Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11420
Title: Развитие категорий «дух», «тело», «телесность» в философии постмодерна
Other Titles: Розвиток категорій «дух», «тіло», «тілесність» в філософії постмодерну
Development of Categories «Spirit», «Body», «Corporeality» in Postmodern Philosophy
Authors: Тесленко, Татьяна Викторовна
Keywords: дух
духовность
постмодерн
тело
телесность
человек
духовність
тілесність
тіло
людина
spirit
body
corporeality
man
spirituality
postmodernity
КЕМ
Issue Date: 2018
Publisher: Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, Київ
Citation: Тесленко, Т. В. Развитие категорий «дух», «тело», «телесность» в философии постмодерна // Гілея: наук. вісн. : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 139 (№ 12), ч. 2 : Філософські науки. – С. 80–84.
Abstract: RU: Актуальность исследования. В статье исследуются ценностные измерения категорий «дух», «тело», «телесность» в истории философской мысли, в контексте которой ученые контекстуально дают толкование вечным основам человеческого бытия. Постановка задачи. В статье сделан акцент на то, что научный интерес представляет собой определение «духа» как присущей человеку способности быть самоосознанным субъектом мышления, чувств и воли, что проявляется в целеустремленной и творческой деятельности. Анализ последних исследований и публикаций. Первоисточниками исследования выступают труды философско–культурологического и философско–психологического содержания, в которых представлено решение проблемы развития категорий «дух», «тело», «телесность», включая философию постмодерна. Выделение неисследованных частей общей проблемы – концептуализация категорий «дух», «тело», «человек» в философии постмодерна. В связи с этим следует решить следующие задачи: на основе анализа философской, социологической, теологической, психологической и педагогической литературы проанализировать категорию «дух», «тело», «телесность»; показать соотношение духовного и телесного начал в культивировании данных категорий. В основе исследования – концептуализациябазовыхпонятий дух, тело, телесность и их влияние на формирование человека как субъекта творчески–преобразовательной деятельности. Методология – применение методов культуротворчества и сравнительного анализа категориального аппарата человека как целостной личности, в которой в едино сливаются категории дух, тело, телесность. Изложение основного материала. Концептуализация категории «телесности как социокультурного фактора», который представляет собой реинкарнацию тела человека, которое обладает экзистенциальными и социокультурными смыслами с ориентацией на социокультурный континуум. В основе телесности проявляются факторы–атрибуты времени, социокультурного, онтологического, эволюционного взаимодействия отношений человека с социообстоятельствами. Выводы. В статье обосновано, что для смыслового наполнения понятий «дух», «тело», «телесность», придания им современного категориального статуса, дихотомического соединения и понимания необходимо учитывать глобализационные процессы в обществе, которые открывают новые возможности для творчества, значительно увеличивая значение разума, креативности, интеллекта.
UK: Актуальність дослідження. У статті досліджуються ціннісні виміри категорій «дух», «тіло», «тілесність» в історії філософської думки, у контексті якої вчені контекстуально дають тлумачення вічним основам людського буття. Постановка завдання. У статті зроблено акцент на те, що науковий інтерес представляє собою визначення «духу» як властивої людині здатності бути самоусвідомленим суб’єктом мислення, почуття і волі, що проявляється у цілеспрямованій і творчій діяльності. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Першоджерелами дослідження виступають праці філософсько–культурологічного і філософсько–психологічного змісту, в яких представлено вирішення проблеми розвитку проблеми розвитку категорій «дух», «тіло», «тілесність», включаючи філософію постмодерну. Виділення недосліджених частин загальної проблеми – концептуалізація категорій «дух», «тіло», «людина» у філософії постмодерну. У зв’язку з цим слід вирішувати наступні задачі: на основі аналізу філософської, соціологічної, теологічної, психологічної і педагогічної літератури проаналізувати категорію «дух», «тіло», «телесність»; показати співвідношення духовного і тілесного начал у культивуванні даних категорій. В основі дослідження – концептуалізація базових понять дух, тіло, тілесність та їх вплив на формування людини як суб’єкта творчо– перетворювальної діяльності. Методологія – застосування методів культуротворчості та порівняльного аналізу категоріального апарату людини як цілісної істоти, у якій в єдину цілісність зливаються категорії дух, тіло, тілесність. Виклад основного матеріалу. Концептуалізація категорії «тілесності як соціокультурного чинника», який представляє собою реінкарнацію тіла людини, яке володіє екзистенціальними і соціокультурними смислами з орієнтацією на соціокультурний континуум. В основі тілесності проявляються фактори–атрибути часу соціокультурного, онтологічного, еволюційного у взаємодії відносин людини з соціобставинами. Висновки. В статті обґрунтовано, що для смислового наповнення «дух», «тіло», «тілесність», надання їм сучасного категоріального статусу, дихотомічного поєднання і розуміння необхідно враховувати глобалізаційні процеси у суспільстві, які відкривають нові можливості для творчості, значно збільшуючи значення розуму, креативності, інтелекту.
EN: Relevance of the study. The article considers the value dimensions of categories «spirit», «body», «corporeality» in the history of philosophical thought, in the context of which scientists contextually interpret the perennial foundations of human existence. Research objective. The article emphasizes that the scientific interest is the definition of «spirit» as the inherent human ability to be a self–conscious subject of thinking, feeling and will, which manifests itself in purposeful and creative activity. Analysis of recent research and publications. The primary sources of the study are the papers of philosophical–cultural and philosophical–psychological content, in which the solution of the problem in the development of categories «spirit», «body», «corporeality», including postmodern philosophy, is presented. Selection of uninvestigated parts of overall problem–conceptualization of categories «spirit», «body», «person» in postmodern philosophy. In this regard, the following tasks should be solved: based on the analysis of philosophical, sociological, theological, psychological and pedagogical literature, to analyze the category of «spirit», «body», «corporeality»; to show the relationship between the spiritual and the physical principals in the cultivation of these categories. The study is based on the conceptualization of the main concepts of spirit, body, corporeality and their influence on the formation of a person as a subject of creatively transformative activity. Methodology – application of methods of culture creation and comparative analysis of the categorical apparatus of a person as a whole individual, in which the categories of spirit, body, and corporeality merge together. Statement of basic materials. Conceptualization of the category «corporeality as a sociocultural factor», which is the reincarnation of the human body and it has existential and sociocultural meanings with an orientation to the socio–cultural continuum. Factors/attributes of time, sociocultural, ontological, evolutionary interaction of human relations with sociological circumstances are manifested in the basis of corporeality. Conclusions. The article substantiates that for the meaningfulness of concepts «spirit», «body», «corporeality», giving them a modern categorical status, dichotomous composition and understanding, it is necessary to take into account processes of globalization in the society that open up new opportunities for creativity, significantly increasing the value of reason, creativity, intelligence.
Description: Т. Тесленко: ORCID 0000-0002-5810-3569
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11420
Appears in Collections:Статті КЕМ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Teslenko.pdf499,83 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.