Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11599
Title: Удосконалення системи розподіленого регулювання швидкості відчепів на сортувальних коліях
Other Titles: Усовершенствование системы распределенного регулирования скорости отцепов на сортировочных путях
Improvement of Quasi-Continuous Speed Control System of Cuts on the Sorting Tracks
Authors: Назаров, Олексій Анатолійович
Keywords: точковий вагонний регулятор швидкості
відчеп
ухил
сортувальна колія
заповнення колій вагонами
точечньй вагонньй регулятор скорости
отцеп
уклон
сортировочньй путь
заполнение путей вагонами
point wagon speed controller
cut
slope
sorting track
filling the tracks with wagons
КТВ
Issue Date: 2019
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Назаров, О. А. Удосконалення системи розподіленого регулювання швидкості відчепів на сортувальних коліях // Транспортні системи і технології перевезень : зб. наук. пр. Дніпров. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2019. – Вип. 18. – С. 69–74. – DOI: 10.15802/tstt2019/182613.
Abstract: UK: Метою роботи є запропонувати варіанти удосконалення системи розподіленого регулювання швидкості відчепів на сортувальних коліях та шляхом пошуку раціонального поєднання параметрів системи визначити потенційні можливості кожного варіанта удосконалення. Методика. Дослідження виконано на основі аналізу результатів імітаційного моделювання процесу заповнення вагонами сортувальних колій, що оснащені системою розподіленого регулювання швидкості відчепів. Задля досягнення найліпших показників якості заповнення вагонами сортувальної колії варіювалися параметри системи розподіленого регулювання швидкості відчепів. В підсумку отримані результати моделювання по варіантах було проаналізовано та порівняно між собою та з базовим варіантом. Результати. В роботі за базовий варіант прийнято систему розподіленого регулювання швидкості відчепів на сортувальних коліях, оснащену некерованими точковими вагонними уповільнювачами та запропоновано два принципово різні варіанти удосконалення системи з метою покращення показників якості заповнення сортувальних колій вагонами: 1) використовувати в системі в якості точкових регуляторів швидкості відчепів замість некерованих точкових вагонних уповільнювачів некеровані точкові вагонні прискорювачі-уповільнювачі; 2) запровадити в системі керування точковими вагонними уповільнювачами. Перший варіант удосконалення системи в порівнянні з базовим варіантом може забезпечити покращення ступеня заповнення сортувальних колій вагонами на 1,5 % на вдвічі меншому ухилі та вдвічі меншою кількістю точкових регуляторів швидкості вагонів. Другий варіант удосконалення системи в порівнянні з базовим забезпечує такі самі показники якості заповнення сортувальних колій вагонами на меншому ухилі сортувальної колії та меншою кількістю точкових регуляторів швидкості на 5-10 %. Практична значимість. Результати дослідження можуть бути використані в разівпровадження системи розподіленого регулювання швидкості відчепів на сортувальних коліях станцій.
RU: Целью работы есть предложить варианты усовершенствования системы распределенного регулирования скорости отцепов на сортировочных путях и путем поиска рационального сочетания параметров системы определить потенциальные возможности каждого варианта усовершенствования. Методика. Исследование выполнено на основе анализа результатов имитационного моделирования процесса заполнения вагонами сортировочных путей, которые оснащены системой распределенного регулирования скорости отцепов. Ради достижения наилучших показателей качества заполнения вагонами сортировочного пути варьировались параметры системы распределенного регулирования скорости отцепов. В итоге полученные результаты моделирования по вариантам были проанализированы и сравнены между собой и с базовым вариантом. Результаты. В работе за базовый вариант принято систему распределенного регулирования скорости отцепов на сортировочных путях, оснащенную неуправляемыми точечными вагонными замедлителями и предложено два принципиально разных варианта усовершенствования системы с целью улучшения показателей качества заполнения сортировочных путей вагонами: 1) использовать в системе в качестве точечных регуляторов скорости отцепов вместо неуправляемых точечных вагонных замедлителей неуправляемые точечные вагонные ускорители-замедлители; 2) ввести в системе управление точечными вагонными замедлителями. Первый вариант усовершенствования системы в сравнении с базовым вариантом может обеспечить улучшение степени заполнения сортировочных путей вагонами на 1,5 % на вдвое меньшем уклоне и вдвое меньшим количеством точечных регуляторов скорости вагонов. Второй вариант усовершенствования системы в сравнении с базовым обеспечивает такие же показатели качества заполнения сортировочных путей вагонами на меньшем уклоне сортировочного пути и меньшим количеством точечных регуляторов скорости на 5-10º%. Практическая значимость. Результаты исследования могут быть использованы в случае внедрения системы распределенного регулирования скорости отцепов на сортировочных путях станций.
EN: Purpose. The aim of the work is to propose options for improving the quasi-continuous speed control system of cuts on the sorting tracks and to search for a rational combination of system parameters to determine the potential possibilities of each improvement option. Methodology. The research was carried out on the basis of an analysis of the results of simulation modeling of the filling process for sorting tracks with cars, which are equipped with a qua- si-continuous speed control system of cuts. In order to achieve the best quality indicators for filling the sorting track with cars, the parameters of the quasi-continuous speed control system of cuts were varied. As a result, the obtained simulation results for the options were analyzed and compared with each other and with the base option. Findings. In the work, the basic option is a quasi-continuous speed control system of cuts on the sorting tracks, equipped with uncontrolled point wagon retarders and two fundamentally different options for improving the system are proposed in order to improve the quality indicators of filling the sorting ways with cars: 1) to use uncontrolled point car accel- erators-retarders instead of uncontrolled point wagon retarders in the system as point wagon speed controllers; 2) to introduce control of point wagon retarders in the system. The first option of improving the system as compared with the basic option can provide an improvement in the degree of filling of the sorting tracks with cars by 1.5% for a half as much slope and half as many point controllers for the speed of cars. The second option of improving the sys- tem as compared with the basic one provides the same quality indicators of filling the sorting tracks with cars on a smaller slope of the sorting track and with a smaller number of point speed controllers by 5-10º%. Practical value. The results of the study can be used in the case of the introduction of a quasi-ontinuous speed control system of cuts оn the sorting tracks of yards.
Description: О. Назаров: ORCID 0000-0001-8837-2041
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11599
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/182613/pdf_176
http://tstt.diit.edu.ua/article/view/182613
Other Identifiers: DOI: 10.15802/tstt2019/182613
Appears in Collections:Статті КТВ
Випуск 18 (ТСТП)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nazarov.pdf144,71 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.