Please use this identifier to cite or link to this item: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11243
Title: Безпека держави. Парадигма забезпечення змін на краще!
Other Titles: Безопасность государства. Парадигма обеспечения изменений к лучшему!
Security of the State. The Paradigm of Providing Change for Better!
Authors: Андрушків, Богдан Миколайович
Головкова, Людмила Степанівна
Кирич, Наталія Богданівна
Пешко, Анатолій Володимирович
Погайдак, Ольга Богданівна
Співак, Сергій Михайлович
Keywords: виборча компанія
державна безпека
соціально-економічний розвиток
адміністративно-територіальна реформа
об’єднання територіальних громад
избирательная компания
государственная безопасность
социально-экономическое развитие
административно-территориальная реформа
объединения территориальных общин
election company
state security
socio-economic development
madministrative-territorial refor
association of territorial communities
КФЕБ
Issue Date: 2018
Publisher: Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна, Дніпро
Citation: Безпека держави. Парадигма забезпечення змін на краще / Б. М. Андрушків, Л. С. Головкова, Н. Б. Кирич, А. В. Пешко, О.Б. Погайдак, С. М. Співак // Проблеми економіки транспорту : зб. наук. пр. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Дніпро, 2018. – Вип. 16. – С. 7–14. – DOI: 10.15802/pte.v0i16.152758.
Abstract: UA: Вступ: Безпека держави це не лише попередження провокацій та диверсій, а в першу чергу високопрофесійне управління, за рахунок якого здійснюється забезпечення соціально-економічного розвитку держави, добробут населення, благоустрій наших міст і сіл, обороноздатність та конкурентоспроможність країни. Методика: Для вирішення поставленої мети у роботі використано такі методи дослідження: монографічний, порівняння при вивченні причин послаблення державної безпеки в Україні. Системний аналіз дозволив надати характеристику основних проблем безпеки України. Також був використаний діалектичний підхід до вивчення явищ і процесів державної, безпекової та передвиборної соціально – економічної ситуації в країні. Мета: Визначення причин зниження безпеки країни та формування шляхів стабілізації суспільства й напрямів посилення державної безпеки та впровадження державної ідеології тощо. Результати: В дослідженні проведено аналіз державної, безпекової та передвиборної соціально – економічної ситуації в країн, аналіз причин послаблення державної безпеки; визначено причини та шляхи стабілізації суспільства; внесено пропозиції щодо посилення державної безпеки та запропоновано механізми впровадження державної ідеології тощо. Наукова новизна: Авторами на основі розгляду теоретико-практичних підходів розроблено та запропоновано парадигму виявлення цілеспрямованої антидержавної діяльності та соціально-економічних небезпек для держави та засоби попередження суспільних потрясінь. Висновки: Запропоновано, що з метою попередження суспільних потрясінь, припинення зниження рівня економіки та якості життя населення, перш за все, треба вжити невідкладних заходів для припинення бойових дій на Сході, посилити відповідальність за скоєні проти народу і держави злочини; посилити боротьбу з корупцією, очистити управлінський апарат від корумпованих, нечестивих людей. Запропоновано внести суттєві зміни в виборче законодавство з тим, щоб якісно оновити керівництво держави; розробити державну ідеологію, посилити пропагандистсько-виховну роботу у державі. В статті розроблено та запропоновано парадигму виявлення цілеспрямованої антидержавної діяльності та соціально-економічних небезпек для держави та засоби попередження суспільних потрясінь.
