Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11414
Title: Philosophical Representation of Female Artistic Images in Objectivism
Other Titles: Філософська репрезентація жіночих художніх образів в об’єктивізмі
Философская репрезентация женских художественных образов в объективизме
Authors: Muntian, Antonina O.
Keywords: gender
discourse
feminism
femininity
philosophy of objectivism
philosophical representation
стать
дискурс
фемінізм
жіночність
філософія об’єктивізму
філософське уявлення
пол
феминизм
женственность
философия объективизма
философское представление
КІМ
Issue Date: 2019
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Muntian, A. O. Philosophical representation of female artistic images in objectivism / A. O. Muntian // Антропологічні виміри філософських досліджень. – 2019. – Вип. 15. – С. 134–144. – DOI: 10.15802/ampr.v0i15.169185.
Abstract: EN: Purpose. Based on actualization of gender discursive features, the current piece aims to clarify and accentuate the manifestation of gender-philosophical ideas interaction: feminism in the framework of objectivism. The source material for the current article is a novel by Ayn Rand "Atlas Shrugged", which is a philosophical work on objectivism. Theoretical basis. The development of the gender discourse, in particular the discourse of feminism is researched from the retrospective angle. This piece is an attempt to underline peculiarities of female artistic images representation in Rand’s work and the way Rand’s novel influenced the logical development of feminist discourse. Discourse of feminism is a rather peculiar notion for Objectivism, where the notion of gender is, theoretically, annihilated as far as gender is irrelevant for both personal and professional growth, however, practically, gender representation and actualization is ubiquitous in Rand’s philosophy. Originality. The distinctive features of gender discourse in Objectivism are highlighted in this piece; the results are based on the application of comparative analysis. It is argued that philosophy itself may well be perceived through a literary work of fiction, thus making artistic images prototypes of philosophy functionaries. Conclusion. "Atlas Shrugged" is not merely a literary fiction, but rather a philosophical treatise on Objectivism, which is a philosophy of individual struggle and achievement. The main female protagonist of "Atlas Shrugged", Dagny Taggart, is a staunch supporter of Objectivism. In Rand’s opinion Dagny Taggart is a prototype of a true woman of utopian American capitalist society, and it is her artistic image that was misinterpreted by supporters of feminist movement ideas and Dagny Taggart became an icon of feminism, whereas in reality Dagny’s discourse is rather a discourse of femininity, for Dagny despises everything that is connected with feminist ideas and practices, and, it is an error to weave her discourse into a much wider feminist discourse.
UK: Мета. Грунтуючись на актуалізації гендерних дискурсивних особливостей, дана стаття присвячена дослідженню репрезентації, маніфестації, актуалізації та вербалізації взаємодії гендерно-філософських ідей: інтерпретація фемінізму в рамках об’єктивізму. Вихідним матеріалом даного дослідження є роман Айн Ренд "Атлант розправив плечі", який є філософською роботою з об’єктивізму. Теоретичний базис. Розвиток гендерного дискурсу, зокрема дискурсу фемінізму, досліджується під ретроспективним кутом. Дана стаття є спробою виявити особливості репрезентації жіночих художніх образів в роботі Ренд і те, як роман Ренд вплинув на логічний розвиток дискурсу фемінізму. Дискурс фемінізму не є характерним для об’єктивізму, в якому поняття статі, як і гендеру, теоретично анулюється, оскільки гендер не має значення, як для особистого, так і для професійного зростання, проте практично приклади гендерної репрезентація та гендерної актуалізації широко представлені в філософії Ренд. Наукова новизна. У даній статті розглядаються відмінні риси гендерного дискурсу в об’єктивізмі. Результати ґрунтуються на застосуванні порівняльного аналізу. Стверджується, що, власне, сама філософія та основні філософські ідеї можуть бути виражені й сприйняті за допомогою творів художньої літератури. Такий твір – література з точки зору стилістики і синтаксису, але філософія з точки зору семантики, його художні образи стають прототипами філософських одиниць. Висновки. "Атлант розправив плечі" – це не тільки художня література, а й філософський трактат про об’єктивізм, який є філософією індивідуалізму, одноосібної боротьби і досягнення поставлених цілей. Жіночий образ протагоніста "Атлант розправив плечі" – образ Дегні Таггарт. Вона є переконаною прихильницею об’єктивізму. На думку Ренд, Дегні Таггарт – прототип істинної жінки утопічного американського капіталістичного суспільства, і саме її художній образ був невірно витлумачений прихильниками ідей феміністського руху, а сама Дегні Таггарт стала іконою фемінізму, тоді як насправді дискурс Дегні Таггарт – це дискурс жіночності, оскільки Дагні непритаманне все, що пов’язано з феміністськими ідеями і практиками. Вплетення дискурсу Дегні Таггарт в більш широкий дискурс фемінізму є неправомірним, хоча її дискурс може бути віднесений до дискурсу жіночності.
RU: Цель. Основываясь на актуализации гендерных дискурсивных особенностей, данная статья посвящена исследованию репрезентации, манифестации, актуализации и вербализации взаимодействия гендерно-философских идей: интерпретация феминизма в рамках объективизма. Исходным материалом данного исследования является роман Айн Рэнд "Атлант расправил плечи", который является философской работой по объективизму. Теоретический базис. Развитие гендерного дискурса, в частности дискурса феминизма, исследуется под ретроспективным углом. Данная статья является попыткой выявить особенности репрезентации женских художественных образов в работе Рэнд и то, как роман Рэнд повлиял на логическое развитие дискурса феминизма. Дискурс феминизма не характерен для объективизма, в котором понятие пола, как и гендера, теоретически аннулируется, поскольку гендер не имеет значения, как для личного, так и для профессионального роста, однако практические примеры гендерной репрезентация и гендерной актуализации повсеместно представлены в философии Рэнд. Научна новизна. В данной статье рассматриваются отличительные особенности гендерного дискурса в объективизме. Результаты основаны на применении сравнительного анализа. Утверждается, что, собственно, сама философия и основные философские идеи могут быть выражены и восприняты посредством произведений художественной литературы. Такое произведение – литература с точки зрения стилистики и синтаксиса, но философия с точки зрения семантики, его художественные образы становятся прототипами философских единиц. Выводы. "Атлант расправил плечи" – это не только художественная литература, но и философский трактат об объективизме, который является философией индивидуализма, единоличной борьбы и достижения поставленных целей. Женский образ протагониста "Атлант расправил плечи" – образ Дэгни Таггарт. Она является убежденной сторонницей объективизма. По мнению Рэнд, Дэгни Таггарт – прототип истинной женщины утопического американского капиталистического общества, и именно ее художественный образ был неверно истолкован сторонниками идей феминистского движения, а сама Дэгни Таггарт стал иконой феминизма, тогда как на самом деле дискурс Дэгни Таггарт – это дискурс женственности, поскольку Дагни чуждо все, что связано с феминистскими идеями и практиками. Вплетение дискурса Дэгни Таггарт в более широкий дискурс феминизма есть неправомерным, хотя ее дискурс может быть отнесен к дискурсу женственности.
Description: А. Muntian: ORCID 0000-0001-8375-4067
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11414
http://ampr.diit.edu.ua/article/view/169185/171502
Other Identifiers: DOI: 10.15802/ampr.v0i15.169185.
Appears in Collections:Статті КІМ
Випуск 15 (АВФД)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Muntian_2019_15.pdf691,69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.