Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11724
Title: Networking Information Technologies as a Method Innovative Changes in Academic Libraries
Other Titles: Мережеві інформаційні технології як засіб інноваційних змін в академічних бібліотеках
Authors: Hovorukha, Volodymyr B.
Semenova, Larysa A.
Semenova, Liudmyla A.
Keywords: academic libraries
networking information technologies
innovative development
digital media
remote user
академічні бібліотеки
мережеві інформаційні технології
інноваційний розвиток
цифрові носії інформації
віддалені користувачі
НТБ
Issue Date: 2019
Publisher: Dnipro National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan
Citation: Hovorukha V. B., Semenova Larysa A., Semenova Liudmyla A. Networking Information Technologies as a Method Innovative Changes in Academic Libraries. University Library at a New Stage of Social Communications Development. Conference Proceedings. 2019. No 4. P. 110–116. DOI: https://doi.org/10.15802/unilib/2019_187420.
Abstract: EN: Objective. The article examined at current global trends to require significant changes of the educational and library infrastructure. The analysis of these tendencies and of the current state of development of the educational and library sphere gave an opportunity to understand to the implementation of network technologies can affect to the activities of academic institutions. Methods. At the present stage, the popularity of distance technologies is increasing because they are best able to meet the new needs of modern users of library networks. The authors identified the factors of popularity and scope of networking technologies and investigated their influence on various aspects of the practical activity of university libraries. Results. Practical experience of the Scientific and Technical Library of DNURN named after academician V. Lazaryan demonstrates to the use of the modern networking technologies, which changed, improved and expanded the scope of services of the library institution. Conclusions. The research allows conclude to mastering library specialists of new knowledge and working skills to mobile information technologies. The introduction these technologies to practical activity promotes further development of the academic library and helps to improve forms of service for remote users to digital content.
UK: Мета. У статті передбачено розглянути сучасні світові тенденції, які вимагають від освітньої та бібліотечної інфраструктури суттєвих змін. Розгляд та аналіз цих тенденцій, а також сучасного стану розвитку освітньої та бібліотечної сфери дасть змогу зрозуміти, як упровадження мультимедійних технологій і розширення сфери дистанційних послуг впливає на діяльність академічних закладів. Методика. На сучасному етапі різко зростає популярність дистанційних технологій, бо вони якнайкраще здатні задовольнити нові потреби сучасних користувачів бібліотечних мереж. Автори виявили чинники популярності та сфери застосування цих технологій. а також дослідили, як упровадження інноваційних технологій впливає на різні аспекти діяльності університетських бібліотек. Результати. Висвітлення практичного досвіду роботи Науково-технічної бібліотеки Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна демонструє. яким чином застосування новітніх технологій змінило, удосконалило та розширило сферу послуг бібліотечного закладу. Висновки. Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що засвоєння бібліотекарями нових знань та навичок роботи з дистанційними інформаційними технологіями, а також упровадження їх у практичну діяльність сприяє подальшому розвитку академічної бібліотеки, допомагає поліпшити форми обслуговування віддалених користувачів цифровим контентом.
Description: V. Hovorukha: ORCID 0000-0002-0936-9272
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11724
http://unilibnsd.diit.edu.ua/article/view/187420
http://unilibnsd.diit.edu.ua/article/view/187420/187527
http://unilibnsd.diit.edu.ua/article/view/187420/190176
Other Identifiers: DOI: https://doi.org/10.15802/unilib/2019_187420
Appears in Collections:Статті НТБ
IV Міжнародна науково-практична конференція «University Library at a New Stage of Social Communications Development»
Тема 2019 «University Library in the Development of Digital Infrastructure of Science and Education»

No 4 (UniLibNSD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hovorukha.pdfArticle289,59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.