RU: Введение: Безопасность государства - это не только предупреждение провокаций и диверсий, а в первую очередь высокопрофессиональное управление, за счет которого осуществляется обеспечение социально-экономического развития государства, благосостояние населения, благоустройство наших городов и сел, обороноспособность и конкурентоспособность страны. Методика: Для решения поставленной цели в работе использованы следующие методы исследования: монографический, сравнения (при изучении причин ослабления государственной безопасности в Украине). Системный анализ позволил предоставить характеристику основных проблем безопасности Украины. Также был использован диалектический подход к изучению явлений и процессов государственной, безопасности и предвыборной социально - экономической ситуации в стране. Цель: Определение причин снижения безопасности страны и формирования путей стабилизации общества и направлений усиления государственной безопасности и внедрения государственной идеологии и тому подобное. Результаты: В исследовании проведен анализ государственной, безопасности и предвыборной социально - экономической ситуации в стран, анализ причин ослабления государственной безопасности; определены причины и пути стабилизации общества; внесены предложения по усилению государственной безопасности и предложены механизмы внедрения государственной идеологии и тому подобное. Научная новизна: Авторами на основе рассмотрения теоретико-практических подходов разработана и предложена парадигма выявления целенаправленной антигосударственной деятельности и социально-экономических опасностей для государства и средства предупреждения общественных потрясений. Выводы: Предложено, что с целью предупреждения общественных потрясений, предотвращения снижения уровня экономики и качества жизни населения, прежде всего, принять безотлагательные меры для прекращения боевых действий на Востоке, усилить ответственность за совершенные против народа и государства преступления; усилить борьбу с коррупцией, очистить управленческий аппарат от коррумпированных, нечестивых людей. Предложено внести существенные изменения в избирательное законодательство с тем, чтобы качественно обновить руководство государства; разработать государственную идеологию, усилить пропагандистско-воспитательную работу в государстве. В статье разработана и предложена парадигма выявления целенаправленной антигосударственной деятельности и социально-экономических опасностей для государства и средства предупреждения общественных потрясений.
EN: Introduction: Security of the state is not only the prevention of provocations and sabotage, but above all it is a highly professional management, which ensures the social and economic development of the state, the well-being of the population, the improvement of our cities and villages, the defense capability and competitiveness of the country. Method. In order to achieve this goal, the following research methods were used: a monographic method, a comparative method (in the study of reasons of weakening state security in Ukraine). System analysis allowed to characterize the main security problems of Ukrane. A dialectical approach was also used to study the phenomena and processes of the state security and pre-election social and economic situation in the country. Objective: To determine the reasons of the decrease of the country's security and formation of ways of stabilizing the society and directions of strengthening state security and the implementation of the state ideology, etc. Results: The study analyzed the state security and pre-election socio-economic situation in the country, the reasons of weakening the state security; the reasons and ways of stabilization of society were determined; proposals were made to strengthen state security, and the mechanisms of the implementation of state ideology were suggested. Scientific novelty: The authors, basing on the consideration of theoretical and practical approaches, developed and proposed the paradigm of identifying targeted anti-state activity and socio-economic dangers for the state and means for preventing social upheavals. Conclusions: In order to prevent social upheavals, to stop the decline in the level of the economy and the quality of life of the population, it was proposed to take urgent measures to stop fighting in the East, to increase the responsibility for crimes against the people and the state; to strengthen the fight against corruption, to clean the administrative apparatus from corrupt and wicked people. It is proposed to make significant changes in the electoral legislation in order to update qualitatively the leadership of the state; to develop the state ideology, to strengthen propaganda and educational work in the state. The article outlines and proposes the paradigm of identifying targeted anti-state activity and socio-economic dangers for the state and means of pre-venting social upheaval.
Description: Б. Андрушків: ORCID 0000-0003-4897-5539; Л. Головкова: ORCID 0000-0003-4897-5539; Н. Кирич: ORCID : 0000-0001-7728-9787; А. Пешко: ORCID 0000-0002-1663-6834; О. Погайдак: ORCID 0000-0002-1663-6834; С. Співак: ORCID 0000-0002-7160-2151
URI: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/handle/123456789/11243
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/152758
http://pte.diit.edu.ua/old/article/view/152758/161703
Other Identifiers: DOI: 10.15802/pte.v0i16.152758
Appears in Collections:Статті КФЕБ
Статті КЕМ
Випуск 16 (ПЕТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Andrushkіv.pdf1,32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.