a New Stage of Social Communications Development»
Тема 2019 «University Library in the Development of Digital Infrastructure of Science and Education»

No 4 (UniLibNSD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Yap.pdfArticle241,15 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.