Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11573
Title: Сучасні задачі та проблеми протимінної діяльності в Україні
Other Titles: Современные задачи и проблемы противоминной деятельности в Украине
Modern Tasks and Problems of Anti-Mines Activities in Ukraine
Authors: Москальов, Геннадій Юрійович
Петрівський, Ігор Володимирович
Щусь, Володимир Миколайович
Артємьєв, Микола Сергійович
Конопельнюк, М. В.
Keywords: протимінна діяльність
гуманітарне розмінування
підготовка технічних кадрів
задачі розмінування
противоминная деятельность
гуманитарное разминирование
подготовка технических кадров
задачи разминирования
anti-mine activities
humanitarian demining
preparation of technical specialties
demining tasks
КВП
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
Citation: Сучасні задачі та проблеми протимінної діяльності в Україні / Г. Ю. Москальов, І. В. Петрівський, В. М. Щусь, М. С. Артємьєв, М. В. Конопельнюк // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. пр. / Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазяряна. – Дніпропетровськ, 2018. – Вип. 14. – С. 22–28. – DOI: 10.15802/bttrp2019/152860.
Abstract: UK: Мета. Визначення основних напрямів діяльності виконавчої влади України в подоланні сучасного в клику – забруднення території вибухонебезпечними предметами на Донбасі. Методика. Оглядова стаття. Результати. Визначені основні напрями організаційної, адміністративної, управлінської, технічної, навчальної роботи підрозділів профільних міністерств з протимінної діяльності в України. Наукова новизна. Питання гуманітарного розмінування для України і шляхи вирішення його потребують значних змін в процесі організації, планування та підготовки кваліфікованих кадрів для проведення розмінування територій. Практична значимість. Визначені пріоритетні напрями в роботі відповідних профільних структурах міністерств для подальшого впровадження в практичні дії.
RU: Цель. Определение основных направлений деятельности исполнительной власти в Украине в преодолении современного вызова – загрязнение территорий взрывоопасными предметами на Донбассе. Методика. Обзорная статья. Результаты. Определены основные направления организационной, административной, управленческой, технической, учебной работы подразделений профильных министерств в противоминной деятельности в Украине. Научная новизна. Новизна заключается в том, что вопрос гуманитарного разминирования для Украины новый и пути решения его требуют значительных изменений в процессе организации, планирования и подготовки квалифицированных кадров для проведения разминирования территорий. Практическая значимость. Определены приоритетные направления в работе соответствующих профильных структурах министерств, для дальнейшего внедрения в практические действия.
EN: Purpose. Determination of the main directions of activity of the executive power of Ukraine in overcoming the modern challenge - contamination of the territory with explosive objects in the Donbass. Methodology. Review article. Findings. The basic directions of organizational, administrative, managerial, technical, educational work of subdivisions of profile ministries on anti-mines activity in Ukraine are determined. Originality. The originality is that the issue of humanitarian demining for Ukraine is new and the ways of its solution require significant changes in the process of organization, planning and training of skilled personnel for mine clearance. Practical value. The priority directions in the work of the corresponding profile structures of the ministries for further implementation into practical actions are determined.
Description: Г. Москальов: ORCID 0000-0001-9989-8014, І. Петрівський: ORCID 0000-0002-7594-1775, В. Щусь: ORCID 0000-0001-6270-3009, М. Артємьєв: ORCID 0000-0002-8372-5191
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11573
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/152860/152036
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/152860
Other Identifiers: doi: 10.15802/bttrp2019/152860
Appears in Collections:Випуск 14 (МТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Moskalyov.pdf199 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.