Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11337
Title: Особливості перекладу російських термінів галузі залізничного транспорту українською мовою
Other Titles: Особенности перевода русских терминов в области железнодорожного транспорта на украинский язык
The Peculiarities of Russian Terms Translation of Railway Transport Sector in Ukrainian
Authors: Лагдан, Світлана Петрівна
Keywords: переклад термінів
афікс
суфікс
нульовий суфікс
віддієслівні іменники
прикметники
активні дієприкметники
пасивні дієприкметники
перевод терминов
аффикс
суффикс
нулевой суффикс
отглагольные существительные
прилагательные
активные причастия
пассивные причастия
translation of terms
affix
suffix
zero suffix
verbal nouns
adjectives
active participles
passive participles
КУ
Issue Date: 2019
Publisher: Національний авіаційний університет, м. Київ
Citation: Лагдан, С. Особливості перекладу російських термінів галузі залізничного транспорту українською мовою: [препринт] / С. Лагдан // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: зб. наук. пр. XІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (5-6 квітня 2019 р.) / за заг. ред. А. Г. Гудманяна, С. І. Сидоренка. – К., 2019. – С. 76-82.
Лагдан С. Особливості перекладу російських термінів галузі залізничного транспорту українською мовою. Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика : зб. наук. пр. XІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (Київ, 5-6 квітня 2019р.). Київ. 2019. С. 76–82.
Abstract: UK: Терміни характеризуються точністю й зручністю творення похідних дериватів. Ці ознаки потрібно враховувати й під час їх перекладу. На особливу увагу заслуговує переклад із російської мови, що має відображати не повністю скальковані чи зросійщені варіанти, а природні для української мови найменування. Під час перекладу термінів ураховують відповідність російським афіксам українських за їх семантичним навантаженням. Автор статті виділяє основні тенденції у перекладі термінів залізничного транспорту, подає варіанти українських афіксів у перекладі термінів – іменників, прикметників, дієслів, дієприкметників. Наголошує на необхідності розрізнення в українській мові віддієслівних іменників на позначення дії та її результату, а також уникненні російських суфіксів у дієприкметникових термінах.
RU: Сроки характеризуются точностью и удобством создания производных дериватов. Эти признаки нужно учитывать и при их переводе. Особого внимания заслуживает перевод с русского языка, который должен отражать не полностью скалькированные или обрусевшие варианты, а естественные для украинского языка наименования. При переводе терминов учитывают соответствие российским аффиксам украинских за их семантической нагрузкой. Автор статьи выделяет основные тенденции в переводе терминов железнодорожного транспорта, подает варианты украинских аффиксов в переводе терминов – существительных, прилагательных, глаголов, причастий. Подчеркивает необходимость разделения в украинском языке отглагольных существительных для обозначения действия и его результата, а также избегания российских суффиксов в причастных сроках.
EN: The terms are characterized by the precision and convenience of creating derived derivatives. These signs should be kept in their translation. Special attention should be paid translation from Russian. It should not reflect the calques or russified variants, but the native names for the Ukrainian language. During the translation of terms it is necessary to take into account the correspondence of Ukrainian affixes to Russian in their semantics. The author selects the main tendencies in the translation of terms of the railway transport, presents variants of Ukrainian affixes in the translation of terms – nouns, adjectives, verbs, participles. Stresses the need to distinguish in Ukrainian verbal nouns denoting action and its result, and avoiding Russian suffixes in participial terms.
Description: С. Лагдан: ORCID 0000-0003-0148-5911
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11337
Appears in Collections:Статті КУ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lahdan_2019.pdfpreprint225,02 kBAdobe PDFView/Open
Lahdan.pdf1,82 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.