Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11598
Title: Інституціональна система розвитку людського капіталу національної економіки
Other Titles: Institutional System for the Development of Human Capital of the National Economy
Институциональная система развития человеческого капитала национальной экономики
Authors: Коломієць, Вікторія Миколаївна
Keywords: людський капітал
інститути
інституції
інституціональна система
інституціональний розвиток
розвиток людського капіталу
національна економіка
КФЕБ
human capital
institutions
institutes
institutional system
institutional development
human capital development
national economy
человеческий капитал
институты
институции
институциональная система
институциональное развитие
развитие человеческого капитала
национальная экономика
Issue Date: 11-Nov-2019
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Коломієць, В. М. Інституціональна система розвитку людського капіталу національної економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.00.03 / В. М. Коломієць ; Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - Дніпро, 2019. - 40 с.
Abstract: UK: АНОТАЦІЯ У дисертаційній роботі теоретично обґрунтовано та запропоновано нове вирішення науково-прикладної проблеми щодо теоретико-методологічних і практичних аспектів формування інституціональної системи розвитку людського капіталу національної економіки. Розкрито ґенезу теорій розвитку людського капіталу, що стало основою для обґрунтування методології й визначення нових підходів до інституціональної системи розвитку людського капіталу національної економіки. Підкреслено, що слабкий розвиток людського капіталу є головною причиною відсутності системних інституціональних перетворень і низької ефективності реформування та розвитку національної економіки. Людський капітал визначено як нематеріальний актив, що є сукупністю вроджених і набутих якісних та кількісних властивостей людини, яка генерує, підтримує, забезпечує зростання доходу, стає рушійною силою розвитку економічного агента й ініціативно впливає на всі процеси в суспільстві. Людський капітал розкрито як такий, що приносить не тільки економічний доход, а й моральне задоволення, духовний комфорт, фізичне здоров’я. Введено нову категорію – «інтелектуальний принтер 5D», під якою розуміється інституціонально-інформаційна система формальної, неформальної та інформальної освіти, що створює синергетичний ефект від такої діяльності людини й друкує сучасний людський капітал, здатний опрацьовувати отриману інформацію та самостійно генерувати на її основі нові ідеї й рішення. Набула подальшого розвитку систематизація компонентів людського капіталу, зокрема інституціональних. Виокремлено інституціональні компоненти людського капіталу національної економіки. Запропоновано їх склад. Запропоновано класифікувати людський капітал за низкою критеріїв. Розкрито інституціональний зміст людського капіталу в рамках нової інституціональної парадигми. Удосконалено методичний підхід до побудови інституціональної структури людського капіталу національної економіки. Розроблено та теоретично обґрунтовано модель інституціоналізацїї розвитку якісних і недохідних компонент людського капіталу на основі розширення та публічної формалізації неформальних інститутів інклюзії людського розвитку. Сформульовано та обґрунтовано поняття «інституціональна система розвитку людського капіталу». Проведено системний аналіз розвитку людського капіталу й інституціонального середовища на міжнародному рівні, в Україні. Подано концепцію інституціонального розвитку людського капіталу національної економіки, яку сформовано на основі нової інституціональної парадигми економічного розвитку, що являє собою взаємопов’язану сукупність теоретичного та науково-практичного концептів. Розроблено модель інституціональних змін розвитку людського капіталу. Доведено наявність зв’язку між рівнем розвитку людського капіталу країни та інституціональною системою країни на основі розробленої економіко-математичної моделі. Для дослідження якісної та кількісної оцінки взаємозв’язків між рівнем розвитку людського капіталу країни та інституціональними чинниками застосовано багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз. Удосконалено науково-методичний підхід до формування механізму управління інституціональною системою розвитку людського капіталу національної економіки. Удосконалено механізми інституціональної системи розвитку людського капіталу національної економіки.
