Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11462
Title: Using the Task-Based Approach in the Study of a Foreign Language
Other Titles: Використання методу Task-Based під час вивчення іноземної мови
Использование метода Task-Based при изучении иностранного языка
Authors: Pererva, Kateryna M.
Keywords: language learning
situated language learning
task-based learning,
technological self-efficacy
ситуативний підхід
вивчення іноземної мови
метод комунікативних завдань
навчання на основі завдань
технологічна самоефективності
ситуативный подход
изучение иностранного языка
метод коммуникативных заданий
обучение на основе задач
технологическая самоэффективность
КІМ
Issue Date: 2019
Publisher: Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Citation: Pererva, K. M. Using the Task-Based Approach in the Study of a Foreign Language : [preprint] // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : зб. наук. пр. / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро, 2019.
Pererva, K. M. Using the Task-Based Approach in the Study of a Foreign Language // Лінгвістика. Лінгвокультурологія : зб. наук. пр. / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпро, 2019. – № 13. – С. 250–260.
Abstract: EN: Based on empirical research, TBLT adopts meaning-based, communicative tasks as the central unit for defining language learning needs, determining curriculum goals, designing activity in the (language) classroom, and assessing language competencies. The tasks-based on written texts and oral recordings offer students a model for the natural acquisition of the language. The targeting component of English language or treatment of grammatical structures enables them to examine and systematize their knowledge of the structure of the English language. The references and techniques used in this article from a pedagogical corpus of data to be used in other fields offer a familiar and authentic context for the teaching of grammar and other elements of language. Teaching the English language from the perspective of task-based and situated language learning requires the development of teaching techniques and strategies. This paper will shed light on the various teaching strategies required to teach English as a second language, teaching with respect to the task-based phenomenon. Purpose of the Study Teaching or learning a foreign language is not simple processes; language teachers often find it challenging to pass on language skills to the learners. As a result, language teachers have developed various techniques and patterns of teaching in order to impart these skills more effectively to their students. In this respect, there are two techniques that have proven to be quite efficient in language teaching and learning; task-based learning and situated learning methods. Hassan (2014) notes that numerous scholars have established these two techniques as most efficient in imparting language skills. This study, therefore, seeks to connect and explain the specific impact that task-based and situated learning can have on second language teaching and learning. The research explores the benefits that can be drawn from using these methods and validates the argument that these two methods are most efficient in language teaching. Despite the focus on communicative abilities and getting students interacting, many teachers and course materials supposedly using the task-based approach still find it difficult to get away from a form-focused methodology. There is still a residual belief that language is ultimately the sum of its parts, and that if our students master the individual parts, they’d be able to effectively and fluently take part in an interaction. Many course books and course syllabi still follow a grammar syllabus, with the communicative tasks wrapped around the practice of a certain form or set of lexis. So in an attempt to ensure a focus is on meaning, along comes task-based Learning, with added emphasis on the task that students are given, rather than the language needed to accomplish it. Unlike grammar gap-fills and vocabulary matching exercises, these tasks in question have a non-linguistic outcome and sometimes require the students to draw on their real world knowledge to complete. Tasks could range from sharing opinions about popular television programmes or engaging in a debate about gender equality to fact-finding missions about another culture to making a short film or designing a class newsletter.
UK: Завдання, засновані на письмових текстах і аудіозаписах, пропонують студентам модель для природного освоєння мови. Адресний характер вивчення англійської мови або освоєння граматичних структур дозволяє студентам перевірити і систематизувати свої знання в області англійської мови. Методи, які використовуються в цій статті з педагогічного масиву даних, які можуть використовуватися в інших областях, пропонують знайомий і автентичний контекст для викладання граматики та інших елементів мови. Викладання англійської мови за допомогою методу комунікативних завдань вимагає розробки методик і стратегій навчання. Ця стаття проливає світло на різні стратегії навчання, необхідні для викладання англійської мови як другої мови, викладання з урахуванням методу, заснованого на завданнях - методу комунікативних завдань. Викладання або вивчення іноземної мови - це не простий процес; викладачам мови часто буває важко прищеплювати мовні навички учням. В результаті викладачі іноземної мови розробили різні методи і моделі навчання, щоб більш ефективно передавати ці навички своїм студентам. В цьому відношенні є дві методики, які виявилися досить ефективними в викладанні і вивченні мови; метод комунікативних завдань і метод позиційного навчання. Хассан зазначає, що багато вчених встановили, що ці дві техніки найбільш ефективні для передачі мовних навичок. Таким чином, це дослідження прагне пов'язати і пояснити конкретне вплив, яке засноване на завданнях і позиційному навчанні, може справити позитивний вплив на викладання і вивчення другої мови. В роботі розглядаються переваги, які можна отримати з використання цих методів. Особливістю цього методу є організація навчання за допомогою спілкування. У процесі спілкування студенти вирішують практичні завдання-проблеми, з якими вони можуть зустрітися в реальному житті. Таким чином, іноземна мова виступає засобом для досягнення поставленої цілі. У рамках освітньої програми з англійської мови метод комунікативних задач є найбільш корисним для використання на уроках закріплення та активізації лексико-граматичного матеріалу. Даний метод особливо продуктивний при організації группового навчання, де весь лексико-граматичний матеріал використовується в ситуативних діалогах і полілогах.
RU: Задания, основанные на письменных текстах и аудиозаписях, предлагают студентам модель для естественного освоения языка. Адресный характер изучения английского языка или освоения грамматических структур позволяет студентам проверить и систематизировать свои знания в области английского языка. Методы, используемые в этой статье из педагогического массива данных, которые могут использоваться в других областях, предлагают знакомый и аутентичный контекст для преподавания грамматики и других элементов языка. Преподавание английского языка с помощью метода коммуникативных заданий требует разработки методик и стратегий обучения. Эта статья проливает свет на различные стратегии обучения, необходимые для преподавания английского как второго языка, преподавания с учетом метода, основанного на заданиях – метода коммуникативных заданий. Преподавание или изучение иностранного языка - это не простой процесс; преподавателям языка часто бывает трудно прививать языковые навыки учащимся. В результате преподаватели иностранного языка разработали различные методы и модели обучения, чтобы более эффективно передавать эти навыки своим студентам. В этом отношении есть две методики, которые оказались весьма эффективными в преподавании и изучении языка; метод коммуникативных заданий и метод позиционного обучения. Хассан отмечает, что многие ученые установили, что эти две техники наиболее эффективны для передачи языковых навыков. Таким образом, это исследование стремится связать и объяснить конкретное влияние, которое основано на заданиях и позиционном обучении, может оказать положительное влияние на преподавание и изучение второго языка. В работе рассматриваются преимущества, которые можно извлечь из использования этих методов. Особенностью данного метода является организация обучающего общения. В процессе общения учащиеся решают практические задачи, с которыми они могут встретиться в реальной жизни. Таким образом, иностранный язык выступает средством достижения поставленной цели. В рамках образовательной программы по английскому языку метод коммуникативных заданий наиболее целесообразно использовать на уроках закрепления и актуализации лексико-грамматического материала. Данный метод особенно продуктивен при организации группового обучения, где весь лексико-грамматический материал используется в ситуативных диалогах и полилогах. Также необходимо давать для обсуждения учащимися наиболее интересные для них темы.
Description: K. Pererva: ORCID 0000-0002-9154-9407
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11462
http://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/155/146
http://lingvodnu.com/index.php/journal/article/view/155
Appears in Collections:Статті КІМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pererva.pdfpreprint460 kBAdobe PDFView/Open
Pererva.pdffull text768,47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.