Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11276
Title: Методи визначення стійкості укосів земляних споруд
Other Titles: Методы определения устойчивости откосов земляных сооружений
Methods for the Determination of the Stability of the Earth Construction Device
Authors: Тютькін, Олексій Леонідович
Дубінчик, Ольга Іванівна
Кільдєєв, Віталій Романович
Keywords: природний схил
зсувна ділянка
коефіцієнт стійкості укосу
поверхня ковзання
варіаційний метод рішення задач стійкості ґрунті
міцність та стійкість порід
природный склон
оползневой участок
коэффициент устойчивости откоса
поверхность скольжения
вариационный метод решения задач устойчивости грунтов
прочность и устойчивость пород
natural slope
landslide area
coefficient of slope stability
sliding surface
Variational method for solving problems of soil stability
strength and stability of rocks
КМТ
Issue Date: 2017
Publisher: Дніпровський національний університет залізничного транспорту ім. акад. В. Лазаряна
Citation: Тютькін, О. Л. Методи визначення стійкості укосів земляних споруд / О. Л. Тютькін О. І. Дубінчик, В. Р. Кільдєєв // Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. – 2017. – Вип. 11. – С. 81–87. – doi: 10.15802/bttrp2017/159216.
Abstract: UK: Мета. Провести оглядовий аналіз методів оцінки стійкості схилів і укосів, які використовуються в теперішній час. Оцінка стійкості схилів і укосів може бути здійснена тільки на основі комплексного вивчення з використанням різних методів. Методика. Теоретичні дослідження. Розрахунок стійкості укосів при проектуванні ведеться за різними напівемпіричними методами. Постановка плоскої задачі обумовлює залишковий запас стійкості укосу. Застосування варіаційного обчислення дозволяє враховувати просторову схему схилу. Результати. Виконаний у рамках цього дослідження аналіз визначення характеристики стійкості зсувних схилів дає підставу твердити, що коефіцієнт стійкості безпосередньо залежить від характеру, крутизни та геологічної будови схилу. Наукова новизна. Від вибраних методів напряму залежить розрахункова схема для визначення коефіцієнта стійкості. Розрахунок буде достовірнішим коли точніше і детальніше побудована відповідна схема. Практична значимість. Використання кожного із розглянутих методів передбачає виконання ряду спеціальних геотехнічних вишукувань і вибору розрахункової моделі шляхом порівняння переваг і недоліків.
RU: Цель. Провести обобщенный анализ методов оценки устойчивости склонов и откосов, которые используются в настоящее время. Оценка устойчивости склонов и откосов может быть осуществлена только на основании комплексного изучения с использованием различных методов. Методика. Теоретические исследования. Результаты. Проведенный в рамках этого исследования анализ определения характеристики устойчивости оползневых склонов дает основание утверждать, что коэффициент устойчивости непосредственно зависит от характера, крутизны и геологического строения склона. Научная новизна. От выбранных методов напрямую зависит расчетная схема для определения коэффициента устойчивости. Расчет будет достоверным в том случае, когда точнее и детальнее будет построена соответствующая схема. Практическая значимость. Использование каждого из рассмотренных методов предусматривает использование ряда специальных геотехнических изысканий и выбора расчетной модели путем сравнения преимуществ и недостатков.
EN: Purpose. Conduct a generalized analysis of methods for assessing the stability of slopes and slopes, which are currently used. An assessment of the stability of slopes and slopes can be carried out only on the basis of a comprehensive study using different methods. Methodology. Theoretical research. Findings. The analysis carried out in the framework of this study to determine the stability characteristics of landslide slopes suggests that the coefficient of stability depends directly on the nature, steepness and geological structure of the slope. Originality. The calculation scheme for determining the coefficient of stability directly depends on the methods chosen. The calculation will be reliable in the event that the corresponding scheme is more accurately and more detailed. Practical value. The use of each of the methods considered provides for the use of a number of special geotechnical surveys and the selection of a calculation model by comparing advantages and disadvantages.
Description: О. Тютькін: ORCID 0000-0003-4921-4758, О. Дубінчик: ORCID 0000-0003-4059-2357, В. Кільдєєв: ORCID 0000-0003-2803-8150
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11276
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/159216
http://bttrp.diit.edu.ua/article/view/159216/158503
Other Identifiers: doi: 10.15802/bttrp2017/159216
Appears in Collections:Статті КМТ
Випуск 11 (МТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tiutkin.pdf230,81 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.