EN: ANNOTATION In the thesis, they theoretically substantiate and propose a new solution to the scientific and applied problem on the theoretical, methodological and practical aspects of the formation of the institutional system of human capital development of the national economy. The genesis of theories of the development of human capital is revealed, it became the basis for substantiating the methodology and identifying new approaches to the institutional system of human capital development of the national economy. It is emphasized that the weak development of human capital is the main reason for the lack of systemic institutional reforms and the low efficiency of reforming and developing the national economy. Human capital is defined as an intangible asset, which is a combination of inherent and acquired qualitative and quantitative properties of a person, generates, supports, provides income growth, becomes a driving force for the development of an economic agent and initiatively affects all processes in society. Human capital is disclosed as bringing not only economic income, but also moral satisfaction, spiritual comfort, and physical health. A new category is introduced – the «5D Intelligent Printer», which is understood as the institutional information system of formal, non-formal and informal education, creates a synergistic effect from such human activities and prints modern human capital that can process the information received and independently generate new ideas and solutions. The systematization of the components of human capital, in particular institutional, is further developed. The institutional components of the human capital of the national economy are highlighted. Their composition is proposed. It is proposed to classify human capital according to a number of criteria. The institutional content of human capital is revealed in the framework of the new institutional paradigm. The methodological approach to building the institutional structure of the human capital of the national economy is improved. A model for institutionalizing the development of high-quality and non-profit components of human capital based on the expansion and public formalization of informal institutions for the inclusion of human development is developed and theoretically substantiated. The concepts of «institutional system for the development of human capital» are formulated and justified. A systematic analysis of the development of human capital and the institutional environment at the international level in Ukraine is carried out. The concept of the institutional development of human capital of the national economy is presented, which is formed on the basis of the new institutional paradigm of economic development, is an interconnected set of theoretical and scientific-practical concepts. A model of institutional changes in the development of human capital is developed. The existence of a relationship between the level of development of the country's human capital and the country's institutional system on the basis of the developed economic and mathematical model is proved. To study the qualitative and quantitative assessment of the relationships between the level of development of the country's human capital and institutional factors, multivariate correlation and regression analysis is used. The scientific and methodological approach to the formation of a mechanism for managing the institutional system for the development of human capital of the national economy is improved. The mechanisms of the institutional system for the development of human capital of the national economy are improved.
RU: АННОТАЦИЯ В диссертационной работе теоретически обоснованы и предложено новое решение научно-прикладной проблемы по теоретико-методологических и практических аспектов формирования институциональной системы развития человеческого капитала национальной экономики. Раскрыто генеза теорий развития человеческого капитала, стало основой для обоснования методологии и определения новых подходов к институциональной системы развития человеческого капитала национальной экономики. Подчеркнуто, что слабое развитие человеческого капитала является главной причиной отсутствия системных институциональных преобразований и низкой эффективности реформирования и развития национальной экономики. Человеческий капитал определен как нематериальный актив, представляющий собой совокупность врожденных и приобретенных качественных и количественных свойств человека, генерирует, поддерживает, обеспечивает рост дохода, становится движущей силой развития экономического агента и инициативно влияет на все процессы в обществе. Человеческий капитал раскрыто как приносящий не только экономический доход, но и моральное удовлетворение, духовный комфорт, физическое здоровье. Введена новая категория - «интеллектуальный принтер 5D», под которой понимается институционально-информационная система формального, неформального и информального образования, создает синергетический эффект от такой деятельности человека и печатает современный человеческий капитал, способный обрабатывать полученную информацию и самостоятельно генерировать на ее основе новые идеи и решения. Получила дальнейшее развитие систематизация компонентов человеческого капитала, в частности институциональных. Выделены институциональные компоненты человеческого капитала национальной экономики. Предложено их состав. Предложено классифицировать человеческий капитал по ряду критериев. Раскрыто институциональный содержание человеческого капитала в рамках новой институциональной парадигмы. Усовершенствован методический подход к построению институциональной структуры человеческого капитала национальной экономики. Разработана и теоретически обоснована модель институционализации развития качественных и недоходных компонент человеческого капитала на основе расширения и публичной формализации неформальных институтов инклюзии человеческого развития. Сформулированы и обоснованы понятия «институциональная система развития человеческого капитала». Проведен системный анализ развития человеческого капитала и институциональной среды на международном уровне в Украине. Представлена концепция институционального развития человеческого капитала национальной экономики, сформированная на основе новой институциональной парадигмы экономического развития, представляет собой взаимосвязанную совокупность теоретического и научно-практического концептов. Разработана модель институциональных изменений развития человеческого капитала. Доказано наличие связи между уровнем развития человеческого капитала страны и институциональной системой страны на основе разработанной экономико-математической модели. Для исследования качественной и количественной оценки взаимосвязей между уровнем развития человеческого капитала страны и институциональными факторами применено многофакторный корреляционно-регрессионный анализ. Усовершенствована научно-методический подход к формированию механизма управления институциональной системой развития человеческого капитала национальной экономики. Усовершенствованы механизмы институциональной системы развития человеческого капитала национальной экономики.
Description: Коломієць В. М.: ORCID 0000-0003-3427-8986 Захист - 12 грудня 2019 р.
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11598
Appears in Collections:Автореферати дисертацій
Автореферати дисертацій
Інші праці КФЕБ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref_d_Kolomiiets.pdf788,68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.