Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11604
Title: Методи двостороннього формування багатогрупних составів
Other Titles: Методы двустороннего формирования многогруппных составов
Methods of Double Direction Formation of Multi-Group Trains
Authors: Сковрон, Ігор Ярославович
Демченко, Євген Борисович
Дорош, Андрій Сергійович
Малашкін, Вячеслав Віталійович
Keywords: місцеві вагони
методи формування багатогрупних составів
двосторонній сортувальний пристрій
гірка малої потужності
функціональне моделювання
местные вагоны
методы формирования многогруппных составов
двустороннее сортировочное устройство
горка малой мощности
функциональное моделирование
local cars
methods of multi-group trains forming
double-sided sorting device
low power hump
functional modeling
КТВ
Issue Date: 2019
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Методи двостороннього формування багатогрупних составів / І. Я. Сковрон, Є. Б. Демченко, А. С. Дорош, В. В. Малашкін // Транспортні системи і технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпров. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2019. – Вип. 18. – С. 103–109. – DOI: 10.15802/tstt2019/182615.
Abstract: UK: Метою роботи є прискорення формування багатогрупних составів як на гіркових так і на безгіркових двосторонніх сортувальних пристроях за рахунок адаптації відомих методів формування багатогрупних составів для використання на двосторонньому сортувальному пристрої. Для адаптації були обрані найбільш відомі та найбільш ефективні методи формування багатогрупних составів, серед яких методи комбінаторний, розподільчий, рівномірного наростання, а також основний та подвійний ступеневий методи. Методика. Для дослідження процесу формування багатогрупних составів застосовуються методи комбінаторики, математичної статистики та функціонального моделювання. Формалізація класичних односторонніх методів формування була взята із існуючих наукових публікацій. Адаптація вказаних методів передбачається для можливості ефективної роботи з формування багатогрупних составів на двосторонніх сортувальних пристроях. Результати. В роботі були виконано формалізацію методів формування багатогрупних составів. На базі отриманих залежностей побудовано функціональну модель даного процесу, яка адекватно імітує всі стадії роботи з вказаними составами. В результаті виконаних досліджень за допомогою функціональної моделі було отримано результати ефективності використання запропонованої методики при формуванні багатогрупних составів на різних сортувальних пристроях для составів, що формуються з різними характеристиками. Практична значимість. Розроблена методика формування багатогрупних составів дозволяє пришвидшити даний процес та скоротити тривалість перебування місцевого вагону на сортувальних станціях. Для цього розроблена методика повинна бути включеною у якості додаткового програмного блоку у системі підтримки прийняття рішень диспетчерським персоналом станції. При наявності доступу до інформації про вагони багатогрупного составу та спеціалізацію колій для багатогрупного підбирання вагонів система підтримки зможе зімітувати процес формування багатогрупних составів різними методами, та запропонувати як план маневрової роботи такий порядок формування деяким методом, який забезпечить мінімальну тривалість формування даного составу.
RU: Целью работы является ускорение формирования многогруппных составов, как на горочных, так и на безгорочных двусторонних сортировочных устройствах за счет адаптации известных методов формирования многогруппных составов для использования на двустороннем сортировочном устройстве. Для адаптации были выбраны наиболее известные и наиболее эффективные методы формирования многогруппных составов, среди которых методы комбинаторный, распределительный, равномерного нарастания, а также основной и двойной ступенчатый методы. Методика. Для исследования процесса формирования многогруппных составов применяются методы комбинаторики, математической статистики и функционального моделирования. Формализация классических односторонних методов формирования взята из существующих научных публикаций. Адаптация указанных методов предусматривается для возможности эффективной работы по формированию многогруппных составов на двусторонних сортировочных устройствах. Результаты. В работе была выполнена формализация методов формирования многогруппных составов. На базе полученных зависимостей построено функциональную модель данного процесса, адекватно имитирующую все стадии работы с указанными составами. В результате выполненных исследований с помощью функциональной модели была выполнена оценка эффективности использования предложенной методики при формировании многогруппных составов на различных сортировочных устройствах для формирующихся составов с различными характеристиками. Практическая значимость. Разработана методика формирования многогруппных составов позволяет ускорить данный процесс и сократить продолжительность простоя местного вагона на сортировочных станциях. Для этого разработанная методика должна быть включена в качестве дополнительного программного блока в системе поддержки принятия решений диспетчерским персоналом станции. При наличии доступа к информации о вагонах многогруппного состава и специализации путей для многогруппной подбора вагонов система поддержки сможет имитировать процесс формирования багатогрупних составов различными методами, и предложить в качестве плана маневровой работы порядок формирования некоторым методом, обеспечивающий минимальную продолжительность формирования данного состава.
EN: The purpose of the work is to accelerate the formation of multi-group trains, both on humps and on non-humpsdouble-sided sorting devices by adapting the known methods of multi-group trains forming for use on a doublesides sorting devices. Well known and most effective methods of the multi-group trains formation such as combinatorial, distribution, uniform growth methods, as well as the basic and double step methods were selected for the adaptation. Methodology. To study the process of multi-group trains forming, methods of combinatorics, mathematical statistics and functional modeling was used. The formalization of classical single-sides methods of train forming was based on existing research. Adaptation of these methods was performed to provide the effective multi-group trains forming on double-sided sorting devices. Results. The methods of multi-group trains forming were formalized in the article. Based on the obtained dependencies, a functional model of this process was built. The model adequately imitates all stages of the multi-group trains forming process. Using the functional model the effectiveness of proposed forming methodology of the multi-group trains with different characteristics on various sorting devices was evaluated. Practical significance. The developed methodology of the multi-group trains forming allows to speed up the sorting process and reduces the dwell time of local cars at marshalling yards. For this purpose the methodology should be included as an additional program unit into the decision support system for the stations dispatch staff. Based on the information about the cars of multi-group trains and specialization of the classification tracks the support system can imitate the formation process according to various methods and as a solution gives the shunting plan built on method which provides minimal duration of train forming.
Description: І. Сковрон: ORCID 0000-0003-0697-2698; Є. Демченко: ORCID 0000-0003-1411-6744; А. Дорош: ORCID 0000-0002-5393-0004; В. Малашкін: ORCID 0000-0002-5650-1571
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11604
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/182615/pdf_180
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/182615
ISSN: 2222-419Х (Print)
2313-8688 (Online)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/tstt2019/182615
Appears in Collections:Статті КТВ
Випуск 18 (ТСТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skowron.pdf242,46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.