Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11471
Title: Перспективи застосування різьбового з’єднання арматури для збірних залізобетонних каркасів підземних споруд
Other Titles: Перспективы применения резьбового соединения арматуры для сборных железобетонных каркасов подземных сооружений
Prospects of Application of the Threaded Connection of Armature are for Collapsible Reinforce-Concrete Frameworks of Underground Building
Authors: Нетеса, Андрій Миколайович
Радкевич, Анатолій Валентинович
Keywords: підземний простір
паркінг
збірний каркас
різьбові муфти
технологія
гідрогеологічні умови
конструкції
підземні споруди
подземное пространство
паркинг
сборный каркас
резьбовые муфты
технология
условия гидрогеологии
конструкции
подземные сооружения
underground space
parking
collapsible framework
threaded muffs
technology
terms of geohydrology
constructions
underground building
КБВ
Issue Date: 2019
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Нетеса, А. М. Перспективи застосування різьбового з’єднання арматури для збірних залізобетонних каркасів підземних споруд / А. М. Нетеса, А. В. Радкевич // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика : зб. наук. пр. / Дніпров. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазяряна. – Дніпро, 2019. – Вип. 15. – С. 54–60. – DOI: 10.15802/bttrp2019/172398.
Abstract: UK: Метою наведених в статті результатів досліджень є визначення раціональних конструктивно-технологічних варіантів освоєння підземного простору, зокрема улаштування підземних паркінгів, у відношенні до способу з’єднання арматури збірних залізобетонних елементів. Методика. Вивчено передовий досвід будівництва аналогічних об’єктів на території України. Розглянуто варіанти з’єднання арматури ванношовним зварюванням та різьбовими муфтами. Результати. Визначені основні способи їх реалізації, встановлені найважливіші параметри ефективності способів зведення вертикальних несучих елементів. Підтверджено важливість реанімації будівельної галузі в області виготовлення вертикальних несучих елементів збірних каркасів будівель та споруд та їх адаптація до з’єднання за допомогою сучасних механічних способів з’єднання арматури. Наукова новизна. Встановлено, що одним з найбільш перспективних методів з’єднання арматури є механічне з’єднання різьбовими муфтами. Застосування його для з’єднання вертикальних несучих елементів збірних залізобетонних каркасів дозволяє скоротити термін монтажу елементів, зменшити кількість необхідного при виконанні робіт обладнання та значно прискорити процес улаштування несучих конструкцій. При об’єднанні з технологією виконання збірно-монолітного каркасу будівель можливе швидке та якісне зведення сучасних будівель ефективними індустріальними методами. Практична значимість. Вивчено досвід освоєння підземного простору в Україні та світі, визначено проблеми будівництва підземних споруд в специфічних складних гідрогеологічних умовах. Запропоновано ефективні технологічні варіанти улаштування вертикальних несучих елементів збірних та збірно-монолітних каркасів будівель та споруд зі з’єднанням арматури різьбовими муфтами. Результати проведених досліджень можуть використовуватися проектувальниками для розробки проектів улаштування підземних паркінгів та інших споруд в Україні. Запропоновані технологічні рішення дають можливість реалізувати такі проектні рішення в складних гідрогеологічних умовах при ущільненій забудові та збереженні історичних об’єктів міста.
RU: Целью приведенных в статье результатов исследований является определение рациональных конструктивно-технологических вариантов освоения подземного пространства, в частности о подземных паркингов, в отношении к способу соединения арматуры сборных железобетонных элементов. Методика. Изучен передовой опыт строительства аналогичных объектов на территории Украины. Рассмотрены варианты соединения арматуры ванношовной сваркой и резьбовыми муфтами. Результаты. Определенные основные способы их реализации, установленные важнейшие параметры эффективности способов возведения вертикальных несущих элементов. Подтверждена важность реанимации строительной отрасли в области изготовления вертикальных несущих элементов сборных каркасов зданий и сооружений и их адаптация к соединению с помощью современных механических способов соединения арматуры. Научная новизна. Установлено, что одним из наиболее перспективных методов соединения арматуры есть механическое соединение резьбовыми муфтами. Применение его для соединения вертикальных несущих элементов сборных железобетонных каркасов позволяет сократить срок монтажа элементов, уменьшить количество необходимого при выполнении работ оборудования и значительно ускорить процесс сооружения несущих конструкций. При объединении с технологией выполнения сборно-монолитного каркасу зданий возможно быстрое и качественное возведение современных зданий эффективными индустриальными методами. Практическая значимость. Изучен опыт освоения подземного пространства в Украине и мире, определены проблемы строительства подземных сооружений в специфических сложных условиях гидрогеологии. Предложены эффективные технологические варианты сооружения вертикальных несущих элементов сборных и сборно-монолитных каркасов зданий и сооружений с соединением арматуры резьбовыми муфтами. Результаты проведенных исследований могут использоваться проектировщиками для разработки проектов сооружения подземных паркингов и других сооружений в Украине. Предложенные технологические решения дают возможность реализовать такие проектные решения в сложных условиях гидрогеологии при уплотняющей застройке и сохранении исторических объектов города.
EN: Purpose the results over of researches brought in the article is determination of rational structurally-technological variants of mastering of underground space, in particular arranging of the underground parking, in attitude toward the method of connection of armature of collapsible reinforce-concrete elements. Methodology. Front-rank experience of building of analogical objects is studied on territory of Ukraine. The variants of connection of armature are considered bath welding and threaded muffs. Findings. Certain basic methods are their realization set major parameters of efficiency of methods of erection of vertical bearing elements. It is confirmed importance of reanimation of building industry in making area of vertical bearing elements of collapsible frameworks of building and building and their adaptation to connection by means of modern mechanical methods of connection of armature. Originality. It is set that one of the most perspective methods of connection of armature there is mechanical connection by the threaded muffs. Application of him for connection of vertical bearing elements of collapsible reinforce-concrete frameworks the term of editing of elements allows to shorten, to decrease the amount of necessity at implementation of works of equipment and considerably to accelerate the process of arranging of load carrying structures. At an association with technology of implementation collapsible-monolithic to framework of building rapid and quality erection of modern building is possible by effective industrial methods. Practical value. Experience of mastering of underground space is studied in Ukraine and world, the problems of building of underground building are certain in the specific difficult terms of geohydrology. The effective technological variants of arranging of vertical bearing elements of the combined teams and collapsible-monolithic frameworks of building and building are offered with connection of armature by the threaded muffs. The results of the conducted researches can be drawn on by designers for development of projects of arranging of the underground parking and other building in Ukraine. The offered technological solutions give an opportunity to realize such project decisions in the difficult terms of geohydrology at making more compact building and maintenance of historical objects of city.
Description: А. Нетеса: ORCID 0000-0002-3364-3446, А. Радкевич: ORCID 0000-0001-6325-8517
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11471
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/172398
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/172398/172318
ISSN: 2413-6212 (Online)
2227-1252 (Print)
Other Identifiers: DOI: 10.15802/bttrp2019/172398
Appears in Collections:Статті КБВ
Випуск 15 (МТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Netesa.pdf529,11 